ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

16 вересня 1997р. N 639


Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй приватних пiдприємцiв

     На виконання наказу ДМСУ вiд 08.09.97р. N 410, з метою проведення митного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi приватними пiдприємцями,

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Тимчасову технологiю митного оформлення вантажiв приватних пiдприємцiв".

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв з 20.09.97р. забезпечити митне оформлення вантажiв за "Тимчасовою технологiєю митного оформлення вантажiв приватних пiдприємцiв".

     3. Акредитацiю у оперативних пiдроздiлах проводити у вiдповiдностi вимог наказу N 237 вiд 20.06.96р. та "Тимчасової технологiї митного оформлення вантажiв приватних пiдприємцiв".

     4. Начальнику вiддiлу статистики забезпечити зберiгання оформлених ВМД у окремому архiвi.

     5. При проведеннi акредитацiї та митному оформленнi вантажiв дотримуватись вимог наказу Київської митницi N 4 вiд 14.04.97р.

     6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника начальника митницi Терещенка С. С.

Начальник Київської регiональної митницi

О.I.Симонов

 

Типова тимчасова технологiя оформлення вантажiв приватних пiдприємцiв

     1. Загальнi положення

     1.1. Дана технологiя розроблена у вiдповiдностi з вимогами Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 25.01.96р. N 125, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 27.08.96р. N 1010.

     2. Порядок акредитацiї приватних пiдприємцiв

     2.1. З метою проведення акредитацiї, приватний пiдприємець звертається до оперативного пiдроздiлу за мiсцем держреєстрацiЇ з наступними документами:

  • свiдоцтвом про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi Ради або в районнiй, мiськiй мiст Києва та Севастополя державнiй адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання);

  • реквiзитами Державної податкової адмiнiстрацiї, яка надала код з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв ( код ЄДРПОУ, назва, адреса, тел.); довiдкою уповноваженого банку про наявнiсть гривневого розрахункового та (або) валютного рахункiв,

  • паспортними даними приватного пiдприємця,

  • зразками пiдпису та печатки ( на печатцi повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'кта пiдприємницької дiяльностi ), якi використовуються при оформленнi документiв у митних органах.

     2.2. Iнспектор оперативного пiдроздiлу перевiряє вiдповiднiсть наданих пiдприємцем документiв даним, занесеним в акредитацiйну картку.

     2.3. У разi вiдповiдностi заявлених даних та наявностi iдентифiкацiйного коду на печатцi пiдприємця, iнспектор присвоює пiдприємцю акредитацiйний номер згiдно порядкового номеру у журналi акредитацiї за правилами, встановленими наказом ДМКУ N 237 вiд 20.06.96р.

     2.4. Реєстри з акредитацiї передаються оперативними пiдроздiлами вiддiлу митної статистики у встановленому порядку.

     3. Порядок митного оформлення вантажiв приватних пiдприємцiв

     3.1. Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємцями, пiдлягають декларуванню митним органом ( за винятком випадкiв, передбачених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України N 1010 вiд 27.08.96р.), шляхом подання митним органам ВМД, заповненої у встановленому порядку.

    3.2. ВМД заповнюється з урахуванням наступних особливостей:

  • в гр.2 (при експортi) та 8 (при iмпортi) ВМД повинен зазначатися 10-значний код ЗУКПО, а також паспортнi данi приватного пiдприємця;

  • в гр.44 у разi вiдсутностi зовнiшньоекономiчного контракту зазначається "Б/к";

     3.3. Митне оформлення вантажу проводиться згiдно з типовою технологiєю митного оформлення вантажiв з застосуванням Вантажної митної декларацiї!

     4. Реєстри оформлених ВМД разом з електронними копiями передаються оперативними пiдроздiлами до вiддiлу митної статистики у встановленому порядку.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.