Документ скасований: Постанова КМУ № 1821 від 26.11.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 25 травня 1998 р. N 740


Про порядок державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 747 вiд 29.04.99
N 1824 вiд 01.10.99
N 501 вiд 16.03.2000
N 1383 вiд 24.10.2001
N 1758 вiд 27.12.2001
N 1510 вiд 11.10.2002

     На виконання статтi 8 Закону України "Про пiдприємництво" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (далi - Положення), що додається.

     2. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     забезпечити виготовлення бланкiв документiв, передбачених Положенням;

     вжити заходiв до забезпечення органiв державної реєстрацiї фiнансовими й матерiально-технiчними ресурсами;

     вирiшити питання щодо розмiщення та укомплектування кадрами цих органiв;

     забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрацiї вимог Положення.

     3. Державному комiтетовi статистики та Державному комiтетовi з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва:

(Абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001)

     визначити порядок передачi i застосування органами державної реєстрацiї iдентифiкацiйних кодiв Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

     забезпечити до 1 липня 1998 р. проведення нарад фахiвцiв органiв державної статистики та державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з питань практичної реалiзацiї вимог Положення.

     4. Державному комiтетовi статистики, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Пенсiйному фонду, Мiнiстерству працi та соцiальної полiтики, Мiнiстерству внутрiшнiх справ привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз Положенням.

     5. Покласти на:

     Державний комiтет з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва методичне забезпечення органiв державної реєстрацiї з питань проведення державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

(Абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001)

     органи державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щомiсячне подання Лiцензiйнiй палатi за встановленою нею формою iнформацiї про стан державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     6. Установити такi розмiри плати:

     за державну реєстрацiю (перереєстрацiю) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (реєстрацiйний збiр): для громадян-пiдприємцiв - 1,5, для юридичних осiб - 7 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацiю (перереєстрацiю) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - потрiйний розмiр вiдповiдного реєстрацiйного збору;

     за державну реєстрацiю змiн (доповнень) до установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - ЗО вiдсоткiв реєстрацiйного збору;

     за видачу дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - 10 вiдсоткiв реєстрацiйного збору.

     Перереєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у зв'язку iз змiною законодавства проводиться безоплатно, якщо iнше не передбачено законом.

     7. Установити, що кошти, одержанi вiд плати за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зараховуються у розмiрах:

     70 вiдсоткiв - до мiсцевих бюджетiв за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що реєструється;

     30 вiдсоткiв - до державного бюджету для покриття витрат, пов'язаних з державною реєстрацiєю, в тому числi веденням Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

(Абзац третiй пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 501 вiд 16.03.2000)

     8. Установити, що орган державної реєстрацiї сплачує заявнику 20 вiдсоткiв реєстрацiйного збору за кожний прострочений день державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, але не бiльше розмiру внесеної заявником плати за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

(Пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 501 вiд 16.03.2000)

     9. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, державна реєстрацiя яких проведена до 29 квiтня 1994 р. i якi не мають свiдоцтва про державну реєстрацiю, а також тi, що одержали такi свiдоцтва до 29 квiтня 1994 р., повиннi одержати (обмiняти) його в органi державної реєстрацiї, в якому вони перебувають на облiку.

     Замiна та одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю вiдповiдно до цього пункту проводиться на пiдставi документiв, що засвiдчують державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. При цьому за видачу свiдоцтва про державну реєстрацiю до 1 липня 1998 р. сплачується 20 вiдсоткiв реєстрацiйного збору, пiсля 1 липня 1998 р. - у розмiрi 100 вiдсоткiв цього збору.

     Установити, що з 1 липня 1998 р. органами державної податкової служби та органами державної статистики не приймаються квартальнi звiти вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що не одержали (не обмiняли) свiдоцтва про державну реєстрацiю згiдно з цим пунктом.

     10. Лiцензiйнiй палатi протягом шести мiсяцiв проаналiзувати досвiд роботи органiв державної реєстрацiї i пiдготувати методичнi матерiали щодо проведення державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     11. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1994 р. N 276 "Про затвердження Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та про реєстрацiйний збiр за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст.210);

     пiдпункт 3 пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 1995 р. N 386 "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Уряду України у зв'язку з прийняттям Указу Президента України вiд 15 березня 1995 р. N 226 "Про реформування системи державної пiдтримки пiдприємництва";

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 1996 р. N 125 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст.196);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1996 р. N 406 "Про плату за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 289);

     пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1996 р. N 1011 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1994 р. N 276 та вiд 17 травня 1994 р. N 316" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 466);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 1997 р. N 908 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1996 р. N 406".

     12. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 1998 р. N 740

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

(У текстi Положення слова "арбiтражного суду" замiнено словами "господарського суду" згiдно з Постановою КМ N 1510 вiд 11.10.2002)

Загальна частина

     1. Це Положення визначає порядок державної реєстрацiї та перереєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд їх органiзацiйно-правових форм i форм власностi, за винятком окремих видiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, для яких законами України встановлено спецiальнi правила державної реєстрацiї, а також порядок скасування державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     2. Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi проводиться у виконавчому комiтетi мiської, районної у мiстi ради або в районнiй, районнiй мiст Києва i Севастополя державнiй адмiнiстрацiї (далi - органи державної реєстрацiї) за мiсцезнаходженням або мiсцем проживання суб'єкта, якщо iнше не передбачено законом.

     Забороняється реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, у найменуваннях яких використовуються повнi або скороченi найменування органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та похiднi вiд цих найменувань, а також найменування, тотожнi найменуванням iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичних осiб чи об'єднань громадян, внесених до вiдповiдних реєстрiв.

(Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1383 вiд 24.10.2001)

     Орган державної реєстрацiї дає змогу попередньо здiйснити перевiрку заявленого найменування суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи на тотожнiсть найменуванню вже зареєстрованого суб'єкта, внесеного до вiдповiдних реєстрiв.

(Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1383 вiд 24.10.2001)

     Орган державної реєстрацiї може зарезервувати термiном на 1 мiсяць (для вiдкритих акцiонерних товариств - на 9 мiсяцiв) найменування суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, яке включається в окремий перелiк зарезервованих найменувань та враховується пiд час перевiрки на тотожнiсть поряд з найменуванням вже зареєстрованих суб'єктiв. Перелiк зарезервованих найменувань є складовою частиною Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. Положення про порядок резервування найменувань суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичних осiб затверджується Держпiдприємництвом.

(Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1383 вiд 24.10.2001)

Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

     3. Для державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрацiї:

     а) установчi документи в повному обсязi для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до вимог законодавства:

     рiшення власника (власникiв) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крiм приватного пiдприємства). Якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, таким рiшенням є установчий договiр, а також протокол установчих зборiв (конференцiї) у випадках, передбачених законом;

     статут, якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     б) реєстрацiйну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю (додаток 1 до цього Положення);

     в) документ, що засвiдчує внесення плати за державну реєстрацiю;

     г) документ, що засвiдчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в розмiрi, передбаченому законом.

     Органи чи фiзичнi особи, уповноваженi власником (власниками), засвiдчують свої повноваження документально.

     4. Мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи на дату державної реєстрацiї може бути мiсцезнаходження (мiсце проживання) одного iз засновникiв або мiсцезнаходження за iншою адресою, яка пiдтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власнiсть або користування примiщення, частини примiщення (договiр купiвлi-продажу, мiни, дарування, оренди, лiзингу, безоплатного користування майна, про спiльну дiяльнiсть, установчий договiр тощо).

     5. Якщо засновником (одним iз засновникiв) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi є юридична особа, державна реєстрацiя її пiдтверджується свiдоцтвом про державну реєстрацiю.

     Iноземна юридична особа вiдповiдним документом засвiдчує свою реєстрацiю у країнi мiсцезнаходження (витяг iз торгiвельного, банкiвського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвiдчений згiдно iз законодавством країни його видачi, перекладений українською мовою та легалiзований у консульськiй установi України, якщо мiжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено iнше. Зазначений документ може бути також засвiдчено у посольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзовано в МЗС.

     У разi коли власником (власниками) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi є фiзична особа (фiзичнi особи), її (їх) пiдпис на установчих документах засвiдчується нотарiусом.

     6. Установчi документи складаються державною чи iншою мовою вiдповiдно до статтi 11 Закону УРСР "Про мови в Українськiй РСР", пiдписуються засновником, прошиваються i пронумеровуються.

     7. Установчi документи не повиннi мiстити положень, що суперечать законодавству.

     Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несе власник (власники) або уповноваженi ним (ними) органи, якi подають документи для державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     8. Установчi документи подаються до органу державної реєстрацiї у трьох примiрниках (з них два оригiнали), оформлених в установленому порядку.

     9. Фiзична особа (заявник), яка має намiр провадити пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрацiї реєстрацiйну картку за зразком згiдно з додатком 2 до цього Положення, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, двi фотокартки, довiдку (чи її копiю) про включення до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв i документ, що пiдтверджує внесення плати за державну реєстрацiю, а також пред'являє документ, що посвiдчує особу.

     10. Реєстрацiйна картка суб'єкта пiдприємницької дiяльностi заповнюється особисто заявником. Орган державної реєстрацiї надає заявниковi у разi потреби безоплатну допомогу в заповненнi реєстрацiйної картки, перевiряє вiдповiднiсть наведених у нiй вiдомостей поданим документам. Оформлений оригiнал реєстрацiйної картки зберiгається в органi державної реєстрацiї.

     Орган державної реєстрацiї пiсля перевiрки наведених у реєстрацiйнiй картцi вiдомостей та комплектностi пакета документiв формує реєстрацiйну справу суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i фiксує дату надходження документiв у журналi облiку реєстрацiйних справ та письмово повiдомляє про це заявника шляхом видачi (надiслання) довiдки, яка пiдписується представником органу державної реєстрацiї, вiдповiдальним за прийняття документiв, i засвiдчується штампом цього органу.

     Орган державної реєстрацiї несе вiдповiдальнiсть за комплектнiсть та зберiгання реєстрацiйної справи.

     За наявностi всiх документiв, зазначених у цьому Положеннi, орган державної реєстрацiї зобов'язаний протягом не бiльше п'яти робочих днiв з дня їх надходження внести данi реєстрацiйної картки до Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання iнформацiї про суб'єкти пiдприємницької дiяльностi) та видати свiдоцтво про державну реєстрацiю встановленого зразка з проставленим iдентифiкацiйним кодом юридичної особи (додаток 3 до цього Положення), який надається органу державної реєстрацiї органом державної статистики, або з iдентифiкацiйним номером фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (додаток 4 до цього Положення).

     11. Порядок надання органами державної статистики органам державної реєстрацiї iдентифiкацiйних кодiв регулюється Держкомстатом за погодженням з Держпiдприємництвом.

(Пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001)

     12. Заявнику видається оригiнал свiдоцтва про державну реєстрацiю з трьома його копiями, а також оригiнал та копiя поданих ним установчих документiв з вiдмiткою органу державної реєстрацiї.

     13. Орган державної реєстрацiї подає:

     у п'ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також Укрстрахнагляду у разi державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який провадить дiяльнiсть страхового брокера - копiї реєстрацiйної картки з вiдмiткою про державну реєстрацiю, до органiв Пенсiйного фонду, Фонду соцiального страхування - iнформацiйне повiдомлення (додаток 5 чи додаток 6 до цього Положення);

(Абзац другий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 747 вiд 29.04.99)

     у п'ятиденний термiн по закiнченнi календарного мiсяця до органу державної статистики - вiдомостi про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичних осiб (додаток 7 до цього Положення).

     14. Пiдставою для взяття суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на облiк у органах державної податкової служби є копiя реєстрацiйної картки, свiдоцтво про державну реєстрацiю та копiя установчих документiв (для юридичної особи).

     Термiн взяття на облiк суб'єкта пiдприємницької дiяльностi органами державної податкової служби, за наявностi цих документiв, не повинен перевищувати двох днiв.

     15. Для одержання дозволу на виготовлення печаток i штампiв суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (уповноважена ним особа) подає вiдповiдному органу внутрiшнiх справ копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю, два примiрники зразкiв печаток i штампiв, якi затверджуються власником i додаткового погодження не потребують, а також документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток i штампiв.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня одержання документiв орган внутрiшнiх справ зобов'язаний видати дозвiл на виготовлення печаток i штампiв або письмову вiдмову iз зазначенням причин, якi обумовлюються законодавством України.

     На печатках i штампах повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи.

     16. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та копiя документа, що пiдтверджує взяття його на облiк в органi державної податкової служби, є пiдставою для вiдкриття рахункiв у будь-яких банках в установленому порядку.

     17. Органу державної реєстрацiї (для проведення державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi), органу державної податкової служби (для взяття суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на облiк), органу внутрiшнiх справ (для видачi дозволу на виготовлення печаток i штампiв) забороняється вимагати вiд суб'єкта пiдприємницької дiяльностi документи, не передбаченi цим Положенням.

     18. Пiдроздiли суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiлiї (вiддiлення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрацiї.

     Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний повiдомити про створення та лiквiдацiю зазначених пiдроздiлiв за мiсцем своєї державної реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних додаткових вiдомостей до реєстрацiйної картки суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     Орган державної реєстрацiї зобов'язаний у 10-денний термiн подати вiдомостi щодо створення та лiквiдацiї зазначених пiдроздiлiв вiдповiдному органу державної статистики та органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням цих пiдроздiлiв (додаток 8 до цього Положення).

     19. Орган державної реєстрацiї веде облiк суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi починаючи з дати державної реєстрацiї або дати взяття їх на облiк органом державної реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням вiдповiдно до цього Положення.

Перереєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

     20. У разi змiни назви, органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також форми власностi суб'єкт пiдприємницької дiяльностi у мiсячний термiн з моменту настання зазначених змiн зобов'язаний подати документи для перереєстрацiї з пiдтвердженням опублiкування iнформацiї про змiни у друкованих засобах масової iнформацiї.

     21. Перереєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрацiї.

     22. Орган державної реєстрацiї зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi надiслати до органу державної статистики та органу державної податкової служби копiї реєстрацiйної картки з внесеними змiнами, а до органiв Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування - iнформацiйне повiдомлення.

     У разi перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що визначається правонаступником пiдприємства, приватизованого як цiлiсний майновий комплекс, подається документ, який засвiдчує право власностi на зазначений об'єкт.

     У разi перереєстрацiї оригiнали ранiше виданого свiдоцтва про державну реєстрацiю та установчих документiв повертаються до органу державної реєстрацiї.

Внесення змiн (доповнень) до установчих документiв

     23. Змiни (доповнення) в установчих документах суб'єкта пiдприємницької дiяльностi пiдлягають державнiй реєстрацiї у 5-денний термiн з дня надходження вiдповiдної iнформацiї до органу державної реєстрацiї за наявностi документа, що пiдтверджує внесення плати за державну реєстрацiю змiн (доповнень) до установчих документiв.

     Внесення змiн (доповнень) оформляється у виглядi окремих додаткiв або шляхом викладення установчих документiв у новiй редакцiї з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На титульному аркушi оригiналу статуту чи установчого договору робиться вiдмiтка про внесення змiн (доповнень), а на титульних аркушах додаткiв до установчих документiв про те, що зазначенi документи є невiд'ємною частиною вiдповiдних установчих документiв. У разi подання установчих документiв у новiй редакцiї на титульному аркушi робиться вiдповiдна вiдмiтка.

     24. У разi внесення до установчих документiв змiн (доповнень) разом iз змiною назви, органiзацiйно-правової форми або форми власностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi проводиться його перереєстрацiя в порядку, передбаченому цим Положенням.

     Якщо до установчих документiв вносяться змiни (доповнення), якi не потребують перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний подати до органу державної реєстрацiї по два оригiнали та по однiй копiї документiв, завiрених в установленому порядку, в яких наведено зазначенi змiни (доповнення), та внести їх до своєї реєстрацiйної картки.

     У разi внесення до установчих документiв змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, подаються оформленi згiдно з вимогами законодавства документи, що засвiдчують:

     добровiльний вихiд юридичної особи iз складу засновникiв (учасникiв) - подається копiя рiшення засновника, а фiзичної особи - нотарiально засвiдчена заява;

     примусове виключення засновникiв (учасникiв) - рiшення уповноваженого на це органу.

     Орган державної реєстрацiї у 5-денний термiн з дня державної реєстрацiї змiн (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по однiй копiї реєстрацiйної картки з вiдмiткою про державну реєстрацiю внесених змiн (доповнень).

     25. У разi змiни прiзвища, iм'я чи по батьковi пiдприємець-громадянин в 10-денний термiн з моменту настання зазначеної змiни зобов'язаний подати до органу державної реєстрацiї реєстрацiйну картку з внесеними змiнами, документ, що пiдтверджує змiну прiзвища, iм'я чи по батьковi, одну фотокартку та документ, що пiдтверджує внесення плати, яка справляється в розмiрi, передбаченому для видачi дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю.

     Орган державної реєстрацiї в 5-денний термiн з дня одержання зазначених документiв повинен провести замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю та сповiстити про це органи державної податкової служби, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування в порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення.

Змiна суб'єктом пiдприємницької дiяльностi мiсцезнаходження (мiсця проживання)

     26. У разi змiни мiсцезнаходження (мiсця проживання) суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний у 7-денний термiн з моменту настання такої змiни подати до органу державної реєстрацiї:

     реєстрацiйну картку з внесеними змiнами;

     оригiнал свiдоцтва про державну реєстрацiю для внесення вiдповiдних змiн.

     Невиконання цiєї вимоги у зазначений термiн є пiдставою для звернення органу державної реєстрацiї до суду (господарського суду) з позовом про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     27. Орган державної реєстрацiї, на облiку у якого перебуває суб'єкт пiдприємницької дiяльностi:

     вносить змiни до оригiналу свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, зазначаючи дату внесення змiни та його нове мiсцезнаходження (мiсце проживання). Внесенi вiдомостi засвiдчуються пiдписом посадової особи i печаткою органу державної реєстрацiї. Вiдповiдна iнформацiя вноситься i до Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     протягом п'яти робочих днiв з дня одержання повiдомлення про змiну мiсцезнаходження (мiсця проживання) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi сповiщає про це шляхом подання iнформацiйного повiдомлення (додаток 5 чи 6 до цього Положення) органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     28. У разi змiни мiсцезнаходження (мiсця проживання) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної iз змiною адмiнiстративного району (мiста), суб'єкт пiдприємницької дiяльностi у 7-денний термiн подає до органу державної реєстрацiї, на облiку в якому вiн перебуває, заяву та копiю документа, що засвiдчує змiну мiсцезнаходження (мiсця проживання). Орган державної реєстрацiї протягом п'яти робочих днiв надсилає рекомендованим листом реєстрацiйну картку та реєстрацiйну справу органовi державної реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) цього суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi для взяття на облiк за новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) зобов'язаний у 30-денний термiн з дня зняття з облiку в органi державної реєстрацiї за попереднiм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) подати до органу державної реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) реєстрацiйну картку з внесеними змiнами та оригiнал свiдоцтва для внесення в нього вiдповiдних змiн.

     Орган державної реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у 5-денний термiн з дня отримання документiв подає до органiв державної статистики та державної податкової служби завiренi копiї реєстрацiйної картки, а до органiв Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування - iнформацiйне повiдомлення (додаток 5 чи додаток 6 до цього Положення).

     У разi коли в 30-денний термiн з дня зняття з облiку в органi державної реєстрацiї за попереднiм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) заявник не звернувся до органу державної реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання), цей орган вправi звернутися до суду (господарського суду) з позовом про скасування державної реєстрацiї.

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю

     29. У разi втрати (знищення тощо) свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi видається його дублiкат.

     30. Для одержання дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до органу державної реєстрацiї подаються:

     заява про видачу дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю;

     пiдтвердження опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї оголошення про визнання недiйсним втраченого свiдоцтва про державну реєстрацiю iз зазначенням iдентифiкацiйного коду чи iдентифiкацiйного номера;

     документ, що засвiдчує внесення плати за видачу дублiката.

     31. Орган державної реєстрацiї протягом п'яти робочих днiв з дня надходження заяви повинен видати дублiкат свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     32. У разi втрати (знищення тощо) оригiналiв установчих документiв засновник може звернутися до органу державної реєстрацiї з проханням про зняття копiй з оригiналiв, якi зберiгаються в цьому органi.

Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi

     33. Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи здiйснюється органом державної реєстрацiї за заявою власника (власникiв) або уповноваженого ним (ними) органiв, а також на пiдставi рiшення господарського суду у разi:

     визнання недiйсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документiв;

     провадження дiяльностi, що суперечить установчим документам та законодавству;

     несвоєчасного повiдомлення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про змiну його назви, органiзацiйної форми, форми власностi та мiсцезнаходження;

     визнання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);

     неподання протягом року до органiв державної податкової служби податкових декларацiй, документiв бухгалтерської звiтностi згiдно iз законодавством.

     Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи здiйснюється органом державної реєстрацiї за заявою пiдприємця-громадянина, а також на пiдставi рiшення суду (господарського суду) у разi:

     провадження дiяльностi, що суперечить законодавству;

     несвоєчасного повiдомлення пiдприємцем-громадянином про змiну свого постiйного або тимчасового мiсця проживання;

     неподання протягом року до органiв державної податкової служби податкових декларацiй, документiв бухгалтерської звiтностi згiдно iз законодавством.

     34. Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи здiйснюється органом державної реєстрацiї шляхом виключення його з Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi пiсля проведення лiквiдацiйною комiсiєю заходiв щодо лiквiдацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i подання до органу державної реєстрацiї таких документiв:

     заяви (рiшення) власника (власникiв) або уповноваженого ним (ними) органу чи рiшення господарського суду у випадках, передбачених законодавством;

     акта лiквiдацiйної комiсiї з лiквiдацiйним балансом, затвердженого органом, що призначив лiквiдацiйну комiсiю;

     довiдки аудитора, якщо це необхiдно вiдповiдно до вимог законодавства для перевiрки достовiрностi лiквiдацiйного балансу;

     довiдки установ банкiв про закриття рахункiв;

     довiдки органу державної податкової служби про зняття з облiку;

     пiдтвердження про опублiкування у друкованих засобах масової iнформацiї оголошення про лiквiдацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     довiдки архiву про прийняття документiв, якi пiдлягають довгостроковому зберiганню;

     довiдки органу внутрiшнiх справ про прийняття печаток i штампiв;

     оригiналiв установчих документiв (статут, установчий договiр);

     свiдоцтва про державну реєстрацiю.

     Iнвестицiйними фондами та iнвестицiйними компанiями додатково надсилаються повiдомлення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про скасування реєстрацiї випуску iнвестицiйних сертифiкатiв iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй.

(Пункт 34 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1824 вiд 01.10.99)

     Акцiонерними товариствами, що зареєстрували випуск акцiй, додатково подається оригiнал або нотарiально засвiдчена копiя розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про скасування реєстрацiї випуску акцiй.

(Пункт 34 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001)

     35. У разi лiквiдацiї акцiонерного товариства на пiдставi рiшення вищого органу акцiонерного товариства, суду або господарського суду, а також у зв'язку з припиненням дiяльностi акцiонерного товариства шляхом його реорганiзацiї у разi, коли жоден iз правонаступникiв товариства, що пiдлягає реорганiзацiї, не є акцiонерним товариством, реєстрацiя випускiв акцiй скасовується у порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(Положення доповнено пунктом 35 згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001)

     36. Скасування державної реєстрацiї позбавляє суб'єкта пiдприємницької дiяльностi статусу юридичної особи i є пiдставою для виключення його з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України.

     37. Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи здiйснюється шляхом виключення його з Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на пiдставi таких документiв:

     особистої заяви пiдприємця-громадянина або рiшення суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством;

     довiдки органу державної податкової служби про зняття з облiку;

     довiдки установ банкiв про закриття рахункiв;

     довiдки органу внутрiшнiх справ про здачу печаток i штампiв;

     оригiналу свiдоцтва про державну реєстрацiю.

     38. Орган державної реєстрацiї у 10-денний термiн повiдомляє вiдповiднi органи державної податкової служби та державної статистики про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (додаток 9 чи додаток 10 до цього Положення).

     39. Реєстрацiйна справа суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, державну реєстрацiю якого скасовано, передається органом державної реєстрацiї до мiсцевої державної архiвної установи в установленому порядку.

 

Зразок Додаток 1
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
            РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА
   суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи

      реєстрацiя - перереєстрацiя - внесення змiн
           (необхiдне пiдкреслити)
------------------------------------------------------------------
|  |Iдентифiкацiйний|  |   Органiзацiйно-правова форма   |
| 1 |    код   | 2 | _____________________________________ |
|  |        |  |                    |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |        Найменування українською мовою        |
| 3 | __________________________________________________________ |
|  | __________________________________________________________ |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |        Найменування росiйською мовою        |
| 4 | ---------------------------------------------------------- |
|  | ---------------------------------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------|
|            Мiсцезнаходження            |
|----------------------------------------------------------------|
||5|Поштовий iндекс|6|          |           ||
|| |------------  | |   Область    |    Район     ||
|| |------------  | |          |           ||
||--------------------------------------------------------------||
|| Мiсто (село), |                       ||
||  район мiста |                       ||
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
||7|    Вулиця   |  Будинок  |   Корпус  | Квартира ||
|----------------------------------------------------------------|
| Телефон |8 |   |   | Телефакс | 9 |           |
|---------+--+---------------------------------------------------|
|Керiвник |10| Iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзич-|
|     | | них осiб-платникiв податкiв та iнших обов'язкових |
|     | | платежiв --------------------           |
|     | |     --------------------           |
|     | | ------------------------------------------------- |
|     | |    (прiзвище, iм'я, та по батьковi)      |
|----------------------------------------------------------------|
|11| Форма власностi |12|       Орган управлiння     |
|----------------------------------------------------------------|
| Ознака особи: юридична - 1, без права юридичної особи - 2 |13| |
|-----------------------------------------------------------+--+-|
| Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, представ-   |14| |
| ництв, вiддiлень тощо, перелiк яких наводиться в додатку) | | |
|-----------------------------------------------------------+--+-|
| Форма фiнансування: бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за  |15| |
| рахунок членських внескiв - 3, змiшана - 9        | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Статутний фонд - усього | 16 |                 |
------------------------------------------------------------------
        Головна органiзацiя (пiдприємство)
------------------------------------------------------------------
| 18 |  Країна | 19 | Iдентифiкацiйний | 20 |Мiсцезнаходження |
|  |      |  |    код     |  | _______________ |
|  |      |  | ---------------- |  | _______________ |
|  |      |  | ---------------- |  |         |
|----------------+----+------------------------------------------|
| Найменування  | 21 | ________________________________________ |
|        |  |                     |
|----------------------------------------------------------------|
| 22 | Iдентифiкацiйний код ----------------           |
|  |           ----------------           |
|  | та найменування органу державної реєстрацiї        |
|  | _________________________________________________________ |
|----------------------------------------------------------------|
|  Дата  | 23 |    | Номер реєстрацiйної справи  | 24 | |
------------------------------------------------------------------

 Зворотний бiк реєстрацiйної картки
------------------------------------------------------------------
|Назва |Iдентифiкацi|Найменування |Мiсцезна|Номер |Внесок |Гро- |
|країни|йний код або|або прiзвище,|ходження|телефо-|до ста-|шова |
|   |iдентифiкацi|iм'я та по  |    |ну   |тутного|оди- |
|   |йний номер |батьковi зас-|    |    |фонду |ниця |
|   |      |новника   |    |    |    |   |
|------+------------+-------------+--------+-------+-------+-----|
|25|  |26|     |27|     |28|   |29|  |30|  |31| |
|------+--+---------+-------------+--------+-------+-------+-----|
|------+--+-+-+-+-+-+-------------+--------+-------+-------+-----|
|------+--+-+-+-+-+-+-------------+--------+-------+-------+-----|
|------+--+-+-+-+-+-+-------------+--------+-------+-------+-----|
------------------------------------------------------------------

 Картку заповнив(ла) ________ __________ ________________________
           (дата)  (посада)  (прiзвище та iнiцiали)
           __________________ ________________________
           (номер телефону)      (пiдпис)


 Перевiрив(ла) _________________________________
        (посада, прiзвище та iнiцiали)
        _________________________________ ________________
                           (посада)

                             МП
Зразок Додаток 2
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи

Iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв

                   
Прiзвище  
iм'я  
по батьковi  
Паспорт серiя   номер  
 
(ким i коли виданий)
Мiсце проживання  
 
 
(поштовий iндекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
Картку заповнив  
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi, номер телефону)
Номер реєстрацiйної справи
Дата заповнення "___" _________ року  
(пiдпис)
МП

 

Зразок Додаток 3
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

Державний Герб України

СВIДОЦТВО
про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи

Найменування  
(повне та скорочене)
 
 
Органiзацiйно-правова форма  
 
Мiсцезнаходження  
 

iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України

                   
Найменування  
(орган державної реєстрацiї)
 

Дата реєстрацiї "___" ____ _____ року,
про те що зроблено запис "___" _________ ____ р. у журналi облiку реєстрацiйних справ за N _______

Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
(посада)
   
(прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
МП
Вiдомостi про змiну мiсцезнаходження
 
 
 

 

Зразок Додаток 4
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

Державний Герб України

СВIДОЦТВО
про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи


мiсце
для
фотокартки

 

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
 
 

Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв

                   
Мiсце проживання  
 
Видане  
(найменування органу державної реєстрацiї)
 

Дата реєстрацiї "___" ____ _____ року,
про те що зроблено запис "___" _________ ____ р. у журналi облiку реєстрацiйних справ за N _______

Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
(посада)
   
(прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
МП
Вiдомостi про змiну мiсцезнаходження
 
 
 

 

Зразок Додаток 5
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
          IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
       про державну реєстрацiю - перереєстрацiю
           (необхiдне пiдкреслити)
   суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи

------------------------------------------------------------------
|  |Iдентифiкацiйний|  |   Органiзацiйно-правова форма   |
| 1 |    код   | 2 | _____________________________________ |
|  |        |  |                    |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |        Найменування українською мовою        |
| 3 | __________________________________________________________ |
|  | __________________________________________________________ |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |        Найменування росiйською мовою        |
| 4 | ---------------------------------------------------------- |
|  | ---------------------------------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------|
|            Мiсцезнаходження            |
|----------------------------------------------------------------|
||5|Поштовий iндекс|6|          |           ||
|| |------------  | |   Область    |    Район     ||
|| |------------  | |          |           ||
||--------------------------------------------------------------||
|| Мiсто (село), |                       ||
||  район мiста |                       ||
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
||7|    Вулиця   |  Будинок  |   Корпус  | Квартира ||
|----------------------------------------------------------------|
| Телефон |8 |   |   | Телефакс | 9 |           |
|---------+--+---------------------------------------------------|
|Керiвник |10| Iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзич-|
|     | | них осiб - платникiв податкiв та iнших      |
|     | | обов'язкових платежiв --------------------    |
|     | |            --------------------    |
|     | | ------------------------------------------------- |
|     | |    (прiзвище, iм'я, та по батьковi)      |
|----------------------------------------------------------------|
| 22 | Iдентифiкацiйний код ----------------           |
|  |           ----------------           |
|  | та найменування органу державної реєстрацiї        |
|  | _________________________________________________________ |
|----------------------------------------------------------------|
|  Дата  | 23 |    | Номер реєстрацiйної справи  | 24 | |
------------------------------------------------------------------

 Посадова особа органу державної реєстрацiї
 __________________________________________  ___________________
    (посада, прiзвище та iнiцiали)        (пiдпис)

 "___" _______ _______ року
                            МП
Зразок Додаток 6
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацiю - перереєстрацiю
(необхiдне пiдкреслити)
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи

Iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв

                   
Прiзвище  
iм'я  
по батьковi  
Паспорт серiя   номер  
 
(ким i коли виданий)
Мiсце проживання  
 
 
(поштовий iндекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
Iдентифiкацiйний код
               
та найменування органу державної реєстрацiї
 
 
Номер реєстрацiйної справи  
Посадова особа органу державної реєстрацiї
   
(посада, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
"___" ______ _____ року МП

 

Зразок Додаток 7
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

ВIДОМОСТI
про державну реєстрацiю (перереєстрацiю, внесення змiн до установчих документiв) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичних осiб
за перiод з _________ по _______

(подаються до органу державної статистики)

N
п/п
Iдентифiкацiйний
код
Назва
суб'єкта
Мiсцезнаходження Дата реєстрацiї
(перереєстрацiї,
внесення змiн)
1 2 3 4 5
         
         
         
         
Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
   
(посада, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
"___" ______ _____ року

 

Зразок Додаток 8
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

ВIДОМОСТI
про створення фiлiй, вiддiлень, представництв (без створення юридичної особи) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
за перiод з _______________ по ____________

(подаються до органiв державної статистики та державної податкової служби)

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi Данi про фiлiї, вiддiлення, представництва (без створення юридичної особи)
Iдентифiка-
цiйний код
Назва Мiсцезнаходження Номер
телефону
Назва Мiсцезнаходження Номер телефону Дата
створення
               
               
               
               
Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
   
(посада, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
"___" ______ _____ року

 

Зразок Додаток 9
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

ПОВIДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи

Iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України

                   
Найменування суб'єкта  
 
Мiсцезнаходження суб'єкта  
 
Iдентифiкацiйний код
               
та найменування органу, який скасував державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi
 
 
Дата скасування  
Номер рiшення (наказу), протоколу тощо  
Iдентифiкацiйний код
               
та назва суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, до якого ввiйшов суб'єкт пiдприємництва, державну реєстрацiю якого скасовано
(заповнюється у разi реорганiзацiї шляхом злиття двох i бiльше юридичних осiб)
 
(назва суб'єкта - правонаступника)
 
Пiдстава для скасування: за заявою власника, за рiшенням господарського суду
(необхiдне пiдкреслити)
Причина скасування:
(необхiдне пiдкреслити)
    визнання недiйсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документiв;
    провадження дiяльностi, що суперечить установчим документам та законодавству;
    несвоєчасне повiдомлення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про змiну його назви, органiзацiйної форми, форми власностi та мiсцезнаходження;
    визнання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);
    неподання протягом року до органiв державної податкової служби податкових декларацiй, документiв бухгалтерської звiтностi згiдно iз законодавством.
Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
(посада)
   
(прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
МП
(Додаток 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1510 вiд 11.10.2002)

 

Зразок Додаток 10
до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi
 

ПОВIДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи

Iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв

                   
Прiзвище, iм'я та по батьковi
 
 
 
Мiсце проживання
 
 

Найменування органу, який скасував державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi

 
 
Дата скасування  
Пiдстава для скасування (необхiдне пiдкреслити):
     за заявою власника;
     за рiшенням суду;
     за рiшенням господарського суду.
Посадова особа органу державної реєстрацiї
 
(посада)
   
(прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
"___"____________ ______________ року МП

 

(Додаток 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1510 вiд 11.10.2002)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.