КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 6 липня 1998 р. N 1024


Про здiйснення контролю за наявнiстю страхового сертифiката у власникiв (користувачiв) зареєстрованих в Українi транспортних засобiв у разi виїзду на територiю iншої країни

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
вiд 22 червня 1999 року N 1107,
вiд 13 березня 2002 року N 333,
вiд 28 липня 2004 року N 962

     Вiдповiдно до Законiв України "Про страхування" i "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" та з метою вдосконалення порядку проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби забезпечити:

(абзац пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 962)

     здiйснення контролю у разi виїзду зареєстрованого в Українi транспортного засобу на територiю iншої країни - члена мiжнародної системи автострахування "Зелена Картка" за наявнiстю у власника (користувача) цього транспортного засобу страхового сертифiката "Зелена Картка".

     У разi вiдсутностi страхового сертифiката власник (користувач) такого транспортного засобу зобов'язаний в установленому порядку укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв та отримати вiд страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифiкат "Зелена Картка" єдиного зразка, який прийнятий в усiх країнах - членах мiжнародної системи автострахування "Зелена Картка";

     вилучення страхових сертифiкатiв з ознаками пiдробки та передачу їх територiальним органам Мiнiстерства внутрiшнiх справ для вжиття заходiв вiдповiдно до законодавства.

(Пункт 1 в редакцiї Постанов КМ N 1107 вiд 22.06.99, N 333 вiд 13.03.2002)

     2. Внести до Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 р. N 1175 "Про порядок i умови проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст.510), такi змiни i доповнення:

     в абзацi другому пункту 3 слово "Держмиткому" замiнити словом "Держмитслужби", а пiсля слова "банку" доповнити словом "Держкомкордону";

     абзац п'ятий пункту 4 доповнити словами "та резидентiв - власникiв (водiїв) транспортних засобiв у разi їх виїзду за межi України".

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 липня 1998 року.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Iнд. 67

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.