Документ скасований: Наказ № 494 від 30.06.2004

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 12.04.96 N 176


Про затвердження Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 червня 1996 р. за N 300/1325

Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону
N 519 вiд 25.09.2000

     З метою врегулювання згiдно з Законом України "Про Прикордоннi вiйська України" порядку тримання та охорони осiб, затриманих за порушення законодавства про державний кордон України та за пiдозрою у вчиненнi злочину, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб (додається).

     2. Командуванню вiйськами напрямiв, з'єднань та частин органiзувати вивчення цiєї Iнструкцiї та її виконання офiцерами, а також особовим складом, який залучається до охорони осiб, що перебувають в iзоляторах тимчасового тримання та iнших спецiально обладнаних примiщеннях.

     3. Наказ КДБ СРСР вiд 8 вересня 1983 року N 0571 вважати таким, що не застосовується на територiї України.

     4. Наказ оголосити усiм зацiкавленим особам.

Голова Державного комiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних

 

Затверджено
наказом Голови Державного комiтету - командуючого Прикордонними вiйськами України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Iнструкцiя
про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя вiдповiдно до чинного законодавства України регулює умови тримання та охорони осiб, затриманих в адмiнiстративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України i за пiдозрою у вчиненнi злочину*.

     1.2. Для тримання та охорони затриманих осiб наказом начальникiв прикордонних загонiв (загонiв прикордонного контролю) та окремих контрольно-пропускних пунктiв** утворюються мiсця тримання - iзолятори тимчасового тримання (IТТ) затриманих та iншi спецiально обладнанi примiщення, якi забезпечують виконання цього завдання. IТТ утворюються, як правило, в мiсцях дислокацiї прикордонних частин, спецiальнi примiщення створюються в мiру необхiдностi в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв прикордонних частин.

______________
     * У подальшому особи, затриманi в адмiнiстративному порядку й за пiдозрою у вчиненнi злочину, будуть iменуватися "затриманими".

     ** Прикордоннi загони (загони прикордонного контролю) та окремi контрольно-пропускнi пункти будуть iменуватися "прикордоннi частини".

     1.3. Органiзацiя служби в IТТ та контроль за їх дiяльнiстю покладається на штаб прикордонної частини.

     Наказом командира прикордонної частини з числа офiцерiв комендантської роти (взводу) або iншого пiдроздiлу частини призначається позаштатний начальник IТТ (вiдповiдальний за спецiальне примiщення).

     1.4. Вся дiяльнiсть IТТ будується на суворому дотриманнi законодавства України.

     Нагляд за дотриманням законностi в IТТ здiйснюється органами прокуратури України.

2. Приймання та тримання затриманих осiб

     2.1. У мiсцях тримання затриманих помiщаються особи:

     - затриманi згiдно зi ст.106 КПК України за пiдозрою у вчиненi злочину - до трьох дiб;

     - затриманi в адмiнiстративному порядку вiдповiдно до ст.7 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" - до трьох дiб з письмовим повiдомленням про це прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти дiб з санкцiї прокурора, якщо правопорушники не мають документiв, що посвiдчують їх особу, а також iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi порушили державний кордон України, при вiдсутностi достатнiх пiдстав для порушення щодо них кримiнальних справ, а якщо стосовно цих осiб прийнято керiвництвом Держкомкордону рiшення про передачу їх прикордонним властям сумiжної держави, то з санкцiї прокурора затриманi на час, необхiдний для їх передачi.

     2.2. Приймання затриманих осiб проводиться цiлодобово начальником IТТ, а за його вiдсутностi - черговим частини на пiдставi таких документiв:

     - протоколу затримання пiдозрюваного згiдно зi ст.106 КПК України;

     - протоколу про адмiнiстративне затримання.

     Всi зазначенi документи мають вiдповiдати вимогам, передбаченим чинним законодавством.

     Облiк затриманих ведеться начальником IТТ в журналi реєстрацiї прибуття i вибуття затриманих осiб (додаток N 1).

     Документи, якi послужили пiдставою для помiщення в IТТ, звiльнення, а також iншi документи тримання затриманого, зберiгаються в номенклатурнiй справi штабу.

     2.3. При прийманнi затриманих їм пiд пiдпис (у частинi, що їх стосується) роз'яснюються Правила внутрiшнього розпорядку в IТТ, обов'язки та права (додаток N 2).

     2.4. Перед помiщенням в IТТ затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину пiдлягають особистому обшуку (затриманi в адмiнiстративному порядку - особистому огляду), а речi, якi є при них, - огляду.

     Вилучення в осiб, затриманих за пiдозрою у вчиненнi злочину, речей i документiв оформляються протоколом особистого обшуку (додаток N 3), а у затриманих в адмiнiстративному порядку - протоколом особистого огляду, огляду речей та вилучення речей i документiв (додаток N 4).

     2.5. Затриманих перед помiщенням в IТТ у необхiдних випадках пiддають медичному огляду, санiтарнiй обробцi та профiлактичним щепленням.

     Санобробка включає миття затриманого у лазнi або пiд душем та дезiнфекцiю всього одягу, що йому належить. Про проведену санобробку робиться запис у санiтарному журналi. Якщо виявлено, що затриманий має садна чи iншi тiлеснi пошкодження або явнi ознаки захворювання, начальник IТТ вживає заходiв до подання йому лiкарської допомоги.

     Лiкар IТТ складає про це вiдповiдний акт.

     2.6. Затриманi розмiщаються в IТТ з дотриманням таких вимог iзоляцiї:

     - чоловiки - окремо вiд жiнок;

     - особи, затриманi в адмiнiстративному порядку та затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину, окремо;

     - неповнолiтнi окремо вiд дорослих;

     - особи, затриманi за пiдозрою у вчиненi одного й того ж злочину в однiй i тiй же справi, а також затриманi в адмiнiстративному порядку за групове правопорушення, за письмовою вказiвкою особи, яка провадить дiзнання (перевiрку), або прокурора - окремо один вiд одного;

     - iноземцi та особи без громадянства - окремо вiд iнших осiб, а капiтани (шкiпери) суден, їх власники, а також начальники лову - окремо один вiд одного та вiд iнших членiв даної команди за вказiвкою командира частини або його заступника;

(Абзац пункту 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону N 519 вiд 25.09.2000)

     - за письмовою вказiвкою особи, яка провадить дiзнання (перевiрку), або прокурора затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину можуть триматися окремо й на iнших пiдставах.

     2.7. Жiнки можуть прийматися в IТТ з дiтьми у вiцi до 2 рокiв. iдставою приймання дiтей є припис прокурора або органу дiзнання, у провадженнi якого перебуває справа. Дiти старшi 2 рокiв передаються родичам або помiщаються у дитячi установи.

     2.8. Забороняється приймати в IТТ:

     - заарештованих у дисциплiнарному порядку вiйськовослужбовцiв;

     - вiйськовослужбовцiв i працiвникiв за трудовим договором частин, пiдозрюваних у вчиненi суспiльно небезпечних дiй, якi мiстять ознаки злочинiв, не пов'язаних з незаконним перетинанням кордону.

     2.9. Матерiально-побутове забезпечення i медичне обслуговування затриманих i взятих пiд варту.

     2.9.1. Новоприбулому затриманому начальник IТТ надає iндивiдуальне спальне мiсце (металева койка або дерев'янi нари).

     Затриманi носять свiй одяг i взуття.

     Особам, якi не мають одягу за сезоном, додатково, за розпорядженням командира прикордонної частини, видається вiйськове обмундирування без погонiв та знакiв розрiзнення, строк ношення якого закiнчився.

     2.9.2. Затриманi забезпечуються за встановленими нормами триразовим гарячим харчуванням харчоблоку частини (пiдроздiлу). Роздача їжi виконується вивiдним через кватирки у дверях камер (спецiальних примiщень) без вiдчинення дверей. Промiжки часу мiж снiданком та обiдом, обiдом i вечерею не повиннi перевiщувати 6 годин.

     2.9.3. Миття затриманих провадиться не менше одного разу на тиждень у лазнях i вiдображується в санiтарному журналi. Дезiнфекцiя одягу затриманих осiб у перiод їх тримання провадиться за вказiвкою лiкаря, який обслуговує IТТ.

     2.9.4. Затриманим дозволяється носити волосся, вуса, бороду. Стрижка голови пiд машинку, а також зняття вусiв i бороди, вiдрощування вусiв, бороди провадиться затриманим тiльки зi згоди на це органу дiзнання, у провадженнi якого перебуває кримiнальна справа. Голiння провадиться у присутностi вивiдного електричною або механiчною бритвою не менше двох разiв на тиждень, а також перед вiдправленням з мiсць тримання.

     2.9.5. Медичне обслуговування затриманих, в тому числi забезпечення медикаментами, здiйснюється лiкарем вiйськово-медичної служби частини.

     Медичний огляд, прийом та огляд хворих виконує лiкар у вiльнiй камерi або кiмнатi у присутностi вивiдного або начальника IТТ.

     У разi виявлення симптомiв iнфекцiйного захворювання можуть запрошуватися лiкарi-спецiалiсти установ охорони здоров'я.

     2.9.6. Книгами, газетами, журналами та iншими друкованими виданнями затриманi забезпечуються з бiблiотеки частин. Вони видаються начальником варти в камери пiсля пiдйому i вилучаються перед вiдбоєм. Iноземцi по можливостi забезпечуються газетами, журналами та iншими виданнями на вiдповiдних iноземних мовах, виданими в Українi.

(Пункт 2.9.6 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону N 519 вiд 25.09.2000)

     2.10. Провадження особистого огляду, особистого обшуку й огляду речей.

     2.10.1. Пiсля прибуття i при вибуттi з IТТ затриманi за пiдозрою у вчиненi злочину, а також затриманi в адмiнiстративному порядку пiдлягають обшуку, а їх речi - огляду.

     Обшук або огляд виконується у присутностi двох понятих однiєї статi з тим, кого обшукують (оглядають), як правило, начальником мiсця тримання або черговим частини в присутностi лiкаря IТТ*. При цьому, за поведiнкою того, кого обшукують (оглядають), здiйснюється постiйне спостереження, щоб вiн не мiг чого-небудь знищити, сховати, викинути або проковтнути. Пiсля виведення затриманого iз примiщення, де виконувався (огляд), примiщення ретельно оглядають.

______________
     * Для обшуку (особового огляду) жiнок залучаються вiйськовослужбовцi-жiнки або поiнструктованi на цей випадок жiнки-працiвники за трудовим договором прикордонної частини.

     Забороняється виконувати обшук або огляд способом, який принижує людську гiднiсть.

     Огляд складається з огляду тiла затриманого, його одягу, натiльної бiлизни, головного убору, взуття та iнших речей i предметiв, якi є в нього. Обшукуваному пропонується зняти верхнiй одяг, взуття, всю бiлизну i з дозволу лiкаря пластирнi наклейки, гiпсовi та iншi пов'язки, якщо вони є. Пiсля цього виконується огляд тiла, при якому ретельно перевiряють мiжпальцевi промiжки рук та нiг, пiдошви стопи, кистi рук з обох бокiв, шкiряний покрив, вушнi раковини, порожнину рота i носа, пахвовi ямки, промежину, а також хiрургiчнi рубцi i протези, якщо вони є; волосся на головi розчiсують.

     Огляд одягу, взуття i бiлизни виконують пiсля огляду тiла. Одяг ретельно переглядають i прощупують, особливо шви, складки, подвiйний шар матерiї i пiдкладку. Пiдозрiлi мiсця проколюють шилом i при необхiдностi розпорюють по швах; кишенi, рукава одягу, брюки, бiлизну, шкарпетки, панчохи вивертають навиворiт.

     Взуття ретельно перевiряють з внутрiшнього i зовнiшнього боку, при цьому звертають увагу на пiдкладки, пiдклейки i пiдбори, якi при необхiдностi можна вiдпорювати i знiмати. Металевi косяки i пiдкови з взуття знiмають, шнурки вилучають.

     2.10.2. При оглядовi затриманого в адмiнiстративному порядку йому пропонується зняти верхнiй одяг i взуття, якi переглядають у порядку, встановленому для огляду одягу i взуття.

     Потiм переглядають решту одягу, який залишився на затриманому з метою виявлення на тiлi предметiв, документiв, грошей i цiнностей, якi не дозволено зберiгати в камерi.

     Пiсля проведення обшуку або огляду ретельно оглядають всi речi, предмети i продукти, якi є при затриманому.

     При оглядi продуктiв упаковку з них знiмають, сипучi продукти пересипають в iншу тару, хлiбнi i ковбаснi вироби розрiзають на частини, рiдини переливають у пiдготовлений посуд. При цьому упаковку, тару i самi продукти ретельно перевiряють.

     Виявленi пiд час обшуку й огляду речi, предмети, документи, вироби, речовини, грошi i цiнностi, зберiгання яких в камерi не дозволено, вилучають.

     Розпоротий одяг, взуття та iншi предмети поновлюють за рахунок прикордонної частини.

     2.10.3. Щодо проведеного обшуку чи огляду й огляду речей складають протокол, в якому перераховують всi вилученi пiд час обшуку (огляду) речi, грошi, цiнностi, нагороди, документи, iншi предмети та матерiали. Щодо нагород зазначається їх повне найменування i номери. Протокол обшуку або огляду пiдписує начальник IТТ, iншi учасники i понятi. Щодо вiдмови обшуканого (оглянутого) пiдписати протокол i заяви, що вiд нього надiйшли, робиться застереження у протоколi.

     Зброя, боєприпаси, вибуховi та наркотичнi речовини вилучають i передають для облiку у вiдповiднi служби прикордонної частини, про що робиться вiдмiтка у протоколi.

     На виявленi пiд час обшуку речi виписують квитанцiю (додаток N 5), у двох примiрниках: один примiрник вручають затриманому за пiдозрою у вчиненнi злочину, другий - залишається у квитанцiйнiй книжцi у начальника IТТ.

     Вилученi пiд час обшуку (огляду) грошi, цiнностi, нагороди i документи до них оформляють квитанцiєю (додаток N 6) у трьох примiрниках; перший - разом з грошима i цiнними речами, нагородами i документами до них не пiзнiше як у добовий строк з моменту вилучення передається у фiнансове вiддiлення частини; другий - видається затриманому; третiй - залишається у квитанцiйнiй книжцi. Затриманi в адмiнiстративному порядку отримують на руки копiю протоколу особистого огляду, огляду речей, вилучення речей i документiв.

     При переведеннi затриманого в iнший орган вилученi у нього грошi, цiннi речi, нагороди i документи до них, що зберiгалися у фiнансовому вiддiлi частини, пересилаються до мiсця його вибуття.

     2.10.4. Особистий обшук та огляд речей провадиться також пiд час виведення затриманого за пiдозрою у вчиненнi злочину з камери i повернення його в камеру.

     У цих випадках огляд тiла не проводиться, одяг, як правило, не знiмається, а тiльки ретельно прощупується. Взуття оглядається при необхiдностi. Про виявлення i вилучення заборонених предметiв начальник варти доповiдає черговому частини i начальнику IТТ, а останнiй - рапортом командиру частини. Забороненi предмети вилучаються за актом, який пiдписує начальник IТТ, начальник варти та обшукуваний.

     2.10.5. До i пiсля виведення затриманих на прогулянковий двiр, примiщення i маршрути (камери - пiд час вiдсутностi в них затриманих) ретельно оглядаються. Про виявлення записок, предметiв, надписiв, знакiв та iнших позначок начальник варти доповiдає черговому частини i начальнику IТТ, який пiсля з'ясування обставин i встановлення осiб, якi порушили правила внутрiшнього розпорядку, доповiдає про це рапортом командиру частини.

     2.10.6. Перiодично за вказiвкою начальника IТТ провадиться особистий огляд й особистий обшук затриманих осiб по камерах i технiчний огляд самих камер. Обшук та огляд провадиться начальником варти i вивiдним у присутностi начальника IТТ.

3. Вибуття затриманих осiб з мiсця тримання

     3.1. Затриманi особи вибувають з мiсць тримання у зв'язку з:

     - звiльненням;

     - передачею у правоохороннi органи;

     - помiщенням у медичнi установи Мiнiстерства охорони здоров'я України. Затриманi особи вважаються вибулими також у зв'язку зi смертю.

     3.2. Звiльнення затриманих осiб виконується начальником IТТ або черговим частини негайно, у будь-який час доби, пiсля отримання вiдповiдного документа. Пiдставою для звiльнення осiб, затриманих в адмiнiстративному порядку, є постанова органу дiзнання, а затриманих за пiдозрою у вчиненнi злочину - постанова прокурора.

     Пiсля закiнчення установленого законом строку затримання i при вiдсутностi вiдповiдного документа про звiльнення начальник IТТ доповiдає про це командиру частини. При цьому затриманi звiльняються пiсля доповiдi командиру частини.

     За письмовою заявою затриманого, який пiдлягає звiльненню у нiчний час, його звiльнення може бути вiдкладено до ранку.

     3.3. Перед вибуттям затриманi в адмiнiстративному порядку пiдлягають особистому огляду, а затриманi за пiдозрою у вчиненi злочину - особистому обшуку. Їм повертають нагороди, грошi, цiнностi та всi їх особистi речi й предмети, користування якими не заборонено законодавством України. Затриманi в адмiнiстративному порядку засвiдчують отримання пiдписом на протоколi особистого огляду, огляду речей i вилучення речей i документiв, якими було оформлено їх вилучення, а затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину розписуються у квитанцiї, пiсля чого копiя квитанцiї у них вiдбирається.

     Про затримання в адмiнiстративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України за проханням порушника йому видається довiдка встановленої форми (додаток N 7).

     3.4. Про смерть затриманого начальник IТТ негайно доповiдає командиру прикордонної частини та прокурору. Пiсля огляду мiсця подiї i трупа органом дiзнання з участю лiкаря, а в окремих випадках у разi наявностi ознак насильницької смертi, слiдчими органами з участю судово-медичного експерта, труп направляється в морг. Констатацiя смертi затриманого проводиться лiкарем, а в окремих випадках для установлення причини смертi призначається судово-медична експертиза за постановою органу дiзнання або слiдчих органiв.

     Про смерть затриманого повiдомляють близьких родичiв та органи реєстрацiї актiв громадянського стану за мiсцем настання смертi.

     У разi невитребування трупа родичами померлого поховання провадиться через житлово-комунальнi господарства.

     3.5. Питання про передачу трупiв з числа затриманих громадян сумiжних держав вирiшується у кожному разi керiвництвом Державного комiтету у справах охорони державного кордону України.

4. Матерiальна вiдповiдальнiсть осiб, яких тримають в IТТ

     4.1. Особи, затриманi за пiдозрою у скоєннi злочину, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за завданi пiд час перебування в IТТ матерiальнi збитки у повному розмiрi завданих збиткiв.

     4.2. Для встановлення винних, якi завдали матерiальних збиткiв, начальник IТТ проводить службове розслiдування, яке призначається командиром прикордонної частини.

5. Приймання та направлення скарг, заяв i листiв, подання вiдомостей затриманими особами

     5.1. Вiдповiдно до закону затриманi мають право звертатися зi скаргами, заявами та листами в державнi органи, громадськi органiзацiї та до посадових осiб*.

______________
     * Надалi - скарги.

     Для написання скарги затриманому на його прохання видають папiр та кулькову ручку, а бажаючому звернутися до прокурора - конверт, який заклеюється. На його прохання для написання скарги вiн може бути виведений в окрему кiмнату.

     5.2. Скарги затриманих осiб, за винятком адресованих прокурору, переглядає начальник IТТ.

     Скарги осiб, яких тримають в IТТ (спецiальних примiщеннях) до трьох дiб, адресованi прокурору або особi, яка провадить дiзнання, передаються їм негайно; якщо вони адресованi iншим особам та органам, - у такому ж порядку передаються особi, яка провадить дiзнання, переглядаються i направляються за належнiстю.

     Скарги на дiї особи, яка провадить дiзнання (перевiрку), передаються прокурору безпосередньо начальником IТТ.

     Скарги осiб, затриманих в адмiнiстративному порядку i взятих пiд варту, i яких тримають бiльше трьох дiб, начальник IТТ направляє:

     - адресованi прокурору - без перешкод протягом доби з часу їх подання;

     - на дiї особи, яка провадить дiзнання,- прокурору не пiзнiш як за добу з часу їх подачi, а скарги на дiї i рiшення прокурора - вищому прокурору;

     - iншi скарги, пов'язанi з провадженням кримiнальної справи, - особi чи органу, у провадженнi якого перебуває кримiнальна справа, не пiзнiше трьох дiб з часу їх подачi. Скарги розглядаються цiєю особою чи органом i не пiзнiше трьох дiб з часу їх надходження направляються за належнiстю. Якщо у скарзi є вiдомостi, повiдомлення яких може заважати встановленню iстини у кримiнальнiй справi, то скарги за належнiстю не направляються, про що орган дiзнання повiдомляє прокурору й особу, яку тримають пiд вартою;

     - скарги, не пов'язанi з провадженням кримiнальної справи i розгляд яких не входить до компетенцiї командира прикордонної частини, - за належнiстю у порядку, встановленому законом.

     5.3. Скарга направляється за належнiстю при супровiдному листi, пiдписаному командиром частини або його заступником. Пiд час направлення скарги з посиланням на хворобу у органи державної влади, в прокуратуру i суд додається довiдка про стан здоров'я.

(Абзац перший пункту 5.3 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону N 519 вiд 25.09.2000)

     Про направлення скарги оголошується особi, яка її подала, пiд пiдпис на копiї супровiдного листа. Результат її розгляду повiдомляється цiй особi також пiд пiдпис на отриманiй вiдповiдi або на скарзi, розглянутiй командиром частини.

     5.4. Скарги, що надiйшли вiд затриманих осiб, облiковуються у спецiальному журналi.

     5.5. Скарги i листи, якi мiстять вiдомостi, повiдомлення яких може заважати встановленню iстини у кримiнальнiй справi, а також скарги i листи, якi пiдлягають оголошенню, адресату не направляються, а передаються в орган дiзнання, про що вiдправникам оголошується пiд пiдпис i повiдомляється прокурору.

     Передача затриманiй особi листiв з повiдомленням про смерть, тяжку хворобу родича, стихiйне лихо або надзвичайну обставину, яка стосується його сiм'ї, здiйснюється зi згоди органу дiзнання. У разi незгоди на негайне вручення такого листа, вiн пiд пiдпис передається особi або органу, у провадженнi якого перебуває кримiнальна справа.

     5.6. Побачення з родичами або iншими особами можуть надаватися затриманим тiльки з дозволу особи, яка провадить дiзнання (перевiрку). Начальник IТТ повинен забезпечити умови для проведення побачень. Тривалiсть побачення затриманого визначається до однiєї години.

     Iноземцям побачення з представниками посольств i консульств вiдповiдних держав надається за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i з письмового дозволу органу дiзнання, в провадженнi якого знаходиться справа.

(Абзац другий пункту 5.6 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону N 519 вiд 25.09.2000)

     Особа, взята пiд варту, має право на побачення з захисником вiч-на-вiч, без обмеження кiлькостi побачень та їх тривалостi, з моменту оголошення протоколу про затримання, у вiльний вiд виконання слiдчих дiй час.

6. Органiзацiя охорони затриманих осiб

     Структура охорони

     6.1. Охорона затриманих здiйснюється внутрiшнiми i зовнiшнiми постами, якi входять до варти частини або наряду, видiленими для охорони затриманих, якi утримуються у спецiальному примiщеннi. Для забезпечення охорони наказом командира частини призначається особовий склад комендантської роти (взводу) або iншого пiдроздiлу, залученого для несення служби у вартi. Для охорони осiб, якi утримуються в спецiальному примiщеннi, командиром частини (прикордонного пiдроздiлу) видiляється наряд, який пiдпорядковується черговому частини (пiдроздiлу).

     6.2. Склад варти чи наряду (кiлькостi постiв i чисельнiсть змiн) по охоронi затриманих залежить вiд кiлькостi i порядку розташування осiб, взятих пiд варту. Вiн включається у табель постiв варти, який пiдписує начальник штабу i затверджує командир прикордонної частини. Пости по охоронi затриманих i взятих пiд варту включаються у постову вiдомiсть, яка зберiгається у начальника варти, а наряд по охоронi затриманих, якi утримуються в спецiальних примiщеннях, включається до складу внутрiшнього наряду частини (пiдроздiлу).

     6.3. Внутрiшнi пости виставляються бiля камер, а зовнiшнi - в прогулянкових дворах. Пости бiля камер обладнуються прямою сигналiзацiєю i телефоном для виклику начальника варти. Чатовi зi складу наряду по охоронi затриманих, якi тримаються у спецiальних примiщеннях, встановлюються бiля дверей примiщення, де також обладнується пряма сигналiзацiя до чергового частини (пiдроздiлу).

     6.4. Чатовi i вивiднi озброюються автоматами. При необхiдностi вiдчинити камеру (спецiальне примiщення) чатовий викликає начальника варти (чергового частини, пiдроздiлу). У разi надходження у вартове примiщення сигналу тривоги вiд чатового внутрiшнього поста начальник варти (його помiчник або розвiдний) негайно прибуває в IТТ з ключами вiд камер i дiє за обставинами.

     6.5. Змiна чатових провадиться начальником варти або розвiдним (черговим частини, пiдроздiлу) не ранiше як через двi години. Здача-приймання поста бiля камер провадиться шляхом звiряння даних постової вiдомостi з кiлькiстю затриманих, взятих пiд варту, якi перебувають у камерах.

     6.6. Особи, помiщенi на лiкування у медичнi установи Прикордонних вiйськ України та Мiнiстерства охорони здоров'я, охороняються нарядом, спецiально видiленим для цiєї мети командиром прикордонної частини. Ним же, залежно вiд мiсця лiкування, пiдстави затримання та особи затриманого, взятого пiд варту, визначається порядок його охорони.

7. Порядок виведення затриманих осiб з мiсць тримання

     7.1. Затриманi особи виводяться з камер:

     - для давання пояснень або проведення слiдчих дiй;

     - для ранкового i вечiрнього туалету, справлення природних потреб, для прогулянок;

     - для прибирання примiщень i територiї IТТ, проведення особистого обшуку (особистого огляду), медичного огляду i санiтарної обробки;

     - для передачi конвою або при звiльненнi з-пiд варти.

     7.2. Виведення затриманих у межах територiї провадиться вивiдним, а доставка їх у слiдчий iзолятор СБ України, для передачi iншим органам або для проведення слiдчих дiй з виїздом за межi частини - спецiально призначеним командиром прикордонної частини конвоєм, який очолює офiцер або прапорщик, як правило, з числа особового складу комендантської роти (взводу). При виведеннi затриманих до них може бути застосовано зв'язування рук або наручники.

     7.3. Виведення затриманих для конвоювання за межi частини або звiльнення з-пiд варти провадиться за вказiвкою командира частини або його заступника та оформляється виключною вимогою (додаток N 8), пiдписаною черговим частини, за такою ж вимогою затриманi викликаються для давання пояснень або проведення слiдчих дiй.

     Офiцер, який викликав затриманого, розписується у його прийманнi на зворотi вимоги про виклик i з цього моменту несе особисту вiдповiдальнiсть за охорону доставленого.

     У вимозi про виклик начальник варти вiдмiчає час виведення i повернення затриманого в камеру. Виведення затриманих провадиться в iндивiдуальному порядку за встановленими маршрутами, якi забезпечують повну iзоляцiю вiд iнших затриманих громадян, i виключають можливiсть втечi або вчинення небезпечних дiй. На маршрутах не повинно бути предметiв, якi могли б використати затриманi для вчинення небезпечних дiй. Кожний, ранiше не встановлений маршрут, перед виведенням по ньому затриманого, перевiряється.

     7.4. За межi прикордонної частини затриманi конвоюються тiльки у свiтлий час доби на автомашинах. Конвоїри розташовуються на сидiннях з обох бокiв вiд них або один з конвоїрiв - позаду них.

8. Засоби безпеки i пiдстави застосування зброї

     8.1. До затриманих можуть бути застосованi засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальна зброя для припинення фiзичного опору, насильницьких дiй, безчинств, протидiї законним вимогам посадових осiб IТТ, якщо iншi засоби не забезпечили виконання покладених на них обов'язкiв.

     У разi неможливостi уникнути застосування заходiв впливу, вони не повиннi перевищувати мiри, необхiдної для виконання покладених на варту IТТ обов'язкiв, i мають зводитися до завдання якнайменшої шкоди здоров'ю правопорушникiв. У разi необхiдностi варта IТТ зобов'язана негайно подати допомогу потерпiлим.

     Застосуванню засобiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв i вогнепальної зброї повинно передувати попередження про такий намiр.

     Без попередження засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальна зброя застосовуються, якщо виникла безпосередня загроза життю чи здоров'ю посадових осiб i добового наряду по охоронi й триманню осiб або iнших осiб.

     8.2. Забороняється застосовувати засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальну зброю до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi i неповнолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, який загрожує життю й триманню затриманих або iнших осiб, або збройного опору.

     Вид спецiального засобу, час початку та iнтенсивнiсть його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення i особи правопорушника.

     8.3. Всi особи, щодо яких були застосованi засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби або вогнепальна зброя, пiдлягають обов'язковому медичному огляду.

     8.4. Про всi випадки застосування засобiв фiзичного впливу або спецiальних засобiв, а також випадки застосування вогнепальної зброї негайно письмово повiдомити прокурора.

9. Обов'язки посадових осiб i добового наряду щодо охорони й тримання затриманих осiб

     9.1. Командир прикордонної частини.

     Командир прикордонної частини несе персональну вiдповiдальнiсть за правильне використання мiсць тримання, органiзацiю належної охорони, матерiально-побутове забезпечення i медичне обслуговування затриманих осiб, дотримання законностi, прав i обов'язкiв, якi надало їм законодавство України.

     9.2. Начальник штабу.

     Начальник штабу частини здiйснює безпосереднє керiвництво охороною, контроль за матерiально-побутовим забезпеченням i медичним обслуговуванням затриманих осiб. Вiн повинен:

     - вживати заходiв для забезпечення надiйної охорони затриманих, здiйснювати повсякденний контроль за несенням служби особовим складом варти (наряду);

     - своєчасно вживати заходiв для матерiально-побутового забезпечення i медичного обслуговування затриманих, дотримання санiтарно-гiгiєничних правил у мiсцях тримання, запровадження технiчних засобiв охорони, сигналiзацiї та зв'язку.

     9.3. Начальник IТТ.

     Начальник IТТ пiдпорядковується командиру частини, начальнику штабу та начальнику оперативно-розшукового вiддiлу i несе особисту вiдповiдальнiсть за додержання встановленого законом порядку тримання затриманих осiб, їх матерiально-побутове забезпечення, медичне обслуговування i Правил внутрiшнього розпорядку для затриманих осiб у мiсцях тримання Прикордонних вiйськ. Варiант наводиться (додаток N 1). Вiн зобов'язаний:

     - прийняти у мiсця тримання затриманих, розташувати їх по камерах, органiзувати їх фотографування, провадити в установленому порядку особистий обшук й огляд речей, якi є при них, забезпечувати дотримання гарантованих законом прав затриманих осiб;

     - за встановленими нормами органiзувати забезпечення затриманих всiма видами утримання, а також газетами та iншими друкованими виданнями;

     - вести особовi справи на затриманих осiб, зберiгати документи i речi осiб, якi перебувають пiд вартою;

     - приймати i передавати за призначенням скарги, заяви i листи затриманих осiб;

     - стежити за порядком у камерах, триманням i правильною експлуатацiєю примiщень, технiчних засобiв охорони, сигналiзацiї i зв'язку, здiйснювати контроль за наявнiстю та триманням протипожежного iнвентаря;

     - iнструктувати особовий склад варти (наряду);

     - щодня провадити огляд постiв, камер, iнших примiщень i територiї мiсця тримання з метою пiдтримання у справному станi технiчних засобiв охорони та обладнання*;

______________
     * При вiдсутностi начальника IТТ огляд провадить черговий частини

     - розробляти розпорядок дня для затриманих, подавати його начальнику штабу частини на затвердження i контролювати його виконання;

     - своєчасно доповiдати командиру частини i начальнику штабу про необхiднiсть вирiшення питань ремонту мiсця тримання, матерiально-побутового забезпечення i медичного обслуговування затриманих осiб;

     - за 12 годин до закiнчення строкiв тримання затриманих повiдомити про це особу, яка провадить дiзнання (перевiрку), доповiдати командиру частини про закiнчення строкiв їх тримання;

     - при закiнченнi строку тримання, встановленого законом, i вiдсутностi вiдповiдного документа про звiльнення затриманого - доповiдати командиру частини, звiльняти затриманого i повiдомляти про це особу, яка провадить дiзнання (перевiрку);

     - негайно доповiдати командиру частини або начальнику штабу про всi подiї на мiсцi тримання;

     - вести журнали: реєстрацiї прибуття i вибуття затриманих осiб (додаток N 8), реєстрацiї заяв i скарг осiб, яких тримають в мiсцi тримання (додаток N 9), та облiку прогулянок затриманих осiб у мiсцi тримання (додаток N 10).

     9.4. Лiкар IТТ.

     Для медичного обслуговування затриманих осiб, а також контролю за санiтарним станом IТТ наказом командира частини призначається лiкар зi складу вiйськово-медичної частини.

     Вiн зобов'язаний:

     - проводити медичний огляд затриманого, результати огляду заносити в журнал оглядiв затриманих IТТ (додаток N 11);

     - контролювати проведення санiтарної обробки затриманого до того, як помiстити його у камеру, а в подальшому - один раз на тиждень;

     - контролювати проведення поточної дезiнфекцiї, дезiнсекцiї та дератизацiї примiщень IТТ, а також заключної дезiнфекцiї камери пiсля її звiльнення;

     - доповiдати начальнику вiйськово-медичної служби частини про виявленi у затриманого захворювання.

     9.5. Черговий частини.

     Черговий частини здiйснює контроль за несенням служби добовим нарядом по охоронi затриманих осiб, а при вiдсутностi начальника IТТ здiйснює їх приймання i розташування. Вiн зобов'язаний:

     - знати кiлькiсть осiб, якi перебувають пiд вартою;

     - особисто перевiряти не менше двох разiв на добу (з них один раз вночi) несення служби вартою (нарядом) по охоронi затриманих, про всi подiї протягом доби доповiдати командиру частини;

     - провадити пiд час вiдсутностi начальника IТТ особистий огляд й огляд речей затриманих осiб чоловiчої i жiночої статi, огляд постiв, камер, iнших примiщень i територiї IТТ з метою пiдтримання технiчних засобiв охорони обладнання у справному станi;

     - при надходженнi даних про втечу або пiдготовку до втечi затриманих осiб вживати заходiв до затримання втiкачiв, посилення охорони IТТ та усунення причин й умов, якi сприяли втечi;

     - вести журнал облiку службових ключiв IТТ та їх видачi (додаток N 12).

     9.6. Начальник варти (старший наряду).

     Начальник варти частини стосовно включених до складу варти постiв по охоронi затриманих осiб керується статтями 105, 217 i 222 Тимчасового статуту гарнiзонної та вартової служби Збройних Сил України i цiєю Iнструкцiєю. З питань охорони та тримання затриманих осiб вiн пiдпорядковується начальнику IТТ.

     Начальник варти (старший наряду) зобов'язаний:

     - при змiнi варти (наряду) перевiряти за iменним списком наявнiсть у камерах затриманих осiб, прийняти їх пiд охорону i про проведенi змiни варти i виявленi при цьому недолiки доповiсти черговому частини;

     - у процесi несення служби за вказiвкою начальника IТТ, а при його вiдсутностi - чергового частини брати пiд варту затриманих осiб на пiдставi вiдповiдних документiв, перелiчених у ст.2.2. цiєї Iнструкцiї;

     - особисто провадити iнструктаж варти (наряду) по охоронi затриманих, не менше двох разiв на добу (з них один раз уночi) перевiряти несення служби чатовими;

     - провадити видачу i приймання дозволених друкованих видань затриманих, здiйснювати ретельну перевiрку видань перед видачею i пiсля повернення. Про виявленi позначки, проколи та iншi умовнi знаки доповiдати начальнику IТТ, а при його вiдсутностi - черговому частини;

     - у разi пожежi або iншого стихiйного лиха в районi охоронюваного об'єкта, що загрожує життю осiб, якi перебувають пiд охороною, вивести їх у безпечне мiсце, дотримуючи при можливостi порядку iзоляцiї, органiзувати їх охорону;

     - негайно доповiдати черговому частини i начальнику IТТ про всi подiї й ознаки, пiдозрiлi щодо пiдготовки до втечi, самогубства або напад на охорону та iнших осiб.

     Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам або складом варти у разi збройного нападу на IТТ або чатових вiдповiдно до ст.ст.204, 206, 211 Тимчасового статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України.

     9.7. Вивiдний. *

______________
     * У разi, коли IТТ охороняє наряд, функцiї вивiдного виконує один з чатових, що входять до цього наряду.

     Вивiдний пiд час несення служби керується статтями 247, 248 Тимчасового статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України i вимогами цiєї Iнструкцiї. Вiн зобов'язаний:

     - конвоювати за наказом начальника варти або його помiчника затриманих для проведення ранкового i вечiрнього туалету, справлення природних потреб, на прогулянку, для давання пояснень i на допити;

     - пiд час конвоювання затриманих зброю мати у положеннi "на ремiнь";

     - стежити, щоб затриманi не спiлкувалися зi стороннiми особами;

     - попереджувати затриманих, якi здiйснюють втечу, вигуком "стiй, стрiляти буду"; а при невиконаннi цiєї вимоги застосовувати зброю;

     - роздавати їжу затриманим i взятим пiд варту;

     - здiйснювати безперервне спостереження за поведiнкою затриманих, якi перебувають поза камерою;

     - пiд час перебування затриманого у кiмнатi для допиту постiйно знаходитися бiля дверей i бути готовим виконати розпорядження особи, яка провадить дiзнання (перевiрку);

     - бути присутнiм пiд час миття затриманих та взятих пiд варту однiєї статi та їх медичного обслуговування лiкарем частини.

     9.8. Чатовий.

     Чатовий по охоронi мiсця тримання керується вимогами ст.ст.235, 241, 244, 245 Тимчасового статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України i вимогами цiєї Iнструкцiї.

     Чатовий внутрiшнього поста зобов'язаний:

     - заступати на пост, перевiряти стан i справнiсть камер та їх обладнання, засобiв зв'язку i сигналiзацiї, прийняти затриманих осiб за iменним списком, знати в обличчя тих з них, за ким потрiбне посилене спостереження;

     - вести спостереження за особами, яких тримають пiд охороною, заглядаючи в оглядове "вiчко" кожної камери не менше як через 5-10 хвилин; про змiни в поведiнцi затриманого, який викликає пiдозру, доповiсти начальнику варти або розвiдному;

     - вимикати свiтло в камерах у темний час доби;

     - пiд час виведення затриманих осiб з камер на прогулянку, санобробку, в туалет передавати їх вивiдному i приймати вiд нього, рахуючи їх;

     - при звертаннi затриманих осiб з проханням або заявами у розмову з ними не вступати, а викликати на пост начальника варти;

     - при виявленнi ознак пiдготовки до втечi i втечi доповiсти начальнику варти i дiяти за його вказiвкою. При виявленнi спроби членоушкодження або самогубства подати сигнал тривоги, дати розпорядження iншим затриманим вжити заходiв до усунення зазначених дiй i подання першої допомоги. При вiдсутностi в IТТ iнших затриманих чатовий дає сигнал тривоги i вимагає припинення дiй, спрямованих на членоушкодження або самогубство.

     9.9. Чатовий зовнiшнього поста зобов'язаний:

     - недопускати втечi особи, яка перебуває пiд охороною, i проникнення на територiю IТТ стороннiх осiб;

     - спостерiгати за вiкнами камер, якi перебувають у полi зору, негайно доповiдати начальнику варти про пiдозрiлi дiї затриманих осiб.

     9.10. Вiйськовослужбовцям, включеним до складу варти, не дозволяється вступати в неслужбовi стосунки з особами, взятими пiд варту, а також користуватися їх послугами.

10. Обладнання iзоляторiв тимчасового тримання затриманих осiб

     10.1. Iзолятори тимчасового тримання (IТТ) являють собою комплекс примiщень, якi включають не менше двох камер для тримання затриманих осiб, кiмнату для допитiв, кiмнату для проведення обшуку й особистого огляду, комору для зберiгання речей, санпропускник, туалет, умивальник, а також дверi для прогулянок.

     10.2. У спецiально обладнаних примiщеннях повинно бути не менше однiєї загальної камери з загратованим вiкном i дверима, оббитими листовим залiзом з обладнаним в них оглядовим "вiчком" i кватиркою для подавання їжi.

     10.3. Камери в IТТ, якщо вони знаходяться з обох бокiв коридору, повиннi розташовуватись таким чином, щоб дверi протилежних камер не були одна проти другої. Дверi камер мають вiдчинятися у бiк коридору. Вся площа камери повинна проглядатися через оглядовий отвiр, який влаштовується у дверях. Можуть бути влаштованi дерев'янi пiдлоги без плiнтусiв або бетоннi пiдлоги з покриттям їх лiнолеумом на утепленiй основi. У камерах встановлюються санiтарнi вузли з умивальниками. У разi неможливостi їх встановлення вони обладнуються в коридорi. Змивнi бачки, труби та iншi санiтарно-технiчнi пристрої забиваються у нiшi та обшиваються, а опалювальнi прилади надiйно загороджуються металевими сiтками або дерев'яними щитами.

     10.4. Вiкна камер розташовуються на висотi не менше 1,6 м вiд пiдлоги. Ширина вiкна - 0,9 м, висота - 0,5 м, замiсть пiдвiконникiв встановлюються закругленi вiдкоси. У вiконних рамах монтуються вiдкиднi фрамуги. Зовнiшнi рами робляться суцiльними, внутрiшнi одностульчастими. Внутрiшнi рами вiкон камер, санпропускника i туалету мають склитися прозорим органiчним склом завтошки не менше 4 мм, зовнiшнi - армованим або рифленим.

     В усiх вiкнах камер та iнших примiщень встановлюються грати, зробленi з круглого залiза дiаметром не менше 19 мм, з площею однiєї ланки гратiв - 12x20 см. На вiкнах камер влаштовуються жалюзi.

     10.5. Дверi камер роблять з дощок завтовшки не менше 60 мм, з внутрiшнього боку покриваються листовим або обковуються штамбовим залiзом.

     З зовнiшнього боку вони оббиваються дермантином iз шаром повстини або поролону. В iнших примiщеннях дверi також мають бути дерев'яними, окованими залiзом або покритими листовим залiзом. У середнiй частинi дверей камер, туалетiв, санпропускникiв на висотi 150 см вiд полу влаштовуються конусоподiбнi оглядовi "вiчка" дiаметром близько 140 мм у бiк огляду i 40 мм - з протилежного боку. Цi отвори мають склитися прозорим органiчним склом i зачинятися кришкою з гуми, що безшумно обертається. Конус отвору забивається штампованим за формою металевим корпусом.

     У дверях камер в центрi на висотi 110-115 см вiд пiдлоги обладнуються кватирки розмiром не бiльше 25x22 см, якi вiдчиняються у бiк коридору; для утримання кватирки у горизонтальному положеннi робиться уступ.

     Дверi камер обладнуються спецiальними замками, а вхiднi дверi у коридор - двостороннiм спецiальним замком. Ключi вiд замкiв виготовляються у 4 екземплярах. Два екземпляри ключiв знаходяться у начальника варти, третiй у сейфi начальника мiсця тримання, четвертий (резервний) - зберiгається в опечатаному виглядi у чергового частин разом зi зброєю. Ключi вiд замкiв спецiальних примiщень виготовляються в 3-х екземплярах; два з них зберiгаються у чергового частини (пiдроздiлу), а один - у начальника IТТ.

     Всi ключi вiд IТТ (спецiального примiщення) повиннi бути занесенi у вiдповiдний журнал облiку, який зберiгається у чергового частини (пiдроздiлу), в якому облiковується кожна їх видача i повернення.

     10.6. Освiтлення в камерах та iнших примiщеннях - електричне з прихованою електропроводкою. Електролампочки монтуються у нiшах на стелi, загороджуються органiчним склом або iншим прозорим матерiалом, який не б'ється. Вимикачi встановлюються з боку коридору для кожного примiщення. Бiля дверей туалету i санпропускника обладнуються штепсельнi розетки.

     10.7. Камери в IТТ (спецiальнi примiщення) з розрахунком не менше 2,5 кв.м на одну особу, а для вагiтної жiнки або жiнки, яка має при собi дитину - 4,5 кв.м мають бути забезпеченi металевими койками або дерев'яними нарами заввишки 0,5 м, обшитими по краях кутовим залiзом. В них мають бути стiл, табуретки за кiлькiстю утримуваних осiб, бачок для питної води, якщо в камерi вiдсутнiй умивальник, кружка, пластмасова урна для смiття, вiник, фанерний совок. Койки, нари, стiл i табуретки мiцно крiпляться до пiдлоги. У кiмнатi для допиту, крiм закрiплених столу i табуреток, повинна бути залiзна шафа (ящик) для зберiгання документiв. Пiд час опалювального сезону температура в камерах має пiдтримуватися не нижче +18.

     10.8. Двiр для прогулянок повинен мати площу не менше 16 кв.м. Майданчик двору асфальтується або робиться з утрамбованого грунту без твердих включень. У центрi двору встановлюється закрiплена в покриття лавка, а в одному з кутiв - пластмасова урна для смiття.

     Територiя двору загороджується цегляною залiзобетонною стiною заввишки 3,5 м. Верх загороди обладнується козирком, виконаним всередину з натягнутим по ньому у 5, 7 рядiв колючим дротом. У дверях, якi використовують для пропуску на територiю двору, обладнується оглядове "вiчко".

     10.9. Всi пости, внутрiшнi службовi примiщення i двiр для прогулянок обладнуються звуковою або свiтловою сигналiзацiєю i телефоном для виклику начальника варти.

     10.10. У кожнiй камерi (спецiальному примiщеннi) вивiшуються розпорядок дня i календар, а також правила внутрiшнього розпорядку.

11. Перевiрка iзоляторiв тимчасового тримання

     11.1. Право перевiрки IТТ мають:

     - командуючий Прикордонними вiйськами України, його заступники, заступники начальника штабу;

     - iншi посадовi особи, уповноваженi на те вищезгаданими начальниками;

     - начальники прикордонних загонiв, загонiв прикордонного контролю, окремих контрольно-пропускних пунктiв, начальник штабу i оперативно-розшукового вiддiлу та їх заступники.

     11.2. Прокурори, якi здiйснюють нагляд за додержанням законiв органами Держкомкордону.

 

Додаток N 1
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176
таємно
 
(по заповненнi)
     Iнв. N _________
     Строк зберiгання
     ________________
Форма N 1

Журнал
реєстрацiї прибуття i вибуття затриманих осiб
_____________________________________________
_____________________________________________
(найменування частини, пiдроздiлу)

Том N  
Розпочато "___" ______ 19__ р.
Закiнчено "___" ______ 19__ р.
На   аркушах
Журнал у   томах
N
п/п
Прiзвище,
iм'я, по
батьковi
Дата i час Ким
складено протокол
затри-
мання
Ким
порушено кримi-
нальну
справу
Дата i час
затри-
мання
пору-
шення кримi-
нальної
справи
взяття
пiд
варту
вибуття звiль-
нення
1 2 3 4 5 6 7 8 9

продовження таблицi

Пiдстава до звiльнення або
взяття пiд варту
(для затриманих)
Номер особової справи
взятого пiд варту
Примiтки
10 11 12

 

Додаток N 2
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Правила
внутрiшнього розпорядку для затриманих осiб в iзоляторi тимчасового тримання Прикордонних вiйськ України

     1. Загальнi положення:

     1.1. Дiя цих правил поширюється на затриманих осiб, яких тримають в IТТ Прикордонних вiйськ.

     1.2. Прибулi в IТТ затриманi особи проходять медичний огляд, санiтарну обробку i розмiщуються по камерах.

     1.3. До затриманих осiб, якi чинять опiр охоронi, виявляють буйство або вчинюють iншi насильницькi дiї, мають бути застосованi наручники.

     1.4. У разi вчинення особою, затриманою за пiдозрою у скоєннi злочину, нападу або iншої навмисної дiї, яка безпосередньо загрожує життю охорони або iнших осiб, а також пiд час втечi з-пiд варти як винятковий захiд допускається застосування зброї, якщо iншими засобами неможливо припинити зазначенi дiї.

     2. Обов'язки затриманих осiб в iзоляторах тимчасового тримання.

     2.1. Затриманi зобов'язанi:

     - дотримувати встановленого розпорядку дня, санiтарно-гiгiєнiчних правил, мати охайний зовнiшнiй вигляд, постiйно пiдтримувати чистоту в камерi й у дворi для прогулянок;

     - беззаперечно виконувати вимоги начальника IТТ й охорони, вставати пiд час їх входу в камеру (примiщення), а також пiд час входу осiб, якi перевiряють IТТ;

     - пiд час прямування по коридору i територiї двору для прогулянок не розмовляти i тримати руки в положеннi "ззаду";

     - бережно ставитися до iнвентаря, обладнання та iншого майна IТТ;

     - за призначенням начальника IТТ почергово нести чергування по камерi, стежити за чистотою, порядком, збереженням обладнання, iнвентаря та iншого майна.

     2.2. Затриманим забороняється:

     - порушувати тишу, непристойно себе поводити, вступати в суперечки з начальником IТТ й охороною, перемовлятися, перестукуватися i листуватися з особами, яких тримають в iнших камерах, котрi прямують по коридору або перебувають на дворi для прогулянок, викидати що-небудь з вiкон, вилазити на пiдвiконня, пiдходити впритул до оглядового отвору дверей камери, зачиняти його, провадити iншi дiї, якi перешкоджають спостереженню;

     - виготовляти рiзнi предмети та залишати їх у мiсцях тимчасового перебування, робити написи i позначки на стiнах, а також у книгах, предметах i речах, якi видаються у користування, наклеювати на стiни фотографiї, малюнки, вирiзки з книг, газет та журналiв;

     - мати при собi i зберiгати в камерi грошi, цiнностi, будь-якi предмети й документи, не дозволенi для зберiгання;

     - вживати спиртнi напої i наркотичнi речовини, виготовляти карти i грати в них, а також займатися iншими азартними iграми;

     - обмiнювати або вiдчужувати будь-яким способом на свою користь або користь iнших осiб предмети i речi, дозволенi для зберiгання у камерi;

     - займатися членоушкодженням;

     - розвiшувати бiлизну, класти продукти та iншi предмети на опалювальнi прилади, зберiгати їх пiд постiльними речами;

     - вiдправляти на порушення встановленого порядку скарги, листи i заяви, незалежно вiд їх змiсту;

     - курити пiд час прямування по коридору.

     3. Права затриманих осiб.

     3.1. Затриманi за пiдозрою у скоєннi злочину мають право знати, в чому вони пiдозрюються, i давати показання або вiдмовитися давати показання та вiдповiдати на запитання; мати захисника i побачення з ним до першого допиту; подавати докази; порушувати клопотання i вiдводи; вимагати перевiрки прокурором правомiрностi затримання; подавати скарги на дiї та рiшення особи, яка здiйснює оперативно-розшуковi дiї i дiзнання, слiдчого i прокурора; користуватися своїм одягом та взуттям, а також iншими необхiдними предметами i речами, перелiк яких визначено цими Правилами.

     3.2. Затриманi в адмiнiстративному порядку мають право:

     - знати, за що вони затриманi;

     - вимагати перевiрки прокурором правомiрностi затримання;

     - оскаржувати дiї особи, яка проводить перевiрку, давати пояснення i порушувати клопотання;

     - звертатися зi скаргами та заявами у державнi органи, громадськi органiзацiї i до посадових осiб;

     - користуватися своїм одягом, взуттям, мати в камерi (примiщеннi) предмети особистого користування i туалету, не забороненi для зберiгання;

     - особам, яких тримають пiд вартою бiльше 3 дiб, користуватись прогулянкою протягом однiєї години щодня;

     - користуватися книгами та iншими друкованими виданнями з бiблiотеки IТТ (вiйськової частини, пiдроздiлу). Iноземнi громадяни й особи без громадянства по можливостi забезпечуються газетами, журналами та iншими виданнями на вiдповiдних iноземних мовах, виданими в Українi.

     Жiнки мають право мати при собi дiтей у вiцi до двох рокiв. Вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають при собi дiтей, а також неповнолiтнiм тривалiсть щоденної прогулянки встановлюється до двох годин.

     4. Затриманим особам дозволяється:

     4.1. Мати при собi i зберiгати в камерi:

     - один комплект верхнього одягу, взуття i головний убiр за сезоном;

     - по однiй парi натiльної бiлизни, шкарпеток, панчiх, рукавичок або рукавиць, три носовi хусточки;

     - одну пару тапочок;

     - одну коробку зубного порошку, зубну щiтку, по одному куску туалетного i господарського мила, пластмасову мильницю, розчiску або гребiнець;

     - табачнi вироби, сiрники (до п'яти коробок);

     - окуляри, протези i милицi (iнвалiдам);

     - чистi зошити, папiр, конверти, листiвки, поштовi марки i простi олiвцi; квитанцiї на грошi, цiнностi та речi, якi вони здали;

     - жiнкам, крiм того, два бюстгалтери, двоє рейтузiв, двi косинки, марлю, вату, губну помаду, крем, вазелiн, а тим, хто має при собi дiтей - також предмети догляду за ними.

     4.2. У перiод вiд пiдйому до вiдбою читати, писати, неголосно розмовляти мiж собою, лежати без взуття на заправлених койках (нарах), сидiти, ходити, займатись iндивiдуальною гiмнастикою, чоловiкам роздягатись до пояса в камерi i пiд час вмивання у туалетi.

     Пiд час прогулянки ходити, стояти на мiсцi або сидiти на лавочцi, неголосно розмовляти мiж собою, виконувати гiмнастичнi вправи, якi не заважають прогулюватись iншим особам, у жаркий час роздягатись до пояса (тiльки чоловiкам).

     Затриманi, якi порушили встановленi правила, виводяться з прогулянки достроково.

 

Додаток N 3
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Протокол
особистого обшуку

Мiсто (сел.) село _________________ "___" __________ 19__ р.
    Офiцер прикордонної вiйськової частини N  
 
(звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)
у присутностi понятих, лiкаря IТТ  
(прiзвище, iм'я, по батьковi i
 
мiсце проживання)
провiв особистий обшук  
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

19___ року народження, доставленого в IТТ вiйськової частини N ___ "___" ___________ 19___ р.

    Пiд час обшуку були оглянутi всi особистi речi i предмети.

    Пiд час обшуку вилучено:  
 

Зворотнiй бiк

    Всi перерахованi предмети у присутностi доставленого в IТТ, понятих i лiкаря упакованi в ________________________ та опечатанi печаткою N _____ прикордонної вiйськової частини ________________.

    Заяви i претензiї з приводу обшуку  
(якщо
 
надiйшли - викласти їх суть, а якщо нi - зазначити "не надiйшли")
 

Протокол особистого обшуку нами прочитаний

    Вилучене пiд час обшуку у протокол занесено повнiстю, правильнiсть записiв пiдтверджую

(пiдпис особи, пiдданої обшуку)
Понятi:  
(прiзвище)
Лiкар:  
(прiзвище)
Перекладач:  
(прiзвище)
Обшук провiв i протокол склав
 
   
(посада звання) (прiзвище)

 

Додаток N 4
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Протокол
особистого огляду, огляду речей i вилучення речей та документiв

Мiсто (сел.)  
    Я, офiцер прикордонної вiйськової частини N  
 
(звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)
    у присутностi понятих  
(прiзвище, iм'я, по батьковi i мiсце
 
проживання)

на пiдставi п.п.3, 5 ст.7 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" провiв особистий огляд затриманого

 
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
 

огляд речей i вилучення речей та документiв, якi є при ньому.

    Пiд час особистого огляду речей виявлено i вилучено:

 
 

    Всi перерахованi предмети i документи у присутностi затриманого та понятих упакованi в

 
 

та опечатанi печаткою N ____ прикордонної вiйськової частини N ___

Пiдпис затриманого  

Офiцер прикордонної вiйськової частини N ___

 
(звання) (пiдпис) (прiзвище)
Понятi  
(пiдпис) (прiзвище)
 
(пiдпис) (прiзвище)
Перекладач  
(пiдпис) (прiзвище)
    Про проведення особистого огляду громадянина(ки)  
 
(дата, час i спосiб повiдомлення)
повiдомлений прокурор  
    Вилученi предмети i документи одержав повнiстю.
 
(пiдпис) (прiзвище)

 

Додаток N 5
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Квитанцiя N ____________

    Прийнято вiд  
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
NN Найменування Кiлькiсть Примiтка


    Зазначенi речi та предмети у квитанцiю занесено правильно, копiю квитанцiї одержав

 
(пiдпис)
    Речi на зберiгання прийняв  
(пiдпис начальника iзолятора
 
тимчасового тримання)
    Зазначенi речi та предмети повнiстю одержав  
(пiдпис)

"____" ______________ 19___ р.

 

Додаток N 6
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Iзолятор тимчасового тримання в/ч ___________
"___" _____________ 19___ р.

Квитанцiя N _______________

    Прийнято через   вилученi у
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
NN Найменування Кiлькiсть Вага (г) Сума грошей Примiтка

   
Сума грошей (лiтерами)  

    Правильнiсть занесення у квитанцiю грошей, цiнних речей, орденiв, медалей i документiв до них пiдтверджую, копiю квитанцiї одержав

 
(пiдпис затриманого)
    Здав  
(пiдпис начальника iзолятора тимчасового тримання)
    Прийняв  
(прiзвище i пiдпис фiнансового працiвника)

 

Додаток N 7
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Штамп вiйськової частини

Довiдка

    Видана громадянину(цi) (особi без громадянства)  
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
19___ року народження про те, що вiн (вона) з  
(число, мiсяць)
19___ року по   19___ року був(ла) затриманий(а)
(число, мiсяць)
 
(порушення законодавства про державний кордон України)
 
(прiзвище, iнiцiали)
направляється   до мiсця проживання  
 
(найменування населеного пункту, району, областi, краю,
 
республiки)
    Довiдка видана для подання за мiсцем роботи.
Командир вiйськової частини  
(пiдпис) (прiзвище)

 

Додаток N 8
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Вiйськова частина N ______
Виклична вимога

    Прошу видати iз камери N ______ затриманого  
(прiзвище)
 
(iм'я, по батьковi)
для проведення слiдчих дiй, давання пояснень, звiльнення, конвоювання.
    Ким викликається  
(посада, звання, прiзвище)
"____" ________ 19___ р.  
(пiдпис)
    Видати затриманого  
iз камери N ________.
Черговий частини  
(пiдпис)
 
лiнiя вiдриву
    Затриманого  
iз камери N ________ прийняв.
Вивiдний  
(пiдпис)

"____" ____________ 19___ р.

Зворотний бiк

    Затриманого ___________ о ____ год. ____ хв. Прийняв ________
Ким викликався  
(пiдпис)
    Прийняв затриманого о _____ год. ____ хв.
Вивiдний  
(пiдпис)

     

    Затриманого  
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
вiд вивiдного прийняв i помiстив у камеру N  
о ______ год. ______ хв.
"____" _______________ 19___ р. Начальник варти  
(пiдпис)

 

Додаток N 9
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176
     Iнв. N _________
     Строк зберiгання
     ________________
Форма N 2

Журнал N __________
реєстрацiї заяв i скарг осiб, яких тримають у мiсцях тримання
_______________________________________
_______________________________________

Том N  
Розпочато "___" ______ 19__ р.
Закiнчено "___" ______ 19__ р.
На   аркушах
Журнал у   томах
NN Прiзвище,
iм'я, по
батьковi
особи,
яка
подала
заяву,
скаргу
Дата
i час
подання
скарги,
заяви
Кому
адресована
скарга,
заява
Стислий
змiст
скарги,
заяви
(крiм адресо-
ваних
прокурору
у закритому виглядi)
Коли
i кому
направлена
(N i
дата)
Розписка
про
одержання
Результати
розгляду
i дата
оголо-
шення
затри-
маному
Мiсцез-
наход-
ження
скарги,
заяви (N
справи,
сторiнки
справи)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Додаток N 10
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176
     Iнв. N _________
     Строк зберiгання
     ________________
Форма N 3

Журнал N ___________
облiку прогулянок осiб, яких тримають
у мiсцi тримання ____________________
_____________________________________
_____________________________________
(найменування частини, пiдроздiлу)

Том N  
Розпочато "___" ______ 19__ р.
Закiнчено "___" ______ 19__ р.
На   аркушах
Журнал у   томах
Дата Кiлькiсть
утриму-
ваних
затри-
маних
Прiзвища
затриманих,
яких
виводили
на прогулянку
Час прогулянки Прiзвища
затриманих,
якi не були
на прогулянцi
i з якої причини
Прiзвища вартових, якi
здiйснювали
огляд прогулян-
кового двору та спосте-
реження пiд
час прогулянки
Початок Кiнець
1 2 3 4 5 6 7

 

Додаток N 11
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176
таємно
 
(по заповненнi)
     Iнв. N _________
     Строк зберiгання
     ________________
Форма N 4

Санiтарний журнал N ______________
мiсця тримання ___________________
__________________________________
(найменування частини, пiдроздiлу)

Том N  
Розпочато "___" ______ 19__ р.
Закiнчено "___" ______ 19__ р.
На   аркушах
Журнал у   томах

1 Роздiл
Санiтарний стан об'єкта

Дата Що оглянуто i
результати огляду
Зауваження i пропозицiї Вжитi заходи
1 2 3 4

2 Роздiл
Облiк санiтарної обробки затриманих i взятих пiд варту

Дата Час санобробки
(год., хв.)
Прiзвища
затриманих, якi
пройшли
санобробку
Прiзвища
осiб, якi
не пройшли
санобробку
(причина)
Прiзвища вартових, якi
оглядали санпропускник
i здiйснювали спосте-
реження за затриманими,
пiд час миття
Початок Кiнець
1 2 3 4 5 6

 

Додаток N 12
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176
таємно
 
(по заповненнi)
     Iнв. N _________
     Строк зберiгання
     ________________
Форма N 5

Журнал N ____________
облiку службових ключiв iзолятора тимчасового тримання
______________________________________________________
(найменування частини, пiдроздiлу)

Том N  
Розпочато "___" ______ 19__ р.
Закiнчено "___" ______ 19__ р.
На   аркушах
Журнал у   томах

     1. Облiк ключiв

NN Вiд яких дверей примiщення ключi Номер
ключа
Кiлькiсть екземплярiв ключiв Дата перевiрки наявностi ключiв i
пiдпис перевiряючого
1 2 3 4 5
Пояснення до форми.

Всi екземпляри наявних ключiв облiковуються пiд одним номером у 1 роздiлi. Видача ключiв здiйснюється тiльки черговим по частинi з дозволу командира частини або його заступника. Наявнiсть ключiв перевiряється начальником штабу частини або його заступником один раз на мiсяць.

2. Облiк видачi ключiв

NN Номер
ключа
Кому виданий ключ i
дата
Розписка в одержаннi
ключiв i дата
Розписка чергового у
прийманнi ключiв i дата
1 2 3 4 5

 

Додаток N 13
до Iнструкцiї про порядок тримання та охорони у Прикордонних вiйськах України затриманих осiб, затвердженої наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 12 квiтня 1996 року N 176

Анкета
взятого пiд варту

Питання Вiдповiдi
1. Прiзвище, iм'я, по батьковi  
2. Якщо змiнював прiзвище, iм'я, по батьковi, коли, де i з якої причи ни  
3. Рiк, число, мiсяць i мiсце народ ження  
4. Громадянство  
5. Нацiональнiсть  
6. Постiйне мiсце проживання (точна адреса)  
7. Освiта загальна i спецiальна (який навчальний заклад i коли закiнчив)  
8. Професiя, спецiальнiсть  
9. Сiмейний стан  
10. Мiсце роботи або рiд занять перед взяттям пiд варту. Якщо не працю вав, коли i звiдки звiльнений  
11. Чи має урядовi нагороди (якi i коли нагороджений)  
12. Вiдношення до вiйськової служби, вiйськове звання  
13. Чи притягався до кримiнальної вiдповiдальностi (ким, коли i за що був засуджений)  
14. Вiдомостi про близьких родичiв  

 

Ступiнь спорiднення Прiзвище, iм'я, по батьковi, рiк i мiсце народження Мiсце проживання Мiсце роботи
i посада
Батько      
Мати      
Дружина      
Дiти      
Брати      
Сестри      
Мiсце для розпiзнавального фотознiмка затриманого  
(особистий пiдпис взятого пiд варту)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.