ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 29.11.99 N 502/568/156


Про затвердження Iнструкцiї про заходи щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб у портах України та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 грудня 1999 р. за N 857/4150

     З метою правового врегулювання дiяльностi морського транспорту та недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб в українських та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про заходи щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб у портах України та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України (додається).

     2. Керiвникам судноплавних компанiй, портiв, органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України, капiтанам суден закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, вжити заходiв щодо виконання вимог цiєї Iнструкцiї.

     3. Державному комiтету у справах охорони державного кордону України в установленому порядку зареєструвати Iнструкцiю в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цiєї Iнструкцiї покласти на Державний комiтет у справах охорони державного кордону України.

Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України В.I.Банних
Мiнiстр транспорту України Л.М.Костюченко
Голова Державного комiтету рибного господарства України М.М.Шведенко

 

Затверджено
Наказ Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Мiнiстерства транспорту України, Державного комiтету рибного господарства України
29.11.99 N 502/568/156
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 грудня 1999 р. за N 857/4150

Iнструкцiя про заходи щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб у портах України та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України

1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя про заходи щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб у портах України та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України (далi - Iнструкцiя), розроблена вiдповiдно до Конвенцiї ООН з морського права, Закону України "Про державний кордон України", Кодексу торговельного мореплавства України i визначає порядок дiй вiдповiдальних осiб - судновласникiв, портiв, екiпажiв суден, Прикордонних вiйськ України щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб на судна закордонного плавання в портах України та iноземних портах.

     1.2. Iнструкцiя поширюється на всi торговельнi судна України, що плавають пiд Державним прапором України i виходять за межi територiального моря.

     1.3. Термiни, що вживаються в цiй Iнструкцiї, мають таке значення:

     торговельне судно - судно. яке використовується:

     для перевезення вантажiв, пасажирiв, багажу та пошти, для рибного або iншого морського промислу, розвiдки i видобутку корисних копалин, рятування людей i суден, буксирування iнших суден та плавучих об'єктiв, здiйснення гiдротехнiчних робiт або пiднiмання майна, що затонуло в морi;

     для несення спецiальної державної служби (охорона промислiв, санiтарна i карантинна служба, захист моря вiд забруднення тощо);

     для наукових, навчальних i культурних цiлей;

     для спорту;

     для iнших цiлей;

     екiпаж судна - будь-яка особа, яка виконує службовi обов'язки на суднi i внесена в суднову роль;

     порт - державне транспортне пiдприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирiв i вантажiв на вiдведених порту територiї та акваторiї, а також перевезення вантажiв i пасажирiв на суднах, що належать порту;

     посадовi особи органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ - вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ, якi беруть безпосередню участь у контролi за перемiщенням людей, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв чи речовин через державний кордон України.

2. Обов'язки адмiнiстрацiї портiв, капiтанiв суден закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб

     2.1. З метою недопущення проникнення стороннiх осiб на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, адмiнiстрацiя портiв спiльно з органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ здiйснює контроль за додержанням установленого режиму в пунктi пропуску шляхом перевiрки стану пропускного режиму, технiчного його забезпечення та iнших питань, що регламентують режимнi заходи.

     2.2. Капiтани суден закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за незаконне перебування на суднах осiб, якi не входять до складу екiпажiв або не є пасажирами. Вони зобов'язанi вжити вiдповiдних заходiв, що унеможливлюють проникнення стороннiх осiб на судна закордонного плавання.

     Капiтани суден закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, пiд час прямування в порти України в межах територiального моря зобов'язанi пiдтримувати зв'язок з Прикордонними вiйськами безпосередньо, а за його межами через агентськi органiзацiї, попередньо iнформувати про присутнiсть на борту суден стороннiх осiб.

     2.3. З приходом судна до порту капiтан уживає належних заходiв для того, щоб жодна особа, що перебуває на суднi, не мала спiлкування з берегом до отримання вiдповiдного дозволу прикордонних, митних i санiтарних служб.

     2.4. Ще до початку роботи комiсiї представникiв прикордонних та iнших контрольних служб iз судна, яке вибуває у рейс за кордон, повиннi зiйти всi стороннi особи, мають бути завершенi вантажно-розвантажувальнi роботи , усi члени екiпажу та пасажири повиннi бути на борту.

     2.5. Капiтан судна визначає порядок несення вахтової служби i загального спостереження за судном, зважаючи на конкретну обстановку та вимоги, що iснують у даному порту.

3. Органiзацiя вахтової служби

     3.1. На суднах, що стоять на рейдi, в акваторiї порту або бiля причалiв, органiзовується цiлодобове несення вахтової служби згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї. На членiв вахтової служби покладається завдання контролю за вiдвiдуванням судна особами, якi не є членами екiпажу, недопущенням безконтрольного проникнення на судно стороннiх осiб.

     3.2. З цiєю метою вахтовий матрос повинен постiйно перебувати в мiсцях, визначених капiтаном судна, вести спостереження за пiдступами до судна i з дозволу вахтового помiчника капiтана здiйснювати пропуск на судно осiб, якi не є членами екiпажу, за встановленими документами. При цьому вiн записує в журналi реєстрацiї стороннiх осiб: прiзвище, iм'я та по батьковi вiдвiдувача, час його прибуття на борт судна, до кого прибув вiдвiдувач i час його сходження з судна. Вахтовий матрос у встановленому порядку перевiряє документи, що посвiдчують особу вiдвiдувача, i контролює сходження вiдвiдувачiв з судна.

4. Права Прикордонних вiйськ України щодо перевiрки несення вахтової служби в портах України

     4.1. Посадовi особи Прикордонних вiйськ України пiд час виконання ними службових обов'язкiв мають право в будь-який час доби самостiйно здiйснювати контроль за вахтовою службою на суднах закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України. Пiд час перевiрки старший вахтової служби зобов'язаний на вимогу посадової особи Прикордонних вiйськ України дати для перевiрки журнал реєстрацiї стороннiх осiб та iншi документи, призначенi для ведення контролю за пропуском на судно осiб, якi не є членами екiпажу.

     4.2. Посадовi особи Прикордонних вiйськ України мають право спiльно з членами екiпажу провести огляд суден з метою пошуку порушникiв державного кордону та iнших осiб.

5. Органiзацiя пропуску на судно осiб

     5.1. Пропуск на судна закордонного плавання здiйснюється: осiб - громадян України, якi не є членами екiпажу, - за документами, що посвiдчують громадянство або особу, а робiтникiв, зайнятих на вантажно-розвантажувальних або ремонтних роботах у складi бригади, - за документами, що посвiдчують особу, i нарядом на роботу.

     5.2. Пiд час проведення вантажних робiт вахтова служба (а в портах України - i бригадир) повинна стежити за тим, щоб до суднових примiщень не проникали стороннi особи. Трюми i пiдступи до них мають бути обладнанi пристроями для пломбування i пiсля завантаження, за потреби, опломбовуватися.

     5.3. Пропуск на судно вантажникiв та iнших працiвникiв, якi провадять вантажно-розвантажувальнi або ремонтнi роботи та обслуговування судна, здiйснюється по трапу або в iнших установлених мiсцях, що вiдповiдають заходам безпеки.

     5.4. Пропуск на судно членiв сiмей морякiв - громадян України здiйснюється за паспортами, дiтей - за свiдоцтвами про народження або за паспортами батькiв, у якi вони вписанi.

     5.5. Пiд час вiдвiдання судна представниками портових властей в iноземному порту вахтовий помiчник капiтана зустрiчає їх бiля трапа, з'ясовує мету приходу i, якщо є потреба, супроводжує до капiтана або, за розпорядженням капiтана, до осiб командного складу судна.

     5.6. Пiд час проведення вантажних або ремонтних робiт старший вахтової служби органiзовує спостереження за ходом робiт i перевiрку суднових примiщень пiсля кожної змiни робiтникiв.

     Пiсля закiнчення вантажно-розвантажувальних робiт у портах України робiтники, зайнятi на них, повиннi своєчасно залишити судно, про що вахтова служба робить запис у журналi реєстрацiї стороннiх осiб, а бригадир ставить свiй пiдпис. Про те, що бригада закiнчила роботу i залишила судно, вахтовий матрос iнформує вахтового помiчника капiтана.

     5.7. У портах України пропуск iноземних громадян на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, здiйснюється за документами, що посвiдчують громадянство, на пiдставi письмового клопотання адмiнiстрацiї порту, агентської органiзацiї, з дозволу посадової особи органiв прикордонного контролю.

6. Органiзацiя пропуску на судно осiб пiд час проведення контролю

     6.1. Особи, не внесенi до суднової ролi та списку пасажирiв, на судна закордонного плавання не допускаються:

     при вибуттi судна у закордонне плавання - з початком прикордонного та iнших видiв контролю;

     при поверненнi судна iз закордонного рейсу - до закiнчення прикордонного та iнших видiв контролю.

     Пiд час здiйснення прикордонного та iнших видiв контролю пропуск окремих осiб на судна здiйснюється тiльки з дозволу посадової особи органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

     Пiд час проведення прикордонного та iнших видiв контролю капiтан повинен вжити всiх заходiв для недопущення проникнення на судно стороннiх осiб.

7. Органiзацiя огляду суден

     7.1. З метою запобiгання незаконному виїзду або в'їзду стороннiх осiб на суднах, що плавають пiд Державним прапором України, капiтан судна зобов'язаний органiзувати силами членiв екiпажу ретельний огляд усiх суднових примiщень.

     7.2. Розпорядженням капiтана за судновими примiщеннями закрiплюються конкретнi члени екiпажу судна i призначаються вiдповiдальнi за їх огляд.

     Огляд обов'язково проводиться:

     безпосередньо перед виходом з порту України в закордонний рейс i перед приходом до iноземного порту;

     перед виходом з кожного i останнього iноземного порту для прямування до порту України i перед приходом у порт України.

     Вихiд судна в рейс здiйснюється пiсля завершення огляду судна.

     Про результати огляду робиться запис у судновому журналi (додаток). У портах України витяг iз суднового журналу подається посадовiй особi органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ при вибуттi за кордон або прибуттi з-за кордону.

     7.3. За рiшенням капiтана або на вимогу посадових осiб органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ може бути здiйснений додатковий огляд судна, i в разi потреби складається акт за пiдписом капiтана й конкретних членiв екiпажу, якi здiйснюють огляд судна. Огляд проводиться пiд загальним керiвництвом капiтана або старшого помiчника капiтана.

     У ходi огляду здiйснюється також перевiрка фактичної наявностi членiв екiпажу судна i пасажирiв згiдно з судновою роллю та списком пасажирiв.

     7.4. Капiтан i члени екiпажу зобов'язанi повiдомляти посадових осiб органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України про ознаки пiдготовки до нелегального перетинання державного кордону або перевезення контрабанди з використанням суден закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України.

8. Порядок дiй при виявленнi на суднах стороннiх осiб

     8.1. У портах України:

     При виявленнi на суднi осiб, якi незаконно проникли на судно в портах України, капiтан зобов'язаний затримати їх i вжити всiх заходiв, що унеможливлюють втечу, пiсля чого iнформує посадових осiб органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

     Якщо судно, на яке проникли iноземцi за кордоном, перебуває в порту України, то сходити на берег iноземним громадянам забороняється. Такi особи перебувають пiд наглядом екiпажу i на цьому суднi або на найближчому вiдправляються до країни проживання за рахунок судновласника.

     8.2. В iноземних портах:

     При виявленнi на суднi пiд час стоянки в iноземному порту стороннiх осiб, якi не є громадянами України, капiтан судна затримує стороннiх осiб, повiдомляє про це офiцiйного представника України в цiй країнi, якщо вiн є, передає їх представникам правоохоронних органiв держави.

     Громадяни України, якi незаконно проникли на судна закордонного плавання в iноземних портах, пiсля повiдомлення офiцiйного представника України в цiй країнi передаються представникам правоохоронних органiв держави або затримуються та доставляються у найближчий порт України для передачi посадовим особам органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

     8.3. Пiд час перебування судна у морi у разi виявлення стороннiх осiб капiтан iзолює їх у примiщеннi, що охороняється, iнформує своє керiвництво i дiє вiдповiдно до одержаних вказiвок.

     8.4. При потребi проведення негайного огляду суден, що перебувають у рейсi та iноземних портах, установлюється умовний сигнал "Дунай", згiдно з яким капiтан судна зобов'язаний дiяти в суворiй вiдповiдностi з вимогами роздiлу 7 цiєї Iнструкцiї i про результати огляду повiдомити порт виходу та органи прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України безпосередньо або через агентськi органiзацiї.

9. Обов'язки посадових осiб щодо контролю за вахтовою службою

     9.1. Судновласник та капiтан порту зобов'язанi здiйснювати постiйний контроль за вахтовою службою на суднах закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України, самостiйно або спiльно з посадовими особами органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

10. Прикiнцевi положення

     10.1. Контроль за забезпеченням виконання цiєї Iнструкцiї здiйснюють начальники, капiтани морських (рiчкових) портiв України та посадовi особи органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

Заступник начальника штабу - начальник управлiння прикордонного контролю Держкомiтету генерал-майор Б.Марченко

 

Додаток до Iнструкцiї
про заходи щодо недопущення незаконного проникнення стороннiх осiб у портах України та iноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають пiд Державним прапором України

Форма запису в судновому журналi
результатiв огляду суднових примiщень

1. Дата   2. Час з   до  
3. Назва примiщення  
4. Вiдповiдальний за огляд  
5. Результати огляду  
Найменування посади особи, яка керувала оглядом Пiдпис Iнiцiали, прiзвище

     Форма витягу iз суднового журналу, яка подається посадовiй особi органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ, аналогiчна цiй формi й, крiм того, засвiдчується пiдписом капiтана судна та печаткою.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.