КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 12 червня 1996 р. N 642


Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi

Змiни в текст не внесенi. Додатково див. Постананову КМ
N 69 вiд 22.01.98

     Вiдповiдно до статтi 31 Закону України "Про виключну (морську) економiчну зону України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.39

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 червня 1996 р. N 642

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок охорони суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi

     1. Охорона суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та контроль за реалiзацiєю прав i виконанням у нiй зобов'язань iнших держав, українських та iноземних юридичних i фiзичних осiб, мiжнародних органiзацiй (далi - охорона виключної (морської) економiчної зони) здiйснюються Прикордонними вiйськами, органами рибоохорони Мiнрибгоспу i органами Мiнекобезпеки (далi - уповноваженi органи) вiдповiдно до Закону України "Про виключну (морську) економiчну зону України", iнших актiв законодавства, що регулюють питання, пов'язанi з правовим режимом виключної (морської) економiчної зони, цього Положення, а також вiдповiдних мiжнародних договорiв України.

     2. Посадовi особи Прикордонних вiйськ пiд час здiйснення охорони виключної (морської) економiчної зони можуть:

     а) зупиняти i оглядати в установленому порядку судна, iншi плавучi засоби (далi - судна), що ведуть промисел риби та iнших водних живих ресурсiв, пошук, дослiдження та операцiї, пов'язанi з таким промислом (далi - рибний промисел), й iншi роботи у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, перевiряти документи на здiйснення рибного промислу та iнших робiт;

     б) призупиняти або припиняти рибний промисел та iншi роботи у разi порушення законодавства про виключну (морську) економiчну зону або вiдсутностi дозволу (погодження) на їх проведення;

     в) вiдвiдувати, оглядати та перебувати на штучних островах, установках i спорудах, що знаходяться у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, а також перевiряти документи, якi засвiдчують право на проведення робiт i спорудження штучних островiв, установок, споруд i встановлення зон безпеки навколо них;

     г) тимчасово забороняти (зупиняти) морськi науковi дослiдження, якi проводяться з порушенням вимог законодавства про виключну (морську) економiчну зону, або припиняти їх у випадках, передбачених законодавством;

     д) вимагати вiд судна iнформацiю, необхiдну для встановлення факту порушення вимог законодавства України або мiжнародного права щодо запобiгання забрудненню морського середовища, та проводити огляд судна з цiєю метою;

     е) складати акти про вчинення порушення у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi;

     є) затримувати судна, що допускають порушення законодавства України або норм мiжнародного права, i доставляти їх в один iз вiдкритих для заходження iноземних невiйськових суден портiв України;

     ж) застосовувати штрафнi санкцiї у випадках, передбачених законодавством про виключну (морську) економiчну зону;

     з) безплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв'язку промислових суден iноземних держав, якi здiйснюють рибний промисел або iншi роботи у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України згiдно з дiючими угодами або дозволами.

     Посадовi особи iнших уповноважених органiв мають права, передбаченi пiдпунктами "а", "б", "ж" i "з", а посадовi особи органiв Мiнекобезпеки, крiм того, права, передбаченi пiдпунктами "в", "г", i "д".

     3. Вимоги посадових осiб уповноважених органiв у межах наданих їм повноважень щодо охорони виключної (морської) економiчної зони є обов'язковими для юридичних i фiзичних осiб, що ведуть рибний промисел та iншi роботи у цiй зонi.

     4. Посадовi особи уповноважених органiв пiд час виконання службових обов'язкiв зобов'язанi мати вiдповiдно оформлене посвiдчення.

     Кораблi (судна), якi використовуються для охорони виключної (морської) економiчної зони, зобов'язанi нести вiдповiдний прапор або вимпел органу, що здiйснює охорону виключної (морської) економiчної зони.

     5. Пiд час огляду вiдповiдно до цього Положення суден, штучних островiв, установок i споруд можуть бути перевiренi судновi, навiгацiйнi та iншi документи, а також виробничi i вантажнi примiщення, обладнання i технiчнi засоби, що застосовуються для виконання робiт, i все видобуте у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     Перевiрка суднових, навiгацiйних та iнших документiв iноземних суден проводиться у випадках, коли є пiдстави вважати, що це судно порушило вимоги законодавства України або мiжнародного права щодо запобiгання забрудненню морського середовища у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України. Огляд такого судна може провадитися тiльки пiсля перевiрки зазначених документiв i лише у випадках, коли є пiдстави вважати, що судно або його обладнання не вiдповiдає цим документам, або коли пiдстав, зазначених у документах, недостатньо для перевiрки ймовiрного порушення, коли судно не має належних документiв або у разi вiдмови дати пояснення чи одержанi пояснення суперечать очевидним фактам.

     Пiд час огляду можуть вiдбиратися проби речовин або їх сумiшi, що знаходяться на суднi, штучному островi, установцi, спорудi, необхiднi для iдентифiкацiї джерела забруднення морського середовища виключної (морської) економiчної зони.

     Огляд проводиться в присутностi капiтана або призначених ним осiб екiпажу судна чи представника адмiнiстрацiї, яка здiйснює керiвництво роботами у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України.

     6. За фактом вчинення порушення у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi складається акт, який пiдписується посадовою особою Прикордонних вiйськ i капiтаном судна чи представником адмiнiстрацiї, яка здiйснює керiвництво роботами у цiй зонi. У разi вiдмови капiтана або представника адмiнiстрацiї пiдписати акт у ньому робиться вiдповiдний запис.

     Якщо капiтан судна (представник адмiнiстрацiї) не згоден iз змiстом акта, вiн може зробити вiдповiдний запис у самому актi або в окремому документi, що додається до нього, будь-якою мовою.

     7. Акт i документи, що стосуються справи про порушення законодавства про виключну (морську) економiчну зону, протягом трьох днiв з дня затримання порушника надсилаються за належнiстю до вiдповiдного органу, уповноваженого застосовувати санкцiї, або до районного (мiського) суду за мiсцем затримання порушника.

     Зазначенi органи протягом п'яти днiв пiсля надходження акта i документiв розглядають їх i приймають рiшення у справi, яке оформляється постановою вiдповiдного органу або посадової особи.

     Якщо порушника затримано у пунктi, вiддаленому вiд берегової смуги, i вiн добровiльно погодився негайно сплатити штраф, накладення i стягнення штрафу може проводитися посадовою особою органу, уповноваженого застосовувати санкцiї, безпосередньо на мiсцi порушення.

     Оскарження постанови про застосування санкцiй проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про виключну (морську) економiчну зону України".

     Iноземнi юридичнi особи - порушники законодавства про виключну (морську) економiчну зону сплачують штрафи i вiдшкодовують збитки у вiльно конвертованiй валютi в перерахунку за курсом Нацiонального банку України на день порушення.

     Притягнення порушникiв до вiдповiдальностi згiдно iз Законом України "Про виключну (морську) економiчну зону України" не звiльняє їх вiд обов'язку вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства збитки, завданi внаслiдок порушення.

     8. Порушник законодавства про виключну (морську) економiчну зону, особа якого не може бути встановлена на мiсцi, а також судно, знаряддя лову та iншi технiчнi засоби, що використовуються для ведення рибного промислу та iнших робiт у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi i приналежнiсть яких не може бути встановлена пiд час огляду судна, пiдлягають затриманню i доставцi в один iз вiдкритих для заходження iноземних невiйськових суден портiв України для встановлення особи порушника i приналежностi таких суден, знарядь лову та iнших технiчних засобiв.

     9. Якщо є достатнi пiдстави вважати, що iноземне судно порушило законодавство про виключну (морську) економiчну зону i при цьому робить спробу зникнути, органи Прикордонних вiйськ мають право переслiдувати таке судно з метою затримання його i притягнення до вiдповiдальностi. Переслiдування починається в момент знаходження судна - порушника законодавства про виключну (морську) економiчну зону або однiєї з його шлюпок у межах виключної (морської) економiчної зони пiсля сигналу "зупинитися" , здiйснюється безперервно i припиняється тiльки тодi, коли переслiдуване судно увiйде в територiальне море своєї країни або будь-якої третьої держави.

     10. Для зупинення судна у випадках, передбачених цим Положенням, подаються сигнали, встановленi Мiжнародним зводом сигналiв. Судно, якому подано сигнал, зобов'язане зупинитися. Продовжувати рух воно може тiльки пiсля одержання вiдповiдного дозволу.

     11. Проти суден - порушникiв законодавства про виключну (морську) економiчну зону у вiдповiдь на застосування ними сили та в iнших виняткових випадках посадовi особи Прикордонних вiйськ крiм заходiв, передбачених цим Положенням, можуть застосовувати в установленому порядку всi заходи, зумовленi обставинами, що склалися, необхiднi для припинення порушення та затримання порушникiв.

     Прикордоннi вiйська мають право застосовувати зброю в виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi для вiдбиття збройного нападу на них або на iншi судна України, для припинення явно ворожих дiй з боку iноземних суден проти українських надводних та пiдводних об'єктiв, а також для припинення збройного опору з боку суден - порушникiв законодавства про виключну (морську) економiчну зону України пiд час їх зупинки та затримання i для затримання таких суден у цiй зонi у разi невиконання вимоги "зупинитися", якщо судно намагається зникнути, а iншi можливостi для його зупинення вичерпанi. У цьому разi зброя застосовується пiсля попереджувального пострiлу.

     12. Посадовi особи Прикордонних вiйськ, що затримали судно, зобов'язанi повiдомити митний орган та начальника порту про доставку в порт затриманого ними судна.

     13. Затримане вiдповiдно до цього Положення судно доставляється у найближчий вiдкритий для заходження iноземних невiйськових суден порт України. При цьому на затримане судно для його супроводження повиннi бути допущенi посадовi особи уповноважених органiв та посадовi особи митних органiв.

     14. Про арешт або затримання iноземного судна чи фiзичної особи посадовi особи Прикордонних вiйськ негайно повiдомляють МЗС у встановленому порядку.

     15. Створення умов для стоянки затриманого iноземного судна у порту покладається на адмiнiстрацiю порту.

     Забезпечення затриманого iноземного судна необхiдними матерiально-технiчними засобами, а також торгiвельне та iнше обслуговування на його борту осiб здiйснюється у порту через агентуючi фiрми за замовленням капiтана або власника судна в установленому порядку. Витрати, пов'язанi iз затриманням суден - порушникiв законодавства про виключну (морську) економiчну зону, вiдшкодовуються в повному обсязi за рахунок порушникiв.

     У разi спроби затриманого iноземного судна вийти з порту без належного дозволу начальник порту негайно повiдомляє про це посадову особу Прикордонних вiйськ з метою вжиття вiдповiдних заходiв.

     16. Затримане iноземне судно зобов'язане дотримуватися правил, установлених для перебування суден у портах України.

     Особи суднового екiпажу та iншi особи, якi перебувають на борту затриманого судна, повиннi залишатися у перiод стоянки його в порту на борту судна, за винятком осiб, до яких в установленому порядку вжито запобiжних заходiв, що виключають можливiсть перебування їх на суднi. Вихiд на берег осiб суднового екiпажу та iнших осiб, якi знаходяться на борту цього судна, може бути дозволений у виняткових випадках посадовою особою Прикордонних вiйськ у встановленому порядку.

     17. Вилученi у суден - порушникiв законодавства про виключну (морську) економiчну зону вантажi та предмети, а також документи передаються на вiдповiдальне зберiгання капiтану (власнику) судна або представнику адмiнiстрацiї, що здiйснює керiвництво роботами у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, чи охороняються Прикордонними вiйськами або передаються на зберiгання iншим органiзацiям до вирiшення в установленому порядку питання про вiдповiдальнiсть винних осiб. Все незаконно видобуте пiд час рибного промислу здається пiдприємствам переробки рибопродукцiї або торгiвельним органiзацiям за ринковими цiнами. Квитанцiя на здану продукцiю додається до матерiалiв про порушення.

     18. У разi винесення судом у випадках, передбачених законодавством, рiшення про конфiскацiю iноземного судна уповноваженi органи, що здiйснюють охорону виключної (морської) економiчної зони, пропонують особам, якi перебувають на його борту, залишити в установленому порядку межi України, про що повiдомляють МЗС.

     Вантаж, що знаходиться на борту конфiскованого судна i не пiдлягає конфiскацiї, вiльний вiд стягнень i арешту, повертається власнику за його рахунок.

     19. Прикордоннi вiйська затримують iноземних юридичних i фiзичних осiб, якi порушили законодавство, до повного оформлення матерiалiв, сплати ними штрафу, вiдшкодування збиткiв або внесення застави.

     Iнформацiю про видворення судна за межi територiального моря уповноваженi органи, що здiйснюють охорону виключної (морської) економiчної зони, доводять до вiдома МЗС.

     20. Затриманi українськi судна незалежно вiд форми власностi утримуються у одному з портiв України вiдповiдно до загальних правил перебування суден у портах України протягом термiну, необхiдного для оформлення матерiалiв про порушення, а також вилучення заборонених знарядь лову i незаконно видобутих ресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     21. Посадовi особи Прикордонних вiйськ користуються правами, передбаченими цим Положенням, також стосовно суден, що знаходяться в територiальному морi та внутрiшнiх водах України, якщо є факти, що цi судна порушили законодавство про виключну (морську) економiчну зону.

     22. Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Положеннi, застосовуються правила мiжнародного договору.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.