Документ скасований: Постанова КМУ № 1402 від 04.09.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 2 червня 1998 р. N 789


Про затвердження Положення про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
N 984 вiд 11.07.2002

     Вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України (додається).

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 1993 р. N 727 "Про затвердження Положення про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону".

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 червня 1998 р. N 789

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України

(У текстi Положення слова "Вiйська повiтряної оборони" в усiх вiдмiнках замiнено словами "черговi сили i засоби, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби)" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з Постановою КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     1. Це Положення визначає порядок застосування Прикордонними вiйськами та черговими силами i засобами, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України.

     2. Прикордоннi вiйська та черговi сили i засоби, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) мають право застосовувати зброю, бойову технiку без попередження для:

     1) вiдбиття збройного нападу на прикордоннi наряди та пiдроздiли Прикордонних вiйськ i припинення збройного опору порушникiв державного кордону;

     2) вiдбиття збройного вторгнення на територiю України вiйськових груп i банд;

     3) вiдбиття збройного нападу на кораблi Прикордонних вiйськ або на iншi судна України;

     4) вiдбиття раптового удару засобiв повiтряного нападу по об'єктах та вiйськах (силах), розташованих на територiї України;

     5) подання допомоги кораблям Прикордонних вiйськ для вiдбиття збройного нападу на них;

     6) припинення збройних провокацiйних дiй на державному кордонi;

     7) припинення збройного опору суден - порушникiв державного кордону;

     8) припинення збройного опору пiлотованих бойових повiтряних суден - порушникiв державного кордону;

     9) знищення безпiлотних лiтальних апаратiв, якi порушили державний кордон у повiтряному просторi, а також повiтряних суден - порушникiв, якi застосовують зброю;

(Пiдпункт 9 пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     10) вiдбиття раптового нападу на прикордонний наряд, якщо обставини не дозволяють попередити про застосування зброї i життю вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ загрожує небезпека.

     3. Прикордонними вiйськами зброя i бойова технiка застосовуються пiсля попередження голосом та попереджувального пострiлу (черги) вгору, а черговими силами i засобами, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) - пiсля попереджувального вогню з гарматного озброєння лiтакiв - винищувачiв (вертольотiв) для:

     1) вiдбиття нападу та припинення опору неозброєних осiб, якщо життю вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ або населенню загрожує небезпека i запобiгти їй iншими засобами немає можливостi, та озброєних осiб, якi погрожують застосуванням зброї;

     2) запобiгання викраденню повiтряних, морських i рiчкових суден, якi належать Українi;

     3) захисту населення вiд збройних нападiв та iнших дiй, що становлять загрозу здоров'ю i життю людей, а також майну, якщо iншi засоби захисту виявилися безрезультатними;

     4) запобiгання спробi втечi осiб, затриманих за порушення державного кордону, у разi неможливостi перешкодити цьому iншим способом;

     5) примушення до посадки повiтряних суден, якi викрадаються без екiпажу та пасажирiв на борту, - за погодженням з оперативним штабом припинення захоплення та викрадення повiтряного судна;

     6) припинення порушення державного кордону:

     пiлотованими бойовими повiтряними суднами, якi не виконують команд (сигналiв), що подаються черговими лiтаками-винищувачами (вертольотами) щодо посадки на визначений аеродром;

     повiтряними суднами, стосовно яких встановлено, що вони захопленi з метою здiйснення терористичного акту;

(Пiдпункт 6 пункту 3 в редакцiї Постанови КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водiй своїми дiями створює явну загрозу здоров'ю чи життю людей, зокрема вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ;

     8) припинення ворожих дiй iноземних суден щодо українського узбережжя, українських пiдводних та надводних об'єктiв;

     9) затримання суден - порушникiв державного кордону в разi невиконання вимоги зупинитися, якщо судно-порушник намагається втекти, а iншi можливостi для його зупинення вичерпано;

     10) запобiгання i припинення у повiтряному просторi протиправних дiй повiтряних суден, захоплених терористами.

(Пункт 3 доповнено пiдпунктом 10 згiдно з Постановою КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     У разi коли порушники перебувають на значнiй вiдстанi або виникла потреба у зверненнi до великої групи людей, попередження може бути зроблено через гучномовнi установки та пiдсилювачi, бажано мовою осiб, проти яких цi засоби (зброя, бойова технiка) застосовуватимуться, українською мовою, а також англiйською не менше двох разiв з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

     4. Прикордонним вiйськам i черговими силами i засобами, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) забороняється застосовувати зброю:

     1) щодо осiб, якi порушили державний кордон (у тому числi тих, якi пiд час затримання намагаються повернутися назад), якщо вони не чинять збройного опору;

     2) щодо осiб, якi порушили державний кордон вiдкрито, але явно випадково або у зв'язку з виконанням поблизу державного кордону господарських та iнших робiт (полювання, випасання худоби, збирання грибiв, ягiд, палива тощо), а також пiд час купання та плавання на самохiдних (несамохiдних) суднах;

     3) у разi спроби втечi осiб, затриманих за порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

     4) у разi невиконання вимоги про зупинку транспортних засобiв, якi рухаються дорогами у прикордоннiй смузi, контрольованому прикордонному районi, якщо водiй своїми дiями не створює явної загрози здоров'ю чи життю людей, зокрема вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ;

     5) у разi значного скупчення людей, якщо вiд цього можуть постраждати стороннi особи;

     6) щодо жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що реально загрожує здоров'ю i життю людей, зокрема вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ, або збройного нападу чи збройного опору;

     7) щодо тварин, якi перетинають державний кордон, якщо це не створює явної загрози здоров'ю i життю людей;

     8) щодо цивiльних iноземних повiтряних суден - порушникiв державного кордону за умови, що вони не становлять загрози для об'єктiв та населення, не використовуються з метою здiйснення терористичного акту i виконують команди чергових екiпажiв лiтакiв-винищувачiв (вертольотiв) щодо припинення порушення державного кордону або посадки на визначений аеродром. Дiями чергових екiпажiв лiтакiв-винищувачiв (вертольотiв) порушники державного кордону виводяться за межi повiтряного простору України або забезпечується їх посадка на визначений аеродром у порядку, встановленому Конвенцiєю про мiжнародну цивiльну авiацiю;

(Пiдпункт 8 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     9) щодо повiтряних суден - порушникiв порядку використання повiтряного простору України, якщо вони не являють собою загрозу для об'єктiв та населення;

(Пiдпункт 9 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     10) щодо повiтряних суден, якi викрадаються незалежно вiд державної належностi, якщо виключена можливiсть здiйснення терористичного акту з їх використанням.

(Пiдпункт 10 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 984 вiд 11.07.2002)

     5. Пiд час застосування зброї, як правило, не допускається стрiляти у напрямку територiї сумiжної держави, за винятком випадкiв вiдбиття збройного нападу та вторгнення на територiю України вiйськових груп i банд, припинення збройних провокацiй i зiткнень з озброєними порушниками державного кордону.

     6. Спецiальнi засоби (наручники, засоби зв'язування, гумовi кийки, сльозоточивi речовини, свiтлошумовi пристрої вiдволiкаючої дiї, пристрої примусової зупинки транспорту, iншi спецiальнi засоби) застосовуються спецiально пiдготовленими вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ у тому разi, коли використанi i не дали бажаних результатiв iншi форми попереднього впливу на порушникiв, для:

     1) запобiгання спробi осiб - порушникiв державного кордону переховатися на територiї сумiжної держави або прорватися углиб територiї України, коли всi iншi засоби для їх затримання вичерпано;

     2) затримання, конвоювання i охорони порушникiв державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

     3) подолання протидiї законним вимогам прикордонних нарядiв та громадян, залучених до охорони державного кордону вiдповiдно до законодавства;

     4) вiдбиття нападу на прикордоннi наряди та пiдроздiли Прикордонних вiйськ;

     5) захисту населення та самозахисту вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ вiд нападу та iнших дiй, що становлять загрозу здоров'ю i життю людей;

     6) вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення, споруди i транспортнi засоби, незалежно вiд їхньої приналежностi, або звiльнення у разi захоплення;

     7) звiльнення заложникiв;

     8) зупинки транспортних засобiв.

     Використанню спецiальних засобiв, за винятком випадкiв вiдбиття раптового нападу на вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ та звiльнення заложникiв, повинне передувати попередження про намiр їх застосування. Попередження може бути зроблено голосом, а при значнiй вiдстанi або зверненнi до великої групи людей - через гучномовнi установки та пiдсилювачi, у кожному випадку бажано мовою осiб, проти яких спецiальнi засоби застосовуватимуться, українською мовою, а також англiйською не менше двох разiв з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

     7. Забороняється застосування спецiальних засобiв:

     1) щодо жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що реально загрожує здоров'ю i життю людей, зокрема вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ, або збройного нападу чи збройного опору;

     2) у примiщеннях i на земельних дiлянках, закрiплених за дипломатичними представництвами, консульськими та iншими установами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями, за винятком випадкiв, коли вiд глави дипломатичного представництва, консульської та iншої установи iноземної держави або глави мiжнародної органiзацiї надiйде прохання застосувати цi засоби проти правопорушникiв;

     3) у примiщеннях виробництв, пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих i лiкувальних закладах (крiм наручникiв, засобiв зв'язування).

     8. Пiд час застосування спецiальних засобiв вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ зобов'язанi:

     1) не допускати нанесення ударiв гумовим кийком по головi, шиї, ключичнiй дiлянцi, животi, статевих органах;

     2) не застосовувати свiтлошумових засобiв вiдволiкаючої дiї на вiдстанi ближче двох метрiв вiд людини;

     3) не застосовувати пристроїв для примусової зупинки автобусiв i вантажних автомобiлiв, що здiйснюють перевезення людей, мотоциклiв, мотоколясок, моторолерiв, мопедiв, а також на гiрських шляхах або дiлянках шляхiв з обмеженою видимiстю, залiзничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

     4) у разi застосування наручникiв здiйснювати перiодичну (не рiдше нiж через 2 години) перевiрку стану фiксацiї замкiв.

     9. Перед застосуванням зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв або одночасно з ними до порушникiв державного кордону вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ можуть використовуватися заходи фiзичного впливу, в тому числi прийоми рукопашного бою, а також службовi собаки.

     10. Службовi собаки використовуються пiд час несення служби по охоронi державного кордону для:

     1) пошуку i затримання людей на мiсцевостi i в транспортних засобах;

     2) пошуку наркотичних засобiв, зброї, боєприпасiв, вибухових речовин у пасажирських та вантажних транспортних засобах, рiзних вантажах i в багажi пасажирiв;

     3) подолання протидiї законним вимогам прикордонних нарядiв;

     4) затримання, конвоювання i охорони порушникiв державного кордону, для пiдтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

     Пiд час охорони державного кордону використовуються службовi собаки, якi пройшли курс дресирування, визнанi придатними для службового використання i перебувають у штатi Прикордонних вiйськ. Право використання службових собак надається кiнологам. Службовi собаки використовуються на довгому та короткому повiдках, без повiдка, у наморднику i без нього - виходячи з конкретної обстановки.

     11. Пiсля застосування зброї, бойової технiки, спецiальних засобiв та службових собак проводиться огляд примiщень i мiсцевостi з метою виявлення потерпiлих, можливих вогнищ, пошкодження об'єктiв життєзабезпечення, а також збору спецiальних засобiв, що не спрацювали, а у разi необхiдностi - дегазацiя. Потерпiлим надається необхiдна медична допомога.

     12. Види зброї, бойової технiки i спецiальних засобiв, що застосовуються Прикордонними вiйськами та черговими силами i засобами, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України, норми забезпечення ними з'єднань, частин та пiдроздiлiв, правила їх застосування i утримання, облiку, видачi, технiчного обслуговування, списання та знищення, порядок органiзацiї та програми навчання особового складу вiйськ визначаються Держкомкордоном i Мiноборони.

     13. Види i категорiї пiдготовки службових собак, якi використовуються Прикордонними вiйськами, штатну чисельнiсть собак в об'єднаннях, з'єднаннях, частинах та пiдроздiлах, правила їх використання, утримання, племiнного розведення та складання їх родоводiв, облiку, вибракування, а також заходи безпеки пiд час поводження з собаками, порядок органiзацiї та програми пiдготовки кiнологiв i службових собак визначаються Держкомкордоном.

     14. Законнiсть застосування зброї, бойової технiки, спецiальних засобiв та службових собак пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України забезпечується Держкомкордоном i Мiноборони.

     15. У разi порушення встановленого порядку застосування зброї, бойової технiки, спецiальних засобiв та службових собак вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ та чергових сил i засобiв, що здiйснюють бойове чергування з протиповiтряної оборони у Збройних Силах (далi - черговi сили i засоби) несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.