ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 31.12.98 N 11/4-13992


Щодо митного оформлення товарiв за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю

На доповнення додатково див. Листи Державної митної служби
N 11/2-4268 вiд 19.04.99
N 3/10-4876-ЕП вiд 16.10.2001
N 11/2-10-4675-ЕП вiд 28.05.2002

     Для керiвництва в роботi надсилаємо копiю Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 року i Протокол мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про поставки продукцiї в рамках виробничої кооперацiї в 1998 роцi з додатками до нього.

     За роз'ясненням Мiнекономiки, для практичної реалiзацiї протоколiв до Угоди має застосовуватися порядок, передбачений п. 7 "Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД", затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.94 N 323.

     Пiдставою для митного оформлення та пропуску продукцiї через митний кордон України з урахуванням умов, визначених статтею 3 Угоди, є договори (контракти), завiренi вiдповiдними мiнiстерствами i державними комiтетами до сфери управлiння яких входять пiдприємства, що включенi в додатки до вiдповiдних протоколiв iз зазначенням назви Угоди та вiдповiдного протоколу до неї.

     Повiдомляємо, що при декларуваннi вантажiв, поставки яких здiйснюються за зазначеною Угодою, у графi 37 вантажної митної декларацiї зазначається код процедури перемiщення, останнi двi цифри якого (особливостi перемiщення товарiв) згiдно з роздiлом II Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 38 "Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї (окрiм поставок в межах Ашхабадської угоди".

     Преференцiї по звiльненню вiд обкладення податком на додану вартiсть та акцизним збором застосовуються як при декларуваннi поставок, що перемiщуються в межах Ашхабадської угоди.

Заступник Голови Служби I.Соболь

"Збiрник поточного законодавства, нормативних актiв, арбiтражної та судової практики", 13/99

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.