ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.07.99 N 09/1-2310-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про тимчасове ввезення транспортних засобiв

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України".

     Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях. Офiцiйними друкованими виданнями є: - "Офiцiйний вiсник України"; - "Вiдомостi Верховної Ради України"; - газета "Урядовий кур'єр".

     З метою чiткого виконання вимог цiєї постанови та дотримання єдиного порядку митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення iнформуємо.

     Митне оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну для тимчасового користування до набрання чинностi зазначеною постановою, необхiдно здiйснювати: - якщо транспортний засiб належить громадянину (резиденту або нерезиденту), згiдно iз законодавством, чинним на день оформлення автомобiльної митної декларацiї форми МД-7; - якщо транспортний засiб належить суб'єкту господарської дiяльностi, згiдно iз законодавством чинним на день подання митної декларацiї форми МД-2, (МД-3).

     Транспортнi засоби, оформленi в митному вiдношеннi пiд зобов'язання про зворотне вивезення, по закiнченнi термiну повиннi бути: - вивезенi за межi України; - заявленi митним органам для вiльного використання; - частково розукомплектованi та утилiзованi в установленому порядку.

     Тимчасово ввезенi в Україну транспортнi засоби, у тому числi оформленi в митному вiдношеннi пiд зобов'язання про зворотне вивезення, можуть бути заявленi митним органам для вiльного використання, якщо на момент звернення до митницi з метою такого переоформлення цi транспортнi засоби пiдлягають ввезенню в Україну для постiйного користування.

     Лист Держмиткому вiд 29.08.96 N 11/6-6427 втрачає чиннiсть у день набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.99 N 1250.

     Додаток: на 1 арк.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.