Документ скасований: Указ ПУ № 1072/99 від 25.08.1999

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 липня 1999 р. N 1250


Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що резидентам i нерезидентам - суб'єктам господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд кiлькостi фiлiалiв) та фiзичним особам - нерезидентам дозволяється тимчасово ввозити один раз на три роки на митну територiю України для власних потреб не бiльше одного транспортного засобу за одним з кодiв ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 на перiод, що не перевищує одного року.

     Заборонити тимчасове ввезення транспортних засобiв на митну територiю України фiзичними особами - резидентами.

     Термiн тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територiю України визначається митним органом з дня першого перетинання цим засобом пункту пропуску.

     Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть доручатися (передоручатися) iншим особам.

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв за кодами ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 дозволяється за наявностi документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України. У разi невиконання цiєї умови зазначенi транспортнi засоби пiдлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України, для вiльного використання.

     Пiдставою для надання митним органом дозволу на право реєстрацiї транспортного засобу в органi Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ є видана цим органом довiдка про вiдсутнiсть у юридичної або фiзичної особи транспортного засобу, який було тимчасово ввезено протягом останнiх трьох рокiв.

     2. Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi нерезидентами на митну територiю України для власного користування на термiн, що перевищує 2 мiсяцi, пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

     3. Продовження термiну перебування на митнiй територiї України транспортних засобiв, ввезених згiдно з цiєю постановою, не дозволяється.

     4. Дiя цiєї постанови не поширюється на транспортнi засоби, що належать дипломатичним представництвам України та iноземних держав, мiжнародним, мiжурядовим органiзацiям i представництвам iноземних держав при них, а також їхньому персоналу, та на транспортнi засоби, ввезенi в Україну за зовнiшньоекономiчними договорами лiзингу.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793 "Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 400; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 12, ст. 451), пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 68 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 143).

Перший
вiце-прем'єр-мiнiстр України
В. КУРАТЧЕНКО
Iнд. 52
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.