Документ скасований: Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999

Вiдновлено: Указ Президента України 1072/99

Вiдмiнено: Постанова КМУ N 1250

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 20 липня 1996 р. N 793


Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ
вiд 27 сiчня 1997 року N 68,
вiд 20 березня 1998 року N 341


     З метою вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення, недопущення випадкiв ухилення вiд їх оподаткування Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що:

     з 15 серпня 1996 р. дозволяється тимчасово ввозити один раз на три роки на митну територiю України для власних потреб не бiльше одного транспортного засобу (код ТН ЗЕД 87.03) на кожний суб'єкт господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд кiлькостi фiлiалiв) або громадянина на перiод, що не перевищує одного року;

     термiн тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територiю визначається митними органами з дня його першого пропуску через митний кордон України;

     протягом двох мiсяцiв з дня опублiкування цiєї постанови у газетi "Урядовий кур'єр" власники транспортних засобiв, якi були тимчасово ввезенi пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення, повиннi здiйснити їх перереєстрацiю в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ;

     тимчасово ввезенi транспортнi засоби пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення не можуть доручатися (передоручатися) для використання iншими особами (за винятком батькiв, одного iз подружжя, дiтей, якщо родиннi зв'язки пiдтверджуються вiдповiдним державним свiдоцтвом);

     тимчасове ввезення транспортних засобiв (код ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04, 87.05) суб'єктами господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi) або громадянами дозволяється за наявностi документа, що пiдтверджує реєстрацiю транспортного засобу за межами України. У разi невиконання цiєї умови зазначенi транспортнi засоби пiдлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством з питань iмпорту;

(пункт 1 доповнено абзацом 6 згiдно з постановою КМ N 68 вiд 27.01.97 р.)

     органам iз сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв, акредитованим Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, для проведення робiт iз сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв дозволяється ввозити пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення та ставити на тимчасовий облiк (на перiод проведення випробувань) новi, не зареєстрованi в iнших країнах дорожнi транспортнi засоби, що проходять сертифiкацiю в Українi. Перелiк цих органiв подається до Державної митної служби Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

(пункт 1 доповнено абзацом 7 згiдно з постановою КМ N 341 вiд 20.03.98 р.)

     2. Пiдставою для тимчасового ввезення транспортних засобiв пiд зобов'язання про зворотне вивезення є довiдка органiв Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ або митного контролю про вiдсутнiсть у суб'єкта господарської дiяльностi або громадянина транспортного засобу, тимчасово ввезеного протягом останнiх трьох рокiв.

     3. Державному митному комiтетовi призупинити продовження суб'єктам господарської дiяльностi i громадянам термiну перебування на митнiй територiї України тимчасово ввезених транспортних засобiв.

     4. Суб'єкти господарської дiяльностi i громадяни, якi ввезли бiльше одного транспортного засобу пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення до набрання чинностi цiєю постановою або ввезли транспортнi засоби на перiод, що перевищує один рiк, повиннi вивезти їх за межi митної територiї України до 1 сiчня 1997 р. або сплатити податки i збори згiдно iз законодавством та перереєструвати їх в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

     5. Дiя цiєї постанови не поширюється на дипломатичнi представництва iноземних держав, мiжнароднi, мiжурядовi органiзацiї та представництва iноземних держав при них, а також на їх персонал.

     6. Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Державному митному комiтетовi вжити заходiв до припинення починаючи з 1 сiчня 1997 р. експлуатацiї транспортних засобiв, що використовуються з порушенням умов, передбачених абзацом четвертим пункту 1 та пунктом 4 цiєї постанови.

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник Мiнiстра
Кабiнету Мiнiстрiв України
М.СЕЛIВОН
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.