ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Пре операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (стосовно нафтопродуктiв, що реалiзуються на ринку України)

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 32, ст. 255) такi змiни:

     1. Статтю 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Порядок реалiзацiї на митнiй територiї України готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником

     1. Готова продукцiя, вироблена iз давальницької сировини, що ввезена iноземним замовником, може реалiзовуватись на митнiй територiї України через зареєстроване ним в Українi постiйне представництво, яке оформляє ввiзну вантажну митну декларацiю на готову продукцiю (без фактичного її ввезення на митну територiю України) i сплачує ввiзне мито, iншi податки та збори, передбаченi законодавством для аналогiчних iмпортних товарiв. Ввiзне мито сплачується за пiльговими ставками Єдиного митного тарифу України, а нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, звiльняються вiд обкладення ввiзним митом

     2. Пiдставою для погашення векселя (письмового зобов'язання), виданого у порядку, передбаченому статтею 2 цього Закону, у разi реалiзацiї продукцiї на митнiй територiї України, є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої постiйним представництвом iноземного замовника, копiї контракту, укладеного iноземним замовником з покупцем готової продукцiї, акта здавання-приймання готової продукцiї постiйним представництвом iноземного замовника, довiдки про сплату ввiзного мита, iнших податкiв та зборiв, виданої органом державної митної служби за мiсцезнаходженням постiйного представництва iноземного замовника.

     Постiйне представництво iноземного замовника зобов'язане передати зазначенi документи українському виконавцевi протягом десяти робочих днiв пiсля оформлення акта здавання-приймання готової продукцiї.

     3. Розрахунки мiж українським виконавцем та постiйним представництвом iноземного замовника проводяться у валютi України через рахунки постiйного представництва в установах банкiв у порядку, що встановлюється Нацiональним банком України.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України може тимчасово обмежити або заборонити реалiзацiю на митнiй територiї України окремих видiв готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини iноземного замовника, якщо це може завдати шкоди економiцi країни".

     2. Статтю 11 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Установити, що при ввезеннi (поверненнi) на митну територiю України готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини, вивезеної резидентом до 1 жовтня 1997 року на виконання вiдповiдних договорiв, або при умовi, що за договорами з переробки давальницької сировини фактичнi витрати були проведенi до 1 жовтня 1997 року, оподаткування здiйснюється у порядку, встановленому статтею 5 цього Закону, до повного виконання таких договорiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
15 липня 1999 року
N 958-ХIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 148 вiд 10-08-99р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.