ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.11.2003 р. N 11/5-16-15723-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо порядку заповнення граф 40 та 44 ВМД

     Повiдомляємо, що за результатами проведеного аналiзу правильностi заповнення графи 40 ВМД виявленi чисельнi факти невiдповiдностi її заповнення положенням Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (далi - Iнструкцiя), затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (iз змiнами та доповненнями).

     У зв'язку з цим повiдомляємо, що до графи 40 ВМД повиннi заноситись виключно реквiзити документiв, якi свiдчать про те, що заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим (коди документiв 0010 - "Вантажна митна декларацiя", 0014 - "Вантажна митна декларацiя IМ 74", 0015 - "Вантажна митна декларацiя ЕК 74", 0016 - "Вантажна митна декларацiя IМ 51", 0017 - "Вантажна митна декларацiя ЕК 61"), або подавалася попередня чи загальна декларацiя (коди документiв 0012 - "Попередня вантажна митна декларацiя (декларацiя-зобов'язання)" або 0011 - "Загальна вантажна митна декларацiя"), або декларацiя оформлювалася замiсть анульованої (код документу 0024 - "Анульована вантажна митна декларацiя")

     Вiдповiдно реквiзити документiв контролю за доставкою вантажiв, коди яких наступнi: 0100 - "Некласифiкований документ контролю за доставкою вантажiв ", 0102 - "Попередня вантажна митна декларацiя (ПД)", 0103 - "Попереднє повiдомлення (ПП) " або 0104 - "Внутрiшнiй транзитний документ (ВТД)" згiдно з Класифiкатором документiв, повиннi зазначатися у графi 44 ВМД.

     Наданi роз'яснення набувають чинностi з 10.11.2003.

     У зв'язку з цим начальникам регiональних митниць та начальникам митниць з 10.11.2003 забезпечити жорсткий контроль за правильнiстю заповнення 40 та 44 граф ВМД у вiдповiдностi до наданих вище роз'яснень та довести цi роз'яснення до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування товару на пiдставi договору.

     Начальнику IАМУ в термiн до 10.11.2003 внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та забезпечити жорсткий контроль за заповненням граф 40 та 44 у вiдповiдностi до наданих роз'яснень при прийомi електронних копiй ВМД до Центральної бази даних Держмитслужби.

Заступник Голови Служби М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.