Документ скасований: Указ ПУ № 1003/2005 від 29.06.2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

вiд 7 листопада 1994 року N 659/94

Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних
договорiв /контрактiв/ в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указом Президента України
вiд 17 листопада 1994 року N 681/94
13 сiчня 1995 року N 45/95

     З метою скорочення дефiциту державного бюджету України, здiйснення контролю за додержанням порядку розрахункiв у iноземнiй валютi, забезпечення облiку окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/ згiдно зi статтею 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" в умовах лiбералiзацiї експортних операцiй в Українi та вiдповiдно до пункту 7-4 статтi 114-5 Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Запровадити облiк /реєстрацiю/ окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/, якi укладенi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх форм власностi та предметом яких є:

     товари, вiдносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та мiжнародними договорами України;

     товари походженням з України, щодо яких мiжнародними договорами України передбачено добровiльнi обмеження експорту з метою запобiгання демпiнгу;

     товари походженням з України, щодо яких здiйснюються антидемпiнговi процедури;

     товари походженням з України, iмпорт яких до iнших держав квотується, контингентується, лiцензується вiдповiдно до законодавства цих держав або нормативних актiв економiчних угруповань, митних союзiв;

     товари походженням з України, експорт яких здiйснюється у рамках бартерних /товарообмiнних/ операцiй чи операцiй з зустрiчною торгiвлею.

     Перелiки товарiв, зазначених у абзацах другому-шостому частини першої цiєї статтi, визначаються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України.

(пункт змiнено згiдно з Указом Президента N 45/95 вiд 13.01.95 р.)
(статтю змiнено згiдно з Указом Президента N 681/94 вiд 17.11.94 р.)

     2. Затвердити Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/ /додається/.

     Установити, що реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/ здiйснює Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України та уповноваженi ним органи. Облiк зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/ здiйснює Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України.

     3. Митне оформлення товарiв, зазначених у статтi 1 цього Указу, здiйснюється лише за наявностi картки реєстрацiї- облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, яка видається у визначеному порядку.

     4. Установити, що нормативнi акти, прийнятi Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України на виконання цього Указу, набирають чинностi з дня їх пiдписання та пiдлягають дальшiй державнiй реєстрацiї у визначеному порядку.

     5. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України:

     визначити та опублiкувати у двотижневий строк у газетi "Урядовий кур'єр" перелiки товарiв, зазначених у абзацах другому-шостому частини першої статтi 1 цього Указу, i забезпечувати опублiкування наступних змiн до таких перелiкiв;

(абзац статтi змiнено згiдно з Указами Президента N 681/94 вiд 17.11.94 р., N 45/95 вiд 13.01.95 р.)

     надавати Державному митному комiтету України, Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України та Мiнiстерству статистики України вiдомостi щодо зареєстрованих зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/.

     визначити вiдповiдно до частини четвертої статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" обов'язковий для центральних органiв державної виконавчої влади України порядок здiйснення облiку експортно-iмпортних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, якi здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про торговельно-економiчне спiвробiтництво, укладених вiд iменi Уряду та центральних органiв державної виконавчої влади України.

(статтю доповнено абзацом згiдно з Указом Президента N 681/94 вiд 17.11.94 р.)

     6. Державному митному комiтету України:

     надавати щомiсячно Нацiональному банку України та уповноваженим ним банкам, Мiнiстерству статистики України, Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України вiдомостi щодо митного оформлення товарiв, експорт /реекспорт/ яких здiйснюється вiдповiдно до зареєстрованих зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/;

     подавати до 20 числа кожного мiсяця Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України iнформацiю щодо митного оформлення товарiв, експорт /реекспорт/ яких здiйснюється вiдповiдно до зареєстрованих зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/, у якiй зазначати стосовно кожного контракту: код ЗУКПО, номер картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, номер i дату оформлення вантажної митної декларацiї, кiлькiсть товару, код одиницi вимiру, вартiсть товару в доларах США, код держави-iмпортера, код ТН ЗЕД.

     7. Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України iнформувати щоквартально Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України про ненадходження в установленi строки виручки резидентiв у iноземнiй валютi або зустрiчної поставки товарiв за iмпортом при здiйсненнi бартерних /товарообмiнних/ операцiй.

     8. Державному митному комiтету України та Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України входити до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України з поданням про застосування згiдно з законодавством України до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi санкцiй, зазначених у статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     9. Цей Указ набирає чинностi з дня його пiдписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
7 листопада 1994 року
N 659/94

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 7 листопада 1994 року
N 659/94


П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/

     1. Це Положення визначає порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/.

     2. Реєстрацiї пiдлягають зовнiшньоекономiчнi договори /контракти/, укладенi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх форм власностi, предметом яких є товари, зазначенi у перелiках, що затверджуються в установленому порядку Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України.

     3. Для реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який є стороною контракту, подає такi документи:

     iнформацiйну карту зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ за формою, що встановлює Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України;

     оригiнал зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ та його копiю, завiрену в установленому порядку керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi. У разi, якщо зовнiшньоекономiчний договiр /контракт/ пiдписаний фiзичною особою, його копiя засвiдчується в установленому порядку;

     документ про оплату послуг за реєстрацiю зовнiшньоекономiчного договору /контракту/.

     У разi, коли суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю, доручає виконання зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ iншому суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, подається також оригiнал договору доручення та його копiя, завiрена в порядку, передбаченому абзацом третiм цього пункту.

     Оригiнали зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ та договору доручення повертаються пiсля розгляду матерiалiв суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю.

     У разi потреби органи реєстрацiї можуть вимагати iншi необхiднi документи.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у документах, поданих для реєстрацiї, несе керiвник суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або фiзична особа, яка є таким суб'єктом.

     4. Iнформацiя, наведена у документах, поданих для реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, не пiдлягає розголошенню. Розголошення такої iнформацiї тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     5. Орган реєстрацiї розглядає поданi для реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ документи протягом 20 календарних днiв, починаючи з дати звернення за реєстрацiєю.

     За результатами розгляду орган реєстрацiї приймає рiшення про реєстрацiю зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ або про вiдмову у такiй реєстрацiї.

     6. Документом, що пiдтверджує реєстрацiю зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, є картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/.

     Картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ видається суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України у двох примiрниках. Перший примiрник такої картки суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi залишає у митних органах пiсля митного оформлення вiдповiдних товарiв, другий примiрник залишається у суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     Форму та порядок заповнення картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ визначає Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України.

     7. У реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ може бути вiдмовлено, якщо:

     подано не всi документи, передбаченi пунктом 3 цього Положення;

     умови зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ не вiдповiдають законодавству України;

     до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, застосовано санкцiї згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     iснує заборона з боку iноземних держав щодо ввезення на їх митну територiю вiдповiдних товарiв походженням з України;

     вичерпано iмпортнi квоти /контингенти/, установленi iноземними державами, митними союзами на ввезення вiдповiдних товарiв походженням з України;

     до iноземного контрагента суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України застосовано режим iндивiдуального лiцензування згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     є офiцiйна iнформацiя щодо порушення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi законодавства України.

     Рiшення про вiдмову у реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ видається суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю, i повинно мiстити пiдстави такої вiдмови.

     8. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю зовнiшньоекономiчного договору /контракту/, оплачує послуги за реєстрацiю у розмiрах, якi визначає Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України.

     9. Картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ дiйсна для митного оформлення товарiв, якi є предметом вiдповiдного договору /контракту/, до кiнця поточного календарного року i втрачає чиннiсть пiсля здiйснення митного оформлення товарiв, що експортуються, у повному обсязi, передбаченому договором /контрактом/.

     Картка реєстрацiї облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ достроково втрачає чиннiсть у разi виникнення пiдстав, передбачених абзацами третiм-восьмим пункту 7 цього Положення. У цьому випадку Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України вносить вiдповiдне подання до Державного митного комiтету України або Головної державної податкової iнспекцiї України.

     10. Внесення змiн i доповнень до картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ не допускається.

     11. Переоформлення картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору /контракту/ здiйснюється в порядку, передбаченому цим Положенням для реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України Д.ТАБАЧНИК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.