ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.08.99р. N 14/1 - 2614-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку iз запитами cуб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та митних установ щодо застосування окремих положень наказу Держмитслужби вiд 24 квiтня 1999 року N 239 у частинi заходiв митно-тарифного регулювання роз'яснюємо наступне.

     Визначення базових показникiв оподаткування товарiв (митна вартiсть товарiв, кiлькiснi та ваговi характеристики, код товару згiдно з ТНЗЕД, країна походження товару для застосування тарифних преференцiй) та ставок мита, є прерогативою митних органiв i митне оформлення, згiдно з чинним законодавством, повинно здiйснюватись за показниками визначеними митницею.

     Враховуючи це, Картка вiдмови у пропуску на митну територiю України при встановленнi митницею цих показникiв не заповнюється. Картка вiдмови та Талон вiдмови повиннi видаватися у випадку вiдмови суб'єкта сплатити вiдповiднi платежi iз записом "несплата встановлених законодавством платежiв".

     У випадку наявностi, в цих випадках, у дiях суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi або декларанта складу правопорушення, до них застосовуються заходи передбаченi чинним законодавством.

В.о. Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.