Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

вiд 24 червня 1998 року N 372


Про запобiгання обходу Угод про призупинення антидемпiнгових розслiдувань щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского та феросилiкомарганцю з України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
14 липня 1998 р. за N 448/2888


     На виконання Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо феросилiкомарганцю з України та Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України, у вiдповiдностi до абзацу третього частини четвертої статтi 9 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", згiдно з рекомендацiями Мiнiстерства торгiвлi США НАКАЗУЮ:

     1. Установити, що:

     1.1. При укладеннi контрактiв на експорт феросилiкомарганцю з України до iнших країн, крiм США, до них потрiбно включати такi зобов'язання:

     а) стосовно того, що виробник/експортер товару спiвробiтничатиме з центральними органами виконавчої влади України

     i компетентними органами США з метою запобiгання порушенню (включаючи обхiд) Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо феросилiкомарганцю з України (далi - Угоди з феросилiкомарганцю);

     б) першого покупця феросилiкомарганцю (у цьому пiдпунктi - товару) стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi товару спiвробiтничатимуть з центральними органами виконавчої влади України i компетентними органами США з метою запобiгання порушенню (включаючи обхiд) Угоди з феросилiкомарганцю;

     в) стосовно того, що виробник/експортер товару в установленi строки надаватиме центральним органам виконавчої влади України повну iнформацiю (українською (росiйською) та англiйською мовами на паперi та на магнiтному носiю) щодо прямого чи непрямого експорту до країни iмпорту, де споживатиметься товар;

     г) виробника/експортера та першого покупця стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi товару в установленi строки надаватимуть виробнику товару та центральним органам виконавчої влади України повну iнформацiю (українською (росiйською) та англiйською мовами) на письмi та магнiтному носiю щодо прямого чи непрямого експорту до країни iмпорту, де споживатиметься товар;

     ґ) виробника/експортера та першого покупця та будь-яких наступних покупцiв товару стосовно збору та зберiгання iнформацiї українською (росiйською) та англiйською мовами про:

     - дату продажу товару (номер рахунка-фактури та його дата) або номер(и) i дату замовлення на продаж товару;

     - вiдносини виробника з покупцем (пов'язаний чи непов'язаний*);

     - будь-якi сторони контракту(iв) у послiдовних (так званих ланцюжкових) операцiях мiж виробником i кiнцевим споживачем (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     - кiнцевого споживача в країнi iмпорту, де споживатиметься товар (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     - дату ввезення на митну територiю країни iмпорту, де споживатиметься товар (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     д) кiнцевого споживача стосовно iнформування виробника про:

     - дату ввезення товару на митну територiю країни iмпорту, де споживається цей товар;

     - будь-якi сторони контракту(iв) у послiдовних (так званих ланцюжкових) операцiях мiж виробником i кiнцевим споживачем;

     е) виробника/експортера та першого покупця стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi товару ручатимуться, що цей товар, iмпортований до країни iмпорту згiдно з Угодою з феросилiкомарганцю, не буде перепродаватися iншим покупцям, крiм зазначених у документах, доданих до заяви на видачу лiцензiй на експорт та/або карток реєстрацiї облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту), та призначатиметься для споживання у країнi iмпорту (українською (росiйською) та англiйською мовами);

     є) виробника/експортера, першого покупця та будь-яких наступних покупцiв товару стосовно збору та зберiгання таких документiв:

     - оригiналу i копiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту), всiх додаткiв i специфiкацiй до нього, завiрених керiвником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     - копiй сертифiкатiв про походження товару, виданих Торгово-промисловою палатою України чи регiональними торгово-промисловими палатами, в яких має бути вказано код товару згiдно з вимогами країни iмпорту та з Угодою з феросилiкомарганцю, назву експортера та одержувача, кiлькiсть продукцiї;

     - копiй лiцензiй, завiрених у встановленому порядку у випадках, коли цей товар є об'єктом лiцензування;

     - копiй карток реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), завiрених у встановленому порядку;

     - копiй сертифiката про походження товару, завiрених у встановленому порядку;

     - усiх iнших документiв, якi стосуються виконання контрактних зобов'язань та Угоди з феросилiкомарганцю;

     ж) виробника/експортера та всiх покупцiв товару стосовно того, що будь-якi переклади текстiв документiв, призначених для передачi компетентними органами США згiдно з Угодою з феросилiкомарганцю, будуть автентичними українськiй редакцiї подiбних текстiв.

     1.2. При укладеннi контрактiв на експорт з України до країн iнших, крiм США, прокату плоского iз залiза та нелегованої сталi не в рулонах (у цьому пiдпунктi - продукцiя) до них потрiбно включати такi зобов'язання:

     а) стосовно того, що виробник/експортер продукцiї спiвробiтничатиме з центральними органами виконавчої влади України i компетентними органами США з метою запобiгання порушенню (включаючи обхiд) Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України (далi - Угода iз сталi);

     б) першого покупця продукцiї стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi цiєї продукцiї спiвробiтничатимуть з центральними органами виконавчої влади України i компетентними органами США з метою запобiгання порушенню (включаючи обхiд) Угоди iз сталi;

     в) стосовно того, що виробник/експортер продукцiї в установленi строки надаватиме центральним органам виконавчої влади України повну iнформацiю (українською (росiйською) та англiйською мовами на паперi та на магнiтному носiю) щодо прямого чи непрямого експорту до країни iмпорту, де споживатиметься продукцiя;

     г) виробника/експортера та першого покупця стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi продукцiї в установленi строки надаватимуть виробнику продукцiї та центральним органам виконавчої влади України повну iнформацiю (українською (росiйською) та англiйською мовами) на письмi та магнiтному носiю щодо прямого чи непрямого експорту до країни iмпорту, де споживатиметься продукцiя;

     ґ) виробника/експортера, першого покупця та будь-яких наступних покупцiв продукцiї стосовно збору та зберiгання iнформацiї українською (росiйською) та англiйською мовами про:

     - дату продажу продукцiї (номер рахунка-фактури та його дата) або номер(и) i дату замовлення на продаж продукцiї;

     - вiдносини виробника з покупцем (пов'язаний чи непов'язаний**);

     - будь-якi сторони контракту(iв) у послiдовних (так званих ланцюжкових) операцiях мiж виробником i кiнцевим споживачем продукцiї (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     - кiнцевого споживача в країнi iмпорту, де споживатиметься продукцiя (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     - дату ввезення на митну територiю країни iмпорту, де споживатиметься продукцiя (якщо вiдомо на дату укладання контракту);

     - назву судна, яке експортуватиме товар;

     д) кiнцевого споживача щодо iнформування виробника про дату ввезення продукцiї на митну територiю країни iмпорту, де споживається ця продукцiя (за згодою цього споживача);

     е) виробника/експортера та першого покупця стосовно того, що будь-якi наступнi покупцi продукцiї ручатимуться, що ця продукцiя, iмпортована до країни iмпорту згiдно з Угодою iз сталi, не буде перепродаватися iншим покупцям, крiм зазначених у документах, доданих до заяви на видачу лiцензiй на експорт та/або карток реєстрацiї облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту), та призначатиметься для споживання у країнi iмпорту (українською (росiйською) та англiйською мовами);

     є) виробника/експортера, першого покупця та будь-яких наступних покупцiв продукцiї щодо збору та зберiгання таких документiв:

     - оригiналу i копiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту), всiх додаткiв i специфiкацiй до нього, завiрених керiвником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     - копiй сертифiкатiв про походження продукцiї, виданих Торгово-промисловою палатою України їй регiональними торгово-промисловими палатами, в яких має бути вказано код продукцiї згiдно з вимогами країни iмпорту та з Угодою iз сталi, назву експортера та одержувача, кiлькiсть продукцiї;

     - копiй лiцензiй, завiрених у встановленому порядку у випадках, коли продукцiя є об'єктом лiцензування;

     - копiй карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), завiрених у встановленому порядку;

     - копiй сертифiката про походження продукцiї, завiрених у встановленому порядку;

     - усiх iнших документiв, якi стосуються виконання контрактних зобов'язань та Угоди iз сталi.

     ж) виробника/експортера та всiх покупцiв продукцiї стосовно того, що будь-якi переклади текстiв документiв, призначених для передачi компетентними органами США згiдно з Угодою iз сталi, будуть автентичними українськiй редакцiї подiбних текстiв.

     2. Управлiнню проблем торгових обмежень та недобросовiсної конкуренцiї (п. Коновалов В.В.), головному управлiнню експортного контролю (п. Стеценко В.О.), управлiнню контрактного облiку та нетарифного регулювання (п. Андрiящук В.В.) щокварталу здiйснювати контроль за додержанням суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що виробляють та/або експортують феросилiкомарганець та/або прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi не в рулонах, положень Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України та Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо феросилiкомарганцю з України.

     3. Управлiнню проблем торгових обмежень та недобросовiсної конкуренцiї (п. Коновалов В.В.) складати протоколи про порушення Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України та Угоди про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо феросилiкомарганцю з України, а також заносити до цих протоколiв порушення, якi були здiйсненнi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.

     4. Головному управлiнню експортного контролю (п. Стеценко В.О.) за поданням митних, правоохоронних, податкових органiв забезпечити застосування санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та Угодою про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України або Угодою про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо феросилiкомарганцю з України, у разi встановлення порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi положень цих угод та цього наказу.

     5. Управлiнню правового забезпечення (п. Сервiнський А.Ю.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановлений законодавством термiн.

     6. Управлiнню справами (п. Дробний В.В.) забезпечити публiкацiю цього наказу у засобах масової iнформацiї пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     7. Управлiнню справами (п. Дробний В.В.), Головному управлiнню з питань зовнiшньої торгiвлi (п. Москаленко С.М.) довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України та Днiпропетровського, Донецького, Запорiзького i Луганського управлiнь ЗЕЗ у дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв Мiнiстра п. Олiйника В.I. i п. Гончарука А.I.


     * Згiдно з Угодою з феросилiкомарганцю та цим наказом виробник або будь-якi покупцi товару (зокрема експортер, iмпортер, покупець, споживач тощо) вважаються пов'язаними, якщо:

     а) один з них безпосередньо або опосередковано контролює iншого або

     б) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третiм, або

     в) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третього за умови, що є пiдстави вважати, що вплив цих взаємовiдносин є таким, що зазначений виробник чи покупець поводиться iнакше, нiж непов'язаний виробник чи непов'язаний покупець.

     ** Згiдно з Угодою iз сталi та цим наказом виробник або будь-якi покупцi продукцiї (зокрема експортер, iмпортер, покупець, споживач тощо) вважаються пов'язаними, якщо:

     а) один з них безпосередньо або опосередковано контролює iншого або

     б) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третiм, або

     в) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третього за умови, що є пiдстави вважати, що вплив цих взаємовiдносин є таким, що зазначений виробник чи покупець поводиться iнакше, нiж непов'язаний виробник чи непов'язаний покупець.

Мiнiстр С.Г. Осика
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.