Документ скасований: Постанова КМУ № 346 від 28.03.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 16 червня 2004 р. N 770


Про урядовi органи державного управлiння у складi Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що до складу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища входять урядовi органи державного управлiння - Державна екологiчна iнспекцiя, Державна служба заповiдної справи i Державна гiдрометеорологiчна служба, що дiяли у складi Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв.

     2. Затвердити Положення про Державну iнспекцiю з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв, що додається.

     3. Внести до Положення про Державну екологiчну iнспекцiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2001 р. N 1520 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 47, ст. 2084; 2003 р., N 10, ст. 441, N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981) , змiни, виклавши його у редакцiї, що додається.

     4. У Положеннi про Державну службу заповiдної справи, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 1000 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1540), та у Положеннi про Державну гiдрометеорологiчну службу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2002 р. N 570 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 18, ст. 931; 2003 р., N 30, ст. 1546), слова "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстр охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнекоресурсiв" - словом "Мiнприроди".

     5. Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 червня 2004 р. N 770

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну iнспекцiю з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

     1. Державна iнспекцiя з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв (Держлiсiнспекцiя) є урядовим органом державного управлiння, який дiє у складi Мiнприроди i йому пiдпорядковується.

     2. Держлiсiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю, законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням та наказами Мiнприроди.

     У межах своїх повноважень Держлiсiнспекцiя узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозицiї щодо удосконалення законодавства i подає їх на розгляд Мiнприроди.

     3. Основними завданнями Держлiсiнспекцiї є:

     участь у межах своєї компетенцiї у реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв.

     4. Держлiсiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та здiйснює державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв, у тому числi в межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду незалежно вiд їх пiдпорядкування, полезахисних та iнших захисних лiсових смуг i лiсiв у межах населених пунктiв, в частинi додержання:

     вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами i органiзацiями, громадянами;

     правил, нормативiв, стандартiв, вимог висновкiв державної екологiчної експертизи у сферi використання та охорони лiсiв;

     вимог щодо заготiвлi деревини згiдно iз затвердженими в установленому порядку щорiчним розмiром лiсосiчного фонду та розрахунковою лiсосiкою;

     сезонних строкiв початку i закiнчення заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв, здiйснення побiчних лiсових користувань;

     2) готує пропозицiї з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     3) погоджує норми i правила у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     4) подає в установленому законодавством порядку пропозицiї щодо скасування дозволiв на спецiальне використання лiсових ресурсiв у разi порушення виконання умов цих дозволiв;

     5) бере участь за дорученням Мiнприроди у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     6) взаємодiє iз засобами масової iнформацiї з питань висвiтлення актуальних проблем здiйснення державного контролю у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     7) виконує iншi функцiї.

     5. Держлiсiнспекцiя має право:

     1) обстежувати в установленому порядку пiдприємства, установи i органiзацiї з метою перевiрки додержання ними вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     2) обмежувати чи тимчасово припиняти в установленому порядку дiяльнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй та експлуатацiю об'єктiв (в тому числi будiвництво, реконструкцiю та розширення об'єктiв) i подавати Мiнприроди пропозицiї щодо припинення дiяльностi цих пiдприємств, установ i органiзацiй у разi порушення вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї;

     3) перевiряти документи на право спецiального використання лiсових ресурсiв (дозволи, лiсорубнi квитки тощо);

     4) складати акти перевiрки i протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв у межах повноважень, визначених законом;

     5) давати обов'язковi для виконання приписи з питань, що належать до її повноважень;

     6) доставляти осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, до органiв внутрiшнiх справ або виконавчих органiв сiльських, селищних рад, якщо особу порушника не може бути встановлено на мiсцi вчинення порушення;

     7) вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв та звертатися до суду з питань вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок порушенням вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     8) передавати до прокуратури, органiв досудового слiдства та органiв дiзнання матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

     9) одержувати в установленому порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй документи, матерiали та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на неї завдань;

     10) залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) , до розгляду питань, що належать до її повноважень;

     11) вилучати в установленому порядку в осiб, якi порушили вимоги законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, знаряддя добування лiсових ресурсiв, транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання i предмети, що є знаряддям незаконного добування лiсових ресурсiв, незаконно добутi лiсовi ресурси i продукцiю, що з них вироблена, а також вiдповiднi документи (дозволи, лiсорубнi квитки тощо);

     12) тимчасово припиняти проведення робiт на територiях заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, iнших територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду, що знаходяться в межах лiсового фонду, у разi порушення вимог лiсового законодавства;

     13) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     14) здiйснювати вiдповiдно до закону фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання та розкриття порушень вимог законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     15) призначати в установленому порядку громадських iнспекторiв з охорони лiсiв та видавати їм посвiдчення затвердженого Мiнприроди зразка;

     16) робити запити та подавати пропозицiї до Мiнприроди щодо фiнансування заходiв у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) виступати за дорученням Мiнприроди замовником пiд час закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

     18) використовувати за погодженням з органами МВС спецiальнi транспортнi засоби, якi мають кольорографiчне забарвлення та напис з емблемою;

     19) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенцiї.

     6. Державнi iнспектори з охорони лiсiв пiд час виконання службових обов'язкiв мають право на носiння форменого одягу встановленого зразка, а також на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства.

     7. Держлiсiнспекцiя виконує свої завдання безпосередньо та через утворенi в установленому порядку територiальнi органи - Республiканську Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мм. Києва та Севастополя iнспекцiї з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв.

     8. Держлiсiнспекцiя видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру.

     9. Держлiсiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища.

     Начальник Держлiсiнспекцiї за посадою є Головним державним iнспектором України з охорони лiсiв та членом колегiї Мiнприроди.

     10. Начальник Держлiсiнспекцiї:

     здiйснює керiвництво дiяльнiстю Держлiсiнспекцiї, несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України i Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держлiсiнспекцiю завдань;

     призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держлiсiнспекцiї, крiм своїх заступникiв;

     визначає ступiнь вiдповiдальностi своїх заступникiв та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держлiсiнспекцiї;

     застосовує до керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держлiсiнспекцiї, крiм своїх заступникiв, заходи дисциплiнарного стягнення;

     пiдписує виданi в межах компетенцiї Держлiсiнспекцiї накази, органiзовує перевiрку їх виконання;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держлiсiнспекцiї;

     затверджує перелiк посадових осiб, якi мають право на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Положенням.

     11. Начальник Держлiсiнспекцiї має трьох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з начальником Держлiсiнспекцiї.

     Розподiл обов'язкiв мiж заступниками провадить начальник Держлiсiнспекцiї.

     Перший заступник начальника Держлiсiнспекцiї за посадою є першим заступником Головного державного iнспектора України з охорони лiсiв, заступники начальника Держлiсiнспекцiї за посадою є заступниками Головного державного iнспектора України з охорони лiсiв.

     Посадовi особи iнспекторського складу - начальники структурних пiдроздiлiв Держлiсiнспекцiї та їх заступники за посадою є старшими державними iнспекторами України з охорони лiсiв, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами України з охорони лiсiв.

     Начальники Республiканської Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мм. Києва та Севастополя iнспекцiй з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв за посадою є вiдповiдно головними державними iнспекторами з охорони лiсiв Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мм. Києва та Севастополя.

     Заступники начальникiв Республiканської Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мм. Києва та Севастополя iнспекцiй з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв за посадою є вiдповiдно заступниками головних державних iнспекторiв з охорони лiсiв Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мм. Києва та Севастополя.

     Посадовi особи iнспекторського складу - начальники структурних пiдроздiлiв Республiканської Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мм. Києва та Севастополя iнспекцiй з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв та їх заступники за посадою є вiдповiдно старшими державними iнспекторами з охорони лiсiв Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мм. Києва та Севастополя, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами з охорони лiсiв Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мм. Києва та Севастополя.

     12. Для узгодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держлiсiнспекцiї, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi утворюється колегiя у складi начальника Держлiсiнспекцiї (голова колегiї), його першого заступника та заступникiв, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держлiсiнспекцiї.

     До складу колегiї можуть входити керiвники iнших урядових органiв державного управлiння, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнприроди, а також iншi особи.

     Персональний склад колегiї та положення про неї затверджуються Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держлiсiнспекцiї.

     13. Держлiсiнспекцiя може утворювати науково-технiчну раду. Склад ради i положення про неї затверджує начальник Держлiсiнспекцiї.

     14. Граничну чисельнiсть працiвникiв Держлiсiнспекцiї за поданням її начальника затверджує Мiнiстр охорони навколишнього природного середовища у межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнприроди, встановленої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Структуру Держлiсiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

     Штатний розпис, кошторис Держлiсiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища та Мiнфiном.

     16. Держлiсiнспекцiя утримується за рахунок державного бюджету у межах коштiв, передбачених на утримання Мiнприроди.

     17. Умови оплати працi працiвникiв Держлiсiнспекцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. Держлiсiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2001 р. N 1520
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 червня 2004 р. N 770)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну екологiчну iнспекцiю

     1. Державна екологiчна iнспекцiя (Держекоiнспекцiя) є урядовим органом державного управлiння, який дiє у складi Мiнприроди i йому пiдпорядковується.

     2. Держекоiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю, законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням та наказами Мiприроди.

     У межах своїх повноважень Держекоiнспекцiя узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозицiї щодо удосконалення законодавства i подає їх на розгляд Мiнприроди.

     3. Основними завданнями Держекоiнспекцiї є:

     участь у межах своєї компетенцiї у реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв (земля, поверхневi води, атмосферне повiтря, тваринний та рослинний свiт, природнi ресурси територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України), поводження з вiдходами, небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, екологiчної та радiацiйної безпеки;

     здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку, поводження з вiдходами.

     4. Держекоiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та здiйснює державний контроль за:

     а) додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку, у сферi поводження з вiдходами центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами i органiзацiями, громадянами;

     б) додержанням правил, нормативiв, стандартiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, поводження з вiдходами; виконанням вимог висновкiв державної екологiчної експертизи у сферi використання i охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв); додержанням умов виданих дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та допустимi рiвнi шкiдливого впливу фiзичних i бiологiчних факторiв на його стан, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного та тваринного свiту;

     в) додержанням вимог екологiчної та в межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, у тому числi:

     в процесi проведення наукових, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, впровадження у виробництво вiдкриттiв, винаходiв, використання нової технiки, а також устатковання , технологiй i систем, що iмпортуються;

     на вiйськових i оборонних об'єктах, об'єктах органiв внутрiшнiх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, СБУ та Державної прикордонної служби у мiсцях їх постiйної дислокацiї, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв, проведення вiйськових навчань, маневрiв;

     у пунктах пропуску через державний кордон i в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення;

     у процесi транспортування, зберiгання, застосування, утилiзацiї, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв, небезпечних хiмiчних речовин, виробничих, побутових та iнших видiв вiдходiв;

     у зонах спостереження атомних електростанцiй, на об'єктах, що використовують джерела iонiзуючого випромiнювання;

     2) подає Мiнприроди пропозицiї щодо:

     розроблення та виконання загальнодержавних та iнших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, з вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв);

     удосконалення системи облiку, звiтностi та державної статистики з питань, що належать до її повноважень;

     затвердження та погодження в установленому порядку правил, нормативiв, стандартiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, поводження з вiдходами;

     стандартизацiї, акредитацiї, метрологiчного забезпечення у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, поводження з вiдходами;

     розроблення нормативiв зборiв за використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв) i забруднення навколишнього природного середовища, а також порядку їх стягнення;

     видачi в установленому законодавством порядку дозволiв, лiмiтiв, квот на спецiальне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та допустимi рiвнi шкiдливого впливу фiзичних i бiологiчних факторiв на його стан, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного та тваринного свiту;

     зупинення дiї та анулювання виданих дозволiв на захоронення (складування) промислових, побутових i iнших вiдходiв, дозволiв (лiцензiй) на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на спецiальне використання природних ресурсiв у разi порушення виконання умов цих дозволiв, а також лiмiтiв та квот;

     планування та здiйснення заходiв щодо запобiгання та реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру в частинi забезпечення екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки;

     удосконалення та пiдвищення ефективностi здiйснення громадського контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища;

     3) координує вiдповiдно до законодавства роботу структурних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль у сферi мисливського господарства, охорони земель, використання та охорони вод i вiдтворення водних ресурсiв, а також урядового органу державного управлiння з питань рибного господарства;

     4) бере участь за дорученням Мiнприроди у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв, забезпечення екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, формування нацiональної екологiчної мережi, а також органiзовує вiдповiдно до законодавства контроль за виконанням вимог мiжнародних конвенцiй i угод, до яких приєдналася Україна, та iнших мiжнародно-правових актiв i мiждержавних програм в межах наданих повноважень;

     5) взаємодiє iз засобами масової iнформацiї з питань висвiтлення актуальних проблем здiйснення державного контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки;

     6) iнформує у межах своєї компетенцiї органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування i населення про екологiчний стан територiй та об'єктiв, випадки i причини екстремального забруднення довкiлля, бере участь у пiдготовцi Нацiональної доповiдi про стан навколишнього природного середовища;

     7) виконує iншi функцiї.

     5. Держекоiнспекцiя має право:

     1) обстежувати в установленому порядку пiдприємства, установи i органiзацiї, вiйськовi та обороннi об'єкти, об'єкти органiв внутрiшнiх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань i СБУ та Державної прикордонної служби у мiсцях їх постiйної дислокацiї, проведення вiйськових навчань, маневрiв, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв з метою перевiрки додержання ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку;

     2) обмежувати чи тимчасово припиняти в установленому порядку дiяльнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй та експлуатацiю об'єктiв (в тому числi будiвництво, реконструкцiю та розширення об'єктiв) i подавати Мiнприроди пропозицiї щодо припинення дiяльностi цих пiдприємств, установ i органiзацiй у разi порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеки, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї;

     3) опломбовувати примiщення, устатковання та апаратуру пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи тимчасове припинення їх дiяльностi;

     4) перевiряти документи на право спецiального використання природних ресурсiв, крiм лiсових (лiцензiї, дозволи тощо);

     5) складати акти перевiрки i протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у межах повноважень, визначених законом;

     6) давати обов'язковi для виконання приписи з питань, що належать до її повноважень;

     7) доставляти осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до органiв внутрiшнiх справ або виконавчих органiв сiльських, селищних рад, якщо особу порушника не може бути встановлено на мiсцi вчинення порушення;

     8) вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв та звертатися до суду з питань вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок порушенням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     9) контролювати наявнiсть та правильнiсть укладення договорiв обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв, експортерiв та осiб, якi вiдповiдають за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок пожеж та аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки;

     10) передавати до прокуратури, органiв досудового слiдства та органiв дiзнання матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

     11) одержувати в установленому порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй документи, матерiали та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на неї завдань;

     12) залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), до розгляду питань, що належать до її повноважень;

     13) зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту на мiсцях їх добування, зберiгання, перероблення та реалiзацiї;

     14) вилучати в установленому порядку в осiб, якi порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, знаряддя добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту, транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям незаконного добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту, незаконно добутi природнi ресурси i продукцiю, що з них вироблена, а також вiдповiднi документи (лiцензiї, дозволи тощо);

     15) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку;

     16) здiйснювати вiдповiдно до закону фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     17) призначати в установленому порядку громадських iнспекторiв з охорони довкiлля та видавати їм посвiдчення затвердженого Мiнприроди зразка;

     18) оглядати в пунктах пропуску через державний кордон, на митницях призначення та вiдправлення усi види транспортних (у тому числi авiацiйних i плавучих) засобiв, в порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологiчно небезпечних i заборонених до вивезення з України та ввезення в Україну вантажiв;

     19) робити запити та подавати пропозицiї до Мiнприроди щодо фiнансування природоохоронних заходiв за рахунок коштiв державного бюджету;

     20) виступати за дорученням Мiнприроди замовником пiд час закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

     21) використовувати за погодженням з органами МВС спецiальнi транспортнi засоби, якi мають кольорографiчне забарвлення та напис з емблемою;

     22) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її повноважень.

     6. Державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища пiд час виконання своїх службових обов'язкiв мають право на носiння форменого одягу встановленого зразка, а також на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства.

     7. Держекоiнспекцiя видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру.

     8. Держекоiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища.

     Начальник Держекоiнспекцiї за посадою є Головним державним iнспектором України з охорони навколишнього природного середовища та членом колегiї Мiнприроди.

     9. Начальник Держекоiнспекцiї:

     здiйснює керiвництво дiяльнiстю Держекоiнспекцiї, несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України i Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держекоiнспекцiю завдань;

     призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекоiнспекцiї, крiм своїх заступникiв;

     визначає ступiнь вiдповiдальностi своїх заступникiв та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї;

     застосовує до керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекоiнспекцiї, крiм своїх заступникiв, заходи дисциплiнарного стягнення;

     пiдписує виданi в межах компетенцiї Держекоiнспекцiї накази, органiзовує перевiрку їх виконання;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держекоiнспекцiї;

     затверджує перелiк посадових осiб, якi мають право на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Положенням.

     10. Начальник Держекоiнспекцiї має двох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з начальником Держекоiнспекцiї.

     Розподiл обов'язкiв мiж заступниками провадить начальник Держекоiнспекцiї.

     Перший заступник начальника Держекоiнспекцiї за посадою є першим заступником Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища, заступник начальника Держекоiнспекцiї за посадою є заступником Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища.

     Посадовi особи iнспекторського складу - начальники структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї та їх заступники за посадою є старшими державними iнспекторами України з охорони навколишнього природного середовища, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами України з охорони навколишнього природного середовища.

     11. Для узгодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi утворюється колегiя у складi начальника Держекоiнспекцiї (голова колегiї), його першого заступника та заступника, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї.

     До складу колегiї можуть входити керiвники iнших урядових органiв державного управлiння, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнприроди, а також iншi особи.

     Персональний склад колегiї та положення про неї затверджуються Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держекоiнспекцiї.

     12. Держекоiнспекцiя може утворювати науково-технiчну раду. Склад ради i положення про неї затверджує начальник Держекоiнспекцiї.

     13. Держекоiнспекцiя для виконання покладених на неї завдань може в установленому порядку утворювати територiальнi органи.

     14. Граничну чисельнiсть працiвникiв Держекоiнспекцiї за поданням її начальника затверджує Мiнiстр охорони навколишнього природного середовища у межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнприроди, встановленої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Структуру Держекоiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища. Штатний розпис, кошторис Держекоiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища та Мiнфiном.

     16. Держекоiнспекцiя утримується за рахунок державного бюджету у межах коштiв, передбачених на утримання Мiнприроди.

     17. Умови оплати працi працiвникiв Держекоiнспекцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. Держекоiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.