Документ скасований: Постанова КМУ № 346 від 28.03.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 листопада 2001 р. N 1520


Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 березня 2003 року N 294,
вiд 17 липня 2003 року N 1106,
вiд 4 вересня 2003 року N 1402,
вiд 16 червня 2004 року N 770,
вiд 19 жовтня 2005 року N 1022,
вiд 25 травня 2006 року N 754

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про Державну екологiчну iнспекцiю (додається).

     2. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв у двомiсячний термiн:

     подати пропозицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть iз цiєю постановою;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 серпня 1993 р. N 641 "Про створення Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 274);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 1998 р. N 244 "Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 9, ст. 348);

     пункт 9 змiн i доповнень, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2000 р. N 501 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2001 р. N 1520
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 р. N 770)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну iнспекцiю з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

     1. Державна екологiчна iнспекцiя (Держекоiнспекцiя) є урядовим органом державного управлiння, який дiє у складi Мiнприроди i йому пiдпорядковується.

     2. Держекоiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю, законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням та наказами Мiнприроди.

     У межах своїх повноважень Держекоiнспекцiя узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозицiї щодо удосконалення законодавства i подає їх на розгляд Мiнприроди.

     3. Основними завданнями Держлiсiнспекцiї є:

     участь у межах своєї компетенцiї у реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (земля, поверхневi води, атмосферне повiтря, тваринний та рослинний свiт, природнi ресурси територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, екологiчної та, в межах компетенцiї, радiацiйної безпеки, заповiдної справи;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами).

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     4. Держлiсiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та здiйснює державний контроль за:

     а) додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку, у сферi поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами) центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами i органiзацiями, громадянами;

(пiдпункт "а" пiдпункту 1 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     б) додержанням правил, нормативiв, стандартiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами); виконанням вимог висновкiв державної екологiчної експертизи у сферi використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв); додержанням умов виданих дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та допустимi рiвнi шкiдливого впливу фiзичних i бiологiчних факторiв на його стан, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного та тваринного свiту;

(пiдпункт "б" пiдпункту 1 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     в) додержанням вимог екологiчної та в межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, у тому числi:

     в процесi проведення наукових, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, впровадження у виробництво вiдкриттiв, винаходiв, використання нової технiки, а також устатковання, технологiй i систем, що iмпортуються;

     на вiйськових i оборонних об'єктах, об'єктах органiв внутрiшнiх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, СБУ та Державної прикордонної служби у мiсцях їх постiйної дислокацiї, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв, проведення вiйськових навчань, маневрiв;

     у пунктах пропуску через державний кордон i в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення;

     у процесi транспортування, зберiгання, застосування, утилiзацiї, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв, небезпечних хiмiчних речовин, виробничих, побутових та iнших видiв вiдходiв;

     у зонах спостереження атомних електростанцiй, на об'єктах, що використовують джерела iонiзуючого випромiнювання;

     2) подає Мiнприроди пропозицiї щодо:

     розроблення та виконання загальнодержавних та iнших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, з вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв);

     удосконалення системи облiку, звiтностi та державної статистики з питань, що належать до її повноважень;

     затвердження та погодження в установленому порядку правил, нормативiв, стандартiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами);

(абзац четвертий пiдпункту 2 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     стандартизацiї, сертифiкацiї, акредитацiї, метрологiчного забезпечення у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами);

(абзац п'ятий пiдпункту 2 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     розроблення нормативiв зборiв за використання природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв) i забруднення навколишнього природного середовища, а також порядку їх стягнення;

     видачi зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту, а також встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища;

(абзац сьомий пiдпункту 2 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     абзац восьмий пiдпункту 2 пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     планування та здiйснення заходiв щодо попередження та реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру в частинi забезпечення екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки;

(абзац дев'ятий пiдпункту 2 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     удосконалення та пiдвищення ефективностi здiйснення громадського контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(абзац десятий пiдпункту 2 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     3) координує вiдповiдно до законодавства роботу структурних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль у сферi мисливського господарства, охорони земель, використання та охорони вод i вiдтворення водних ресурсiв, а також урядового органу державного управлiння з питань рибного господарства;

     4) за дорученням Мiнприроди бере участь у здiйсненнi вiдповiдно до законодавства мiжнародного спiвробiтництва з питань, вiднесених до її вiдання, органiзовує в межах своїх повноважень роботу iз залученням мiжнародної технiчної допомоги;

(пiдпункт 4 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     5) взаємодiє iз засобами масової iнформацiї з питань висвiтлення актуальних проблем здiйснення державного контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), екологiчної та у межах своєї компетенцiї радiацiйної безпеки;

(пiдпункт 5 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     6) iнформує у межах своєї компетенцiї органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування i населення про екологiчний стан територiй та об'єктiв, випадки i причини екстремального забруднення довкiлля, бере участь у пiдготовцi Нацiональної доповiдi про стан навколишнього природного середовища;

     7) виконує iншi функцiї.

     5. Держекоiнспекцiя має право:

     1) 1) обстежувати в установленому порядку пiдприємства, установи i органiзацiї, вiйськовi та обороннi об'єкти, об'єкти органiв внутрiшнiх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань i СБУ та Державної прикордонної служби у мiсцях їх постiйної дислокацiї, проведення вiйськових навчань, маневрiв, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв з метою перевiрки додержання ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку;

(пiдпункт 1 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     2) обмежувати чи зупиняти (тимчасово) в установленому порядку дiяльнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй та експлуатацiю об'єктiв (в тому числi будiвництво, реконструкцiю та розширення об'єктiв) i подавати Мiнприроди пропозицiї щодо припинення їх дiяльностi у разi порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї;

(пiдпункт 2 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     3) опломбовувати примiщення, устатковання та апаратуру пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи зупинення (тимчасово) їх дiяльностi;

(пiдпункт 3 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     4) перевiряти документи на право спецiального використання природних ресурсiв, крiм лiсових (лiцензiї, дозволи тощо);

     5) складати акти перевiрки i протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у межах повноважень, визначених законом;

     6) давати обов'язковi для виконання приписи з питань, що належать до її повноважень;

     7) доставляти осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до органiв внутрiшнiх справ або виконавчих органiв сiльських, селищних рад, якщо особу порушника не може бути встановлено на мiсцi вчинення порушення;

     8) вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв та подавати позови про вiдшкодування втрат i збиткiв, завданих унаслiдок порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

(пiдпункт 8 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     9) контролювати наявнiсть та правильнiсть укладення договорiв обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв, експортерiв та осiб, якi вiдповiдають за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок пожеж та аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки;

     10) передавати до прокуратури, органiв досудового слiдства та органiв дiзнання матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

     11) одержувати в установленому порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй документи, матерiали та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на неї завдань;

     12)  залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) до розгляду питань, що належать до її повноважень;

     13) зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту на мiсцях їх добування, зберiгання, перероблення та реалiзацiї;

     14) вилучати в установленому порядку в осiб, якi порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, знаряддя добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту, транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям незаконного добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту, незаконно добутi природнi ресурси i продукцiю, що з них вироблена, а також вiдповiднi документи (лiцензiї, дозволи тощо);

     15) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рацiональне використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв (крiм надр та лiсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), екологiчну та в межах своєї компетенцiї радiацiйну безпеку;

(пiдпункт 15 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     16) здiйснювати вiдповiдно до закону фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     17) призначати в установленому порядку громадських iнспекторiв з охорони довкiлля та видавати їм посвiдчення затвердженого Мiнприроди зразка;

     18) оглядати в пунктах пропуску через державний кордон, на митницях призначення та вiдправлення усi види транспортних (у тому числi авiацiйних i плавучих) засобiв, в порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологiчно небезпечних i заборонених до вивезення з України та ввезення в Україну вантажiв;

     19) робити запити та подавати пропозицiї до Мiнприроди щодо фiнансування природоохоронних заходiв за рахунок коштiв державного бюджету;

     20) виступати за дорученням Мiнприроди замовником пiд час закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

     21) використовувати за погодженням з органами МВС спецiальнi транспортнi засоби, якi мають кольорографiчне забарвлення та напис з емблемою;

     22) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її повноважень.

     6. Державнi iнспектори України з охорони навколишнього природного середовища пiд час виконання своїх службових обов'язкiв мають право на носiння форменого одягу встановленого зразка, а також на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     7. Держекоiнспекцiя видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру.

     8. Держекоiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища.

     Начальник Держекоiнспекцiї за посадою є Головним державним iнспектором України з охорони навколишнього природного середовища та членом колегiї Мiнприроди.

     9. Начальник Держекоiнспекцiї:

     здiйснює керiвництво дiяльнiстю Держекоiнспекцiї, несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України i Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держекоiнспекцiю завдань;

     призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекоiнспекцiї, крiм своїх заступникiв;

     визначає ступiнь вiдповiдальностi своїх заступникiв та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї;

     застосовує до керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекоiнспекцiї, крiм своїх заступникiв, заходи дисциплiнарного стягнення;

     пiдписує виданi в межах компетенцiї Держекоiнспекцiї накази, органiзовує перевiрку їх виконання;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держекоiнспекцiї;

     затверджує перелiк посадових осiб, якi мають право на носiння та використання вогнепальної зброї i спецiальних засобiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Положенням.

     10. Начальник Держекоiнспекцiї має трьох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з начальником Держекоiнспекцiї.

(абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2005 р. N 1022)

     Розподiл обов'язкiв мiж заступниками провадить начальник Держекоiнспекцiї.

     Перший заступник начальника Держекоiнспекцiї за посадою є першим заступником Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища, заступники начальника Держекоiнспекцiї за посадою є заступниками Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища.

(абзац третiй пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2005 р. N 1022)

     Посадовi особи iнспекторського складу - керiвники структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї та їх заступники за посадою є старшими державними iнспекторами України з охорони навколишнього природного середовища, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами України з охорони навколишнього природного середовища.

(абзац четвертий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     11. Для узгодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi утворюється колегiя у складi начальника Держекоiнспекцiї (голова колегiї), його першого заступника та заступникiв, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2005 р. N 1022)

     До складу колегiї можуть входити керiвники iнших урядових органiв державного управлiння, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнприроди, а також iншi особи.

     Персональний склад колегiї та положення про неї затверджуються Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держекоiнспекцiї.

     12. Держекоiнспекцiя може утворювати науково-технiчну раду. Склад ради i положення про неї затверджує начальник Держекоiнспекцiї.

     13. Держекоiнспекцiя для виконання покладених на неї завдань може в установленому порядку утворювати територiальнi органи.

     Керiвники зазначених органiв призначаються на посаду та звiльняються з посади в установленому порядку Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

(пункт 13 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2005 р. N 1022)

     14. Граничну чисельнiсть працiвникiв Держекоiнспекцiї за поданням її начальника затверджує Мiнiстр охорони навколишнього природного середовища у межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнприроди, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 754)

     15. Структуру Держекоiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища.

     Штатний розпис, кошторис Держекоiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища та Мiнфiном.

     16. Держекоiнспекцiя утримується за рахунок державного бюджету у межах коштiв, передбачених на утримання Мiнприроди.

     17. Умови оплати працi працiвникiв Держекоiнспекцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. Держекоiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(Положення iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.2003 р. N 294, вiд 17.07.2003 р. N 1106, вiд 04.09.2003 р. N 1402, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 р. N 770)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.