ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.02.99 N 11/3-2011

 

Київська регiональна митниця


     У Державнiй митнiй службi України розглянуто Ваш запит вiд 05.02.99 N 1-22/175 стосовно визначення суми гербового збору, який має бути сплачений при митному оформленнi iноземної валюти, що ввозиться або вивозиться банкiвськими установами вiдповiдно до укладених договорiв. Указом Президента України "Про гербовий збiр" вiд 06.11.98 N 1222/98 запроваджено з 1 сiчня 1999 року справляння гербового збору з договорiв, векселiв та установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     Порядок складання розрахунку сум сплаченого гербового збору, затверджено наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України "Про затвердження форми i Порядку складання розрахунку сум сплаченого гербового збору" вiд 17.12.98 N 636, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 22.12.98 за N 811/3251, вiдповiдно до якого вказаний розрахунок подається платником гербового збору до органу державної податкової служби за мiсцем своєї реєстрацiї щомiсяця, до 15 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Пiдроздiли органiв державної податкової служби, що займаються прийманням документiв вiд платника, проставляють на оригiналi розрахунку дату реєстрацiї та реєстрацiйний номер.

     Якщо заповнення розрахунку не вiдповiдає вимогам цього порядку, то органами державної податкової служби оригiнал розрахунку не реєструється, а вважається не прийнятим i повертається платнику для доопрацювання.

     Враховуючи вищевикладене та оскiльки контроль за повнотою сплати гербового збору не належить до компетенцiї митних органiв, при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних договорiв, укладених пiсля 01.01.99, митним органам слїд перевiряти лише наявнiсть на них марок гербового збору.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.