Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

04.08.2004р. N 567


Про проведення експерименту з контролю даних ВМД на товари, заявленi для перемiщення через митний кордон України, та про затвердження Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

     Вiдповiдно до Митного кодексу України та з метою встановлення єдиного порядку застосування митними органами окремих форм митного контролю, їх унiфiкацiї, ведення бази даних за цими формами й для визначення ефективностi застосування цих форм митними органами наказую:

     1. Затвердити Тимчасовий порядок проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв (далi - Тимчасовий порядок), що додається.

     2. Провести з 09.08.04 до 01.11.04 у Чорноморськiй, Карпатськiй, Захiднiй та Днiпровськiй регiональних та Миколаївськiй митницях експеримент iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, вiдповiдно до Тимчасового порядку.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) допрацювати до 15.08.04 програмно-iнформацiйний комплекс "Автоматизована система митного оформлення вантажiв" у частинi реалiзацiї вимог Тимчасового порядку.

     4.Установити, що цей наказ набирає чинностi 09.08.04.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

В.о. Голови Служби В.Я.Лозко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
04.08.04 N 567

Тимчасовий порядок проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

     1. Загальнi положення

     Цей Тимчасовий порядок розроблено вiдповiдно до статтi 41 Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами й доповненнями), Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 14.10.02 N 561 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07.11.02 за N 877/7165.

     Метою цього Тимчасового порядку є встановлення єдиного механiзму застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, шляхом присвоєння цим формам тризначного коду (додаток 1), що дасть можливiсть конфiденцiйно та оперативно їх застосовувати, здiйснювати постiйний монiторинг, аналiз статистичної iнформацiї про результати проведення митного огляду товарiв i транспортних засобiв, а також запровадження форм звiтностi про ефективнiсть застосування вищезазначених форм контролю.

     Форми митного контролю, визначенi цим Тимчасовим порядком, строк їх застосування та форми звiтностi, установлюються щодо:

     - окремих груп, товарних позицiй i кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД;

     - окремих видiв транспортних засобiв;

     - способiв перемiщення товарiв;

     - окремих митних режимiв;

     - зон дiяльностi окремих митних органiв;

     - в iнших випадках.

     Можливе застосування декiлькох форм митного контролю одночасно.

     2. Порядок дiй посадових осiб Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики по опрацюванню можливостi застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

     При надходженнi електронної копiї ВМД до ЄАIС здiйснюється формування реєстрiв ВМД на пiдставi критерiїв ризику, якщо товари, зазначенi у ВМД, вiдповiдають хоча б одному з них.

     Якщо в електроннiй копiї ВМД мiстяться данi про товари, що вiдповiдають декiльком критерiям ризику, то керiвник робочої групи, склад якої затверджено дорученням першого заступника Голови Служби вiд 22.07.04 N 88/2, приймає рiшення про потребу застосування додатково окремих форм митного контролю та засобами електронної пошти Держмитслужби України надсилає лист про це до вiдповiдного митного органу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Тимчасового порядку, i щодоби iнформує начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики, який доповiдає вiдповiдно заступнику Голови Служби, який за функцiональними обов'язками курирує роботу цього Управлiння.

     3. Порядок дiй посадових осiб митних органiв пiд час застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

     Посадовi особи митних органiв, якi здiйснюють оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), у строк, що не перевищує 30 хвилин з моменту її прийняття до оформлення, забезпечують надсилання електронної копiї ВМД до програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр ВМД, поданих до оформлення" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС).

     Пiсля отримання митним органом листа про необхiднiсть проведення окремих форм митного контролю, спiвробiтниками митницi виконуються передбаченi дiї. Пiсля здiйснення додатково окремих форм митного контролю начальники митних органiв щодоби до 1800 звiтують про ефективнiсть застосування цих форм (додаток 3). Iнформацiя надсилається в електронному виглядi до Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистки на поштову скриньку робочої групи.

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю - начальник Управлiння технологiй митного контролю А.I.Сербайло
Т.в.о. начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики О.О.Нiколайчук

 

Додаток 1
до Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

Перелiк окремих форм митного контролю та їх кодiв

Код Форма контролю Примiтки
100 Огляд  
101 Вiзуальний огляд транспортного засобу з метою перевiрки цiлостi митного забезпечення  
101-1 Вiзуальний огляд транспортного засобу з метою перевiрки цiлостi митного забезпечення в пунктi пропуску  
101-2 Вiзуальний огляд транспортного засобу з метою перевiрки цiлостi митного забезпечення в митницi оформлення  
102 Огляд з вiдкриттям вантажного вiдсiку транспортного засобу без вивантаження товарiв  
102-1 Огляд з вiдкриттям вантажного вiдсiку транспортного засобу без вивантаження товарiв в пунктi пропуску  
102-2 Огляд з вiдкриттям вантажного вiдсiку транспортного засобу без вивантаження товарiв в митницi оформлення  
103 Повне або часткове вивантаження товарiв з перевiркою вiдповiдностi їх кiлькостi даним, зазначеним у товаро-супровiдних документах  
103-1 Повне або часткове вивантаження товарiв з перевiркою вiдповiдностi їх кiлькостi даним, зазначеним у товаро-супровiдних документах в пунктi пропуску  
103-2 Повне або часткове вивантаження товарiв з перевiркою вiдповiдностi їх кiлькостi даним, зазначеним у товаро-супровiдних документах в митницi оформлення  
104 Поглиблений огляд iз залученням спiльних спецiальних оглядових груп (ССОГ) з представникiв органу охорони державного кордону, митного органу та iнших контрольних служб i (при потребi) з розвантаженням товарiв, повним або частковим демонтажем вузлiв та агрегатiв транспортного засобу  
104-1 Поглиблений огляд iз залученням спiльних спецiальних оглядових груп (ССОГ) з представникiв органу охорони державного кордону, митного органу та iнших контрольних служб i (при потребi) з розвантаженням товарiв, повним або частковим демонтажем вузлiв та агрегатiв транспортного засобу в пунктi пропуску  
104-2 Поглиблений огляд iз залученням спiльних спецiальних оглядових груп (ССОГ) з представникiв органу охорони державного кордону, митного органу та iнших контрольних служб i (при потребi) з розвантаженням товарiв, повним або частковим демонтажем вузлiв та агрегатiв транспортного засобу в митницi оформлення  
105 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням технiчних засобiв контролю  
105-1 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням технiчних засобiв контролю в пунктi пропуску  
105-2 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням технiчних засобiв контролю в митницi оформлення  
106 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням ваговимiрювальних пристроїв  
106-1 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням ваговимiрювальних пристроїв в пунктi пропуску  
106-2 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням ваговимiрювальних пристроїв в митницi оформлення  
107 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням рентгенапаратури  
107-1 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням рентгенапаратури в пунктi пропуску  
107-2 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням рентгенапаратури в митницi оформлення  
108 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вiзуально-оптичних приладiв  
108-1 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вiзуально-оптичних приладiв в пунктi пропуску  
108-2 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вiзуально-оптичних приладiв в митницi оформлення  
109 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вимiрювача довжини  
109-1 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вимiрювача довжини в пунктi пропуску  
109-2 Огляд товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вимiрювача довжини в митницi оформлення  
110 Поглиблений огляд iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи  
110-1 Поглиблений огляд iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в пунктi пропуску  
110-2 Поглиблений огляд iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в митницi призначення  
200 Переогляд  
201 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України  
201-1 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України в пунктi пропуску  
201-2 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України в митницi оформлення  
202 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв правоохоронних органiв  
202-1 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв правоохоронних органiв в пунктi пропуску  
202-2 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням представникiв правоохоронних органiв в митницi оформлення  
203 Силами пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з митними правопорушеннями  
203-1 Силами пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з митними правопорушеннями в пунктi пропуску  
203-2 Силами пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з митними правопорушеннями в митницi оформлення  
204 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки  
204-1 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в пунктi пропуску  
204-2 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в митницi оформлення  
205 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи  
205-1 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в пунктi пропуску  
205-2 Силами пiдроздiлу митного органу iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в митницi оформлення  
206 Силами пiдроздiлiв митної варти  
206-1 Силами пiдроздiлiв митної варти в пунктi пропуску  
206-2 Силами пiдроздiлiв митної варти в митницi оформлення  
207 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням посадових осiб iнших структурних пiдроздiлiв митних органiв  
207-1 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням посадових осiб iнших структурних пiдроздiлiв митних органiв в пунктi пропуску  
207-2 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням посадових осiб iнших структурних пiдроздiлiв митних органiв в митницi оформлення  
208 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв правоохоронних органiв  
208-1 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв правоохоронних органiв в пунктi пропуску  
208-2 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв правоохоронних органiв в митницi оформлення  
209 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України  
209-1 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України в пунктi пропуску  
209-2 Силами пiдроздiлiв митної варти iз залученням представникiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України в митницi оформлення  
300 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв  
301 Облiк товарiв i транспортних засобiв за окремими ознаками  
301-1 Облiк товарiв i транспортних засобiв за окремими ознаками в пунктi пропуску  
301-2 Облiк товарiв i транспортних засобiв за окремими ознаками в митницi оформлення  
302 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках ЗЕД посадовими особами пiдроздiлiв контролю митної вартостi та номенклатури  
303 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках ЗЕД посадовими особами пiдроздiлiв митних платежiв  
304 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках ЗЕД iз залученням представникiв податкових органiв  
305 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках ЗЕД iз залученням представникiв ГоловКРУ  
306 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках ЗЕД iз залученням посадових осiб вiддiлу контролю службової дiяльностi митних органiв та аудиту ЦБАР  
400 Огляд територiй i примiщень, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи  
401 Складiв тимчасового зберiгання  
402 Митних лiцензiйних складiв  
403 Спецiальних митних зон  
405 Магазинiв безмитної торгiвлi  
406 Окремих зон митного контролю  
406-1 Окремих зон митного контролю в пунктi пропуску  
406-2 Окремих зон митного контролю в митницi оформлення  
500 Комiсiйний огляд  
501 Посадовими особами вантажних вiддiлiв за участю начальникiв структурних пiдроздiлiв  
501-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв за участю начальникiв структурних пiдроздiлiв в пунктi пропуску  
501-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв за участю начальникiв структурних пiдроздiлiв в митницi оформлення  
502 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури  
502-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури в пунктi пропуску  
502-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури в митницi оформлення  
503 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв  
503-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв в пунктi пропуску  
503-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв в митницi оформлення  
504 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил  
504-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил в пунктi пропуску  
504-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил в митницi оформлення  
505 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки  
505-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в пунктi пропуску  
505-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в митницi оформлення  
506 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням представникiв ДПА  
506-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням представникiв ДПА в пунктi пропуску  
506-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням представникiв ДПА в митницi оформлення  
507 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням незалежних експертiв  
507-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням незалежних експертiв в пунктi пропуску  
507-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням незалежних експертiв в митницi оформлення  
508 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи  
508-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в пунктi пропуску  
508-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в митницi оформлення  
509 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим проведенням експертизи НДЕКЦ УМВС  
509-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим проведенням експертизи НДЕКЦ УМВС в пунктi пропуску  
509-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв з обов'язковим проведенням експертизи НДЕКЦ УМВС в митницi оформлення  
600 Митнi забезпечення та iншi засоби iдентифiкацiї  
601 Митне забезпечення типу 3 (три)  
602 Додатковi запiрно-пломбувальнi пристрої *
602-1 Додатковi запiрно-пломбувальнi пристрої в пунктi пропуску  
602-2 Додатковi запiрно-пломбувальнi пристрої в митницi оформлення  
603 Забезпечення вiдправника  
604 Забезпечення перевiзника  
604-1 Забезпечення перевiзника в пунктi пропуску  
604-2 Забезпечення перевiзника в митницi оформлення  
605 Захиснi номернi пакети одноразового використання *
605-1 Захиснi номернi пакети одноразового використання в пунктi пропуску  
605-2 Захиснi номернi пакети одноразового використання в митницi оформлення  
606 Захиснi номернi пакети багаторазового використання з системою пломбування *
606-1 Захиснi номернi пакети багаторазового використання з системою пломбування в пунктi пропуску  
606-2 Захиснi номернi пакети багаторазового використання з системою пломбування в митницi оформлення  
607 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами унiфiкованого адмiнiстративного документу форми МД-2 *
608 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами книжки МДП (мiжнароднi дорожнi перевезення) *
609 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу (номерних агрегатiв) в органах ДАI МВС України (МД-6) *
610 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами декларацiї на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла, агрегату форми МД-7 *
611 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами iнвойсiв *
611-1 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами iнвойсiв в пунктi пропуску  
611-2 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами iнвойсiв в митницi оформлення  
612 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами документiв контролю доставки вантажiв *
612-1 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами документiв контролю доставки вантажiв в пунктi пропуску  
612-2 Захист спецiальними голографiчними захисними елементами документiв контролю доставки вантажiв в митницi оформлення  
700 Перевiрка документiв та вiдомостей  
701 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури  
701-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури в пунктi пропуску  
701-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб вiддiлiв контролю митної вартостi та номенклатури в митницi оформлення  
702 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв  
702-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв в пунктi пропуску  
702-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв митних платежiв в митницi оформлення  
703 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил  
703-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил в пунктi пропуску  
703-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв вiддiлень, служб боротьби з порушеннями митних правил в митницi оформлення  
704 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки  
704-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в пунктi пропуску  
704-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки в митницi оформлення  
705 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи  
705-1 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в пунктi пропуску  
705-2 Посадовими особами вантажних вiддiлiв iз залученням для проведення експертизи фахiвцiв експертних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи в митницi оформлення  
800 Усне опитування  
900 Запит до митних органiв iнших країн  
901 Щодо вiдповiдностi вартостi (фактурної чи контрактної) товару, заявленiй декларантом  
902 Щодо пiдтвердження факту перемiщення товарiв та транспортних засобiв через кордон сумiжної країни  
903 Iнформацiї про суб'єктiв ЗЕД  
904 Щодо вiдповiдностi виду товару (код, вага тощо)  
905 Щодо пiдтвердження країни походження  

     * - використання зазначених форм митного контролю здiйснюється при наявностi на складах Управлiння матерiально-технiчного забезпечення вiдповiдних забезпечень.

 

Додаток 2
до Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв
Форма
Начальнику регiональної митницi (митницi)

Про необхiднiсть застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

     На виконання наказу Держмитслужби України вiд "___" ________ 200__ р. N _____ застосувати у зонi дiяльностi _____________ митницi (митного поста, пункту пропуску) окремi форми митного контролю (коди _____) товарiв, що перемiщуються за ВМД N ____________ вiд "___" __________ 200_ р.

     Звiти про ефективнiсть застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв надсилати за формою, наведеною в додатку 3 до Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд "___" __________ 200__ р. N ____, до 1800 "___" __________ 200__ р. до Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики на поштову скриньку "UIZMS Robocha gruppa".

Керiвник робочої групи    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 3
до Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

Форма звiту про ефективнiсть застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв

N
з/п
N

ВМД
Дата оформ
лення ВМД
Код товару
за
УКТЗЕД
Код
окремої
форми
митного
контролю
Код
результатiв
проведення
митного
огляду
товарiв
Ефективнiсть
застосування
окремої
форми митного
контролю:
0 результат
не досягнуто;
1 результат
досягнуто
1 3 2 4 5 6 7

     Примiтки:

     1. Якщо митний огляд не проводився, то до графи 6 вiдомостi не вносяться.

     2. Пiд термiном "результат досягнуто" слiд розумiти:

     - збiльшення митної вартостi товару;

     - донарахування сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     - виявлення факту порушення митного законодавства;

     - тощо.

Начальник
  митницi    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.