ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Постанова

вiд 15 вересня 1995 р. N 328/95-ВР

 
ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДIЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОПЕРАЦIЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ"

зi змiнами та роз'ясненнями:
вiд 6 травня 1996 р. N 175/96-ВР,
вiд 5 червня 1996 р. N 11/6-3829)

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" з дня опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 листопада 1995 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", привести рiшення уряду у вiдповiднiсть з цим Законом, а також забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами i вiдомствами України їх нормативних актiв, що суперечать зазначеному Закону.

     3. Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" застосовується до правовiдносин, якi виникли пiсля набрання ним чинностi.

     !!! Доповнено абзацами 2 та 3 Див. змiни та доповнення вiд 06.05.96 р. в кiнцi тексту !!!

     !!! Доповнено п.п. 4, 5 та 6 Див. змiни та доповнення вiд 06.05.96 р. в кiнцi тексту !!!

     !!! Див. роз'яснення ДМКУ вiд 05.05.96 р. в кiнцi тексту !!!

Голова Верховної Ради України О.Мороз

"Голос України" вiд 31.10.95 р.

 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДIЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОПЕРАЦIЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ"

(Постанова Верховної Ради України вiд 6 травня 1996 р. N 175/96-ВР)

     3 метою врегулювання правовiдносин, що виникають пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, Верховна Рада України постановляє:

     1. Доповнити пункт 3 Постанови Верховної Ради України вiд 15 вересня 1995 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 32, ст. 256) абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Встановити, що контракти на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною, укладенi суб'єктами господарської дiяльностi до 31 жовтня 1995 року вiдповiдно до вимог Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 року N 52-93 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах". Погашення векселя (письмового зобов'язання) щодо контрактiв, укладених суб'єктами господарської дiяльностi до 31 жовтня 1995 року, здiйснюється вiдповiдно до порядку, що дiяв до набрання чинностi зазначеним Законом.

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати вiдстрочення оплати векселiв та погашення письмових зобов'язань, що видавалися суб'єктами господарської дiяльностi державнiй податковiй iнспекцiї до 31 жовтня 1995 року вiдповiдно до порядку, передбаченого Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 року N 52-93 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     2. Доповнити Постанову пунктами 4, 5 та 6 такого змiсту:

     4. Доручити Державному митному комiтету України разом з Головною державною податковою iнспекцiєю України розробити механiзм контролю щодо контрактiв, якi укладенi суб'єктами господарської дiяльностi до 31 жовтня 1995 року на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.

!!! Див. роз'яснення ДМКУ вiд 05.05.96 р. в кiнцi тексту !!!

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України проаналiзувати здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах за перше пiврiччя 1996 року i в разi необхiдностi подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв з метою захисту економiчних iнтересiв України.

     6. Контроль за виконанням цiєї Постанови покласти на Комiсiю Верховної Ради України з питань економiчної полiтики та управлiння народним господарством".

Голова Верховної Ради України О.Мороз

"Голос України" вiд 24 травня 1996 р. N 93 (1343)

 

ЩОДО ВИКОНАННЯ П.3 ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "ПРО ОПЕРАЦIЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ"

(Лист Державного митного комiтету України вiд 5 червня 1996 р. N 11/6-3829)

     Для керiвництва в роботi надсилаємо Постанову Верховної Ради України "Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 06.05.96 р. N 175/96-ВР.

     З метою недопущення зловживань з боку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо виконання п.З Постанови Верховної Ради "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" особливо при ввезеннi готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини, що належить резиденту України, яка пiдлягає обкладенню акцизним збором (ст.5 п.14 Закону ), а також на виконання п.4 Постанови Верховної Ради України вiд 06.05.96 р. N 175/96-ВР повiдомляємо наступне.

     Приймати до митного оформлення договори (контракти) на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною, укладенi суб'єктами господарської дiяльностi до 31 жовтня 1995 року, якщо згiдно зазначених договорiв/контрактiв проводились митнi оформлення по ввезенню/вивезенню давальницької сировини до термiну введення в дiю Постанови Верховної Ради України вiд 06.05.96 р. N 175/96-ВР.

Заступник Голови Комiтету Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.