ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (щодо уточнення деяких термiнiв)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 37, ст. 300) такi змiни:

     1. У абзацi четвертому преамбули слова "угод, договорiв з республiками Союзу РСР та iнших угод в рамках Союзу РСР" замiнити словами "договорiв України та iнших угод".

     2. У статтi 1:

     1) в абзацi двадцятому слова "та республiк Союзу РСР" виключити;

     2) в абзацi тридцять восьмому слова "або республiк Союзу РСР" виключити;

     3) в абзацi сорок другому слова "та республiк Союзу РСР" виключити;

     4) в абзацi сорок восьмому слова "суб'єктiв господарської дiяльностi iнших республiк Союзу РСР або" виключити.

     3. У частинi першiй статтi 3:

     в абзацi другому слова "громадяни республiк Союзу РСР" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "суб'єктiв господарської дiяльностi республiк Союзу РСР" виключити.

     4. Частину другу статтi 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Компетенцiя органiв мiсцевого самоврядування та їх виконавчих органiв визначається цим Законом та Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi". Нормативнi акти органiв мiсцевого самоврядування та їх виконавчих органiв стосовно регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi приймаються тiльки у випадках, прямо передбачених законами України. Органи мiсцевого самоврядування та їх виконавчi органи дiють як суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi лише через створенi ними зовнiшньоекономiчнi комерцiйнi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи України".

     5. Частини другу, третю та четверту статтi 11 виключити.

     6. Частини другу i третю статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Митне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється згiдно з цим Законом, Митним кодексом України, законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом України та мiжнародними договорами України.

     Територiя України становить єдиний митний простiр, на якому дiють митнi правила України, з додержанням зобов'язань, що випливають з мiжнародних договорiв України".

     7. У частинi шостiй статтi 19 слова "та республiк Союзу РСР" виключити.

     8. У частинi третiй статтi 20 слово "Комiсiями" замiнити словом "Комiтетами".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
4 листопада 2004 року
N 2157-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.