Затверджено
наказом Схiдної РМ
N 597 вiд 15.09.1998 року

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
взаємодiї структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з неї

Роздiл 1. Загальнi положення.

1.1. Технологiчну схему (ТС) розроблено вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних
вiдносинах" (ВВРУ, 1995р., N 32, ст. 255) та статей 24, 69, 71 Митного Кодексу України на виконання "Порядку взаїмодiї митниць ...", затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.08.98р. N 532.

1.2. Встановити, що для цiлей даної ТС використовуються наступнi термiни:
"ДС" - давальницька сировина;
"ГП" - готова продукцiя, виготовлена з давальницької сировини; "оперативнi пiдроздiли", ОП - пiдроздiли митницi, якi здiйснюють митне оформлення вантажiв;
"внутрiшня митниця", ВМ - митниця, яка проводить митне оформлення вантажних митних декларацiй на вивезення з митної територiї України ДС та ГП.
До ОП ВМ в зонi дiяльностi СРМ вiдносяться: митнi пости "Балаклея" та "Лозова", вантажнi вiддiли N 1-7, мiжнародний поштовий вiддiл та вантажно-пасажирський вiддiл;
"прикордонна митниця", ПМ - митниця, пiдроздiли якої розташованi на митному кордонi України i в зонi дiяльностi якої здiйснюється фактичне перемiщення через митний кордон України ДС, або ГП; цiїю митницею здiйснюється остаточний контроль за вивезенням ДС та ГП.
До пiдроздiлiв ПМ в зонi дiяльностi СРМ вiдносяться: митний пост "Харкiв-Аеропорт", вантажно-пасажирський вiддiл i мiжнародний поштовий вiддiл.

1.3. Керiвниками пiдроздiлiв, якi забезпечують роботу, призначаються особи, вiдповiдальнi за функцiювання ТС. Спiвробiтники Схiдної РМ несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них обов'язкiв.

1.4. Для контролю ввезення/вивезення ДС/ГП застосовується наступна документацiя:

у ВМ -

 • журнал облiку вивезення ДС (додаток 1);
 • журнал облiку ввезення ГП (додаток 2);
 • журнал облiку ввезення ДС (додаток 3);
 • журнал облiку вивезення ГП (додаток 4);
 • картка облiку операцiй з ДС (додаток 6);

у ПМ -

 • журнал облiку вантажiв по експорту ДС та ГП (додаток 5);
 • журнал передачi iнформацiї про вивезення ДС та ГП до ЦБД IАМУ (додаток 8);

У ВIАР та МС -

 • журнал прийому-передачi iнформацiї про вивезення ДС та ГП до ЦБД IАМУ (додаток 7).
 • Форми журналiв визначаються додатками до цiєї ТС.

1.5. Обов'язковi положення, якi повинен мiстити контракт по операцiям з давальницькою сировиною:

 • розрахунок виходу готової продукцiї в результатi перероблення давальницької сировини. При цьому давальницька сировина повинна становити не менше нiж необхiдний вiдсоток, визначений чинним законодавством для даного товару, вiд загальної вартостi готової продукцiї;
 • чiтке визначення варiанта розрахунку за виготовлення готової продукцiї (у грошовiй формi, шляхом видiлення частини давальницької сировини чи готової продукцiї або з використанням трьох форм одночасно);
 • визначення кiлькостi та вартостi готової продукцiї, яка має повернутися на митну територiю України;
 • iншi данi, передбаченi дiючим законодавством.

Лише за наявностi у контрактi (договорi) зазначеної iнформацiї допускається митне оформлення контрактiв по операцiям з давальницькою сировиною.

Роздiл 2. Порядок дiй пiдроздiлiв ВМ по забезпеченню контролю вивозу ДС/ГП.

2.1. Оформлення ВМД на вивiз ДС/ГП здiйснюється в ОП ВМ вiдповiдно до поетапної технологiчної схеми оформлення ВМД, або iнших iснуючих технологiчних схем. Окрiм облiку ВМД, передбаченого поетапною схемою оформлення ВМД, проводиться облiк вивезення ДС/ГП у вiдповiдному журналi (додаток 1 або 4) та в картцi облiку операцiй з ДС (додаток 6).

2.2. Iнспектор ВIАР та МС, який прикомандирований до ОП ВМ, в термiни обумовленi технологiчними схемами, але не пiзнiше 11:00 годин робочого дня, наступного за днем оформлення, готує електроннi копiї оформлених напередоднi ВМД в формi реєстру. До цих реєстрiв автоматично включаються i ВМД по оформленню ДС та ГП.

2.3. У випадку, коли обов'язки статистичного контролю вiдповiдно до технологiчних схем покладенi на спiвробiтника ОП, дiї, зазначенi в п.2.2. виконуються таким спiвробiтником.

2.4. Керiвник ОП ВМ в термiн до 1200 годин цього дня забезпечує передачу електронних копiй оформлених ВМД електронним, а за вiдсутностi - кур'єрським, зв'язком до вiддiлу IАР та МС Схiдної РМ.

2.5. Вiдповiдальний спiвробiтник ВIАР та МС в термiн до 1700 годин використовуючи електронний зв'язок, передає до ЦБД IАМУ в електронному виглядi iнформацiю про оформлення пiдконтрольних ВМД. Факт передачi iнформацiї фiксуються в журналi (додаток 7).

2.6. Така ж iнформацiя в електронному виглядi передається вiдповiдальним спiвробiтником ВIАР та МС до ВКДВ для здiйснення подальшого контролю.

Роздiл 3. Порядок дiй пiдроздiлiв ПМ по забезпеченню контролю вивозу ДС/ГП.

3.1. При надходженнi до ПМ вантажу, оформленого в митному режимi вивозу ДС/ГП, митниця здiйснює пропуск пiдконтрольного вантажу за 4м аркушем ВМД. Окрiм реєстрацiї пропуску вантажiв через митний кордон, передбаченої дiючими технологiями оформлення, вiдомостi про пропуск пiдконтрольного вантажу та про iнспектора, який здiйснював пропуск заносяться ним до вiдповiдного журналу (додаток 5).

3.2. Спiвробiтник, вiдповiдальний за передачу iнформацiї про пропуск пiдконтрольних вантажiв, проводить таку передачу до ЦБД IАМУ засобами електронного зв'язку, а при вiдсутностi супутникового зв'язку - засобами вiддаленого доступу по телефонному каналу. Форма передачi iнформацiї вiдповiдає змiсту граф 2, 9, 11, 12, 14, 15 журналу облiку (додаток 5).

3.3. Термiн передачi iнформацiї - одразу пiсля здiйснення пропуску.

Факт передачi iнформацiї фiксуються цим спiвробiтником в журналi (додаток 8).

Роздiл 4. Порядок дiй ВIАР та МС по забезпеченню пiдроздiлiв ВМ iнформацiєю.

4.1. Вiдповiдальний спiвробiтник ВIАР та МС, використовуючи електронний зв'язок з ЦБД IАМУ створює реєстр пiдтверджень прикордонною митницею фактiв вивезення ДС або ГП (додаток 9). Термiн створювання реєстру - щоденно до 0900 годин. Кiлькiсть копiй реєстру складається з кiлькостi пiдроздiлiв ВМ, якi оформлювали експортнi ВМД, по яким надiйшла iнформацiя про вивезення + 1 примiрник для вiддiлу КДВ + 1 примiрник для ВIАР та МС.

4.2. Начальник вiддiлу IАР та МС забезпечує пiдпис реєстру начальником митницi або його заступником, який курує роботу ВIАР та МС i передачу реєстрiв в термiн до 1030 з реєстрацiєю через загальний вiддiл митницi до вiдповiдних ОП ВМ та ВКДВ.

4.3. У випадку вiддаленостi ОП ВМ iнформацiя (реєстр) може бути передана електронним, або iншим видом зв'язку з подальшою передачею в твердому виглядi.

Роздiл 5. Порядок дiй пiдроздiлiв ВМ по забезпеченню контролю ввозу ДС/ГП.

5.1. Оформлення ВМД на ввiз ДС/ГП здiйснюється в ОП ВМ вiдповiдно до поетапної технологiчної схеми оформлення ВМД, або iнших iснуючих технологiчних схем. Окрiм облiку ВМД, передбаченого поетапною схемою оформлення ВМД, проводиться облiк ввезення ДС/ГП у вiдповiдному журналi (додаток 2 або 3) та в картцi облiку операцiй з ДС (додаток 6).

5.2. Оформлення випуску у вiльне використання ввезеної ГП можливе лише за умови наявностi в ОП ВМ пiдтвердження про вивезення ДС, отримане в порядку, передбаченому роздiлом 4.

Роздiл 6. Порядок дiй вiддiлу КДВ по контролю вивозу ДС/ГП.

6.1. Щоденно вiддiл КДВ, використовуючи iнформацiю, зазначену в п.2.6., перевiряє фактичне вивезення за митний кордон України ДС/ГП.

6.2. У разi виявлення вiддiлом КДВ фактiв недоставки вантажу в ПМ справу про порушення митних правил заводить вiддiл КДВ Схiдної РМ. Порядок дiй ВКДВ в цьому випадку регламентується технологiчною схемою взаємодiї ВКДВ з пiдроздiлами митницi.

В окремих випадках допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

У разi виникнення спiрних питань щодо заведення справи про порушення митних правил та здiйснення провадження по нiй вони вирiшуються Управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України.

6.3. При пiдтвердженнi факту невивезення з України ДС або готової продукцiї, виготовленої з ДС, ВКДВ направляє повiдомлення про це до Обласної податкової адмiнiстрацiї (додаток 10).

Роздiл 7. Порядок зберiгання ВМД, оформлених на ввiз/вивiз ДС/ГП у ВМ.

7.1. ВМД зберiгаються разом з документами, якi були використанi при оформленнi в пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють їх митне оформлення. Зняття з контролю ВМД на ДС/ГП здiйснює вiдповiдальний спiвробiтник ВМ, призначений наказом по митницi.

7.2. ВМД на вивезення давальницької сировини, яка знаходиться на jnmrpnk3, зшивається разом з контрактом, карткою облiку операцiй з давальницькою сировиною i вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на ввезення готової продукцiї в однiй загальнiй справi.

7.3. ВМД на вивезення ДС, знятi з контролю, разом з контрактом, специфiкацiями, карткою облiку, вiдповiдними ВМД на ввезення ГП, переводяться в iншу теку.

7.4. ВМД на ввезення давальницької сировини, яка знаходяться на контролi, зшивається разом з контрактом, карткою облiку операцiй з давальницькою сировиною i зшивається з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на вивезення готової продукцiї в однiй загальнiй справi.

7.5. ВМД на ввезення ДС, знятi з контролю, разом з контрактом, специфiкацiями, карткою облiку, вiдповiдними ВМД на вивезення ГП, переводяться в iншу теку.

Начальник вiддiлу ОМК Схiдної РМ В.Б. Лад
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.