Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 479 від 03.09.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 серпня 1998 року N 532


Про затвердження Порядку взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини

     З метою посилення контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, а також для спрощення процедури митного оформлення НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) розробити до 15.09.98 програмне забезпечення, яке дасть можливiсть у спрощеному порядку проводити контроль за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини.

     3. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть забезпечити чiтке i неухильне виконання вимог цього наказу.

     4. Наказ ввести в дiю з 16.09.98.

     5. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Держмитслужби вiд 22.06.97 N 283.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 17.08.98 р. N 532

Порядок взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини

1. Загальнi положення

     1.1. Порядок взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, (далi - Порядок) розроблено вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 32, ст. 255) та статей 24, 69, 71 Митного кодексу України.

     1.2. Термiни, що використовуються для цiлей цього Порядку, мають таке значення:

     "внутрiшня митниця" - митниця, яка проводить митне оформлення вантажних митних декларацiй на вивезення з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини;

     "прикордонна митниця" - митниця, пiдроздiли якої розташованi на митному кордонi України i в зонi дiяльностi якої здiйснюється фактичне перемiщення через митний кордон України давальницької сировини або готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини; цiєю митницею здiйснюється остаточний контроль за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини.

2. Порядок митного контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини

     2.1. Пiсля оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), заповненої вiдповiдно до п. 2.4 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, внутрiшня митниця у термiн, що не перевищує двох дiб з моменту оформлення зазначеної ВМД, використовуючи електронний зв'язок з центральною базою даних Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (далi - ЦБД IАМУ), передає в електронному виглядi до ЦБД IАМУ iнформацiю про оформлення ВМД на вивезення давальницької сировини (далi - ДС) або готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини (далi - ГП).

     2.2. Прикордонна митниця здiйснює випуск за межi митної територiї України ДС або ГП за четвертим аркушем ВМД, оформленим внутрiшньою митницею.

     Вiдсутнiсть у ЦБД IАМУ електронної копiї ВМД, оформленої у внутрiшнiй митницi, не є пiдставою для вiдмови у пропуску через митний кордон України вантажу з ДС або ГП.

     Iнспектор прикордонної митницi заносить вiдомостi про номер ВМД, транспортний засiб i вантаж з ДС або ГП до окремого журналу реєстрацiї експорту ДС та ГП, робить вiдповiдну вiдмiтку про перетин митного кордону, випускає вантаж за межi України та в оперативному режимi передає iнформацiю про пропуск вантажу до ЦБД IАМУ, а саме про:

     - номер своєї печатки;

     - номер службового посвiдчення iнспектора;

     - дату та час перетину кордону;

     - вид та номери транспортного засобу;

     - перевiзника (прiзвище, iм'я та по батьковi, адресу, назву фiрми);

     - кiлькiсть товару, який фактично перемiщується в цiй партiї товару, в додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних.

     У разi вiдсутностi зв'язку мiж пунктом пропуску на кордонi та ЦБД IАМУ iнспектор пункту пропуску, використовуючи будь-якi канали зв'язку митних органiв (телефон, радiозв'язок, факс), звертається до митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться пункт пропуску, i передає iнформацiю про вантажi з ДС або ГП, якi пропущенi через митний кордон України, у термiн, що не перевищує 2 годин пiсля фактичного пропуску через митний кордон України цих вантажiв.

     Протягом 4 годин з моменту випуску за межi митної територiї України ДС або ГП прикордонна митниця, використовуючи електронний зв'язок з ЦБД IАМУ, зобов'язана передати до ЦБД IАМУ в електронному виглядi пiдтвердження факту вивезення за межi митної територiї України ДС або ГП. Якщо зазначену iнформацiю в установлений термiн передати неможливо з причини вiдсутностi в ЦБД IАМУ електронної копiї ВМД, оформленої у внутрiшнiй митницi, iнформацiя про факт вивезення з митної територiї України ДС або ГП передається прикордонною митницею до ЦБД IАМУ одразу пiсля надходження електронної копiї ВМД, оформленої у внутрiшнiй митницi.

     2.3. Щодобово внутрiшня митниця, використовуючи електронний зв'язок з ЦБД IАМУ, для здiйснення контролю роздруковує iнформацiю про пiдтвердження прикордонною митницею фактiв вивезення ДС або ГП та за пiдписом начальника митницi або його заступника передає цю iнформацiю до структурних пiдроздiлiв митницi, якими здiйснено митне оформлення ВМД по вивезенню за межi митної територiї України ДС або ГП.

     2.4. Пiдтвердження, зазначене у п. 2.3 цього Порядку, є пiдставою для проведення митного оформлення ввезення на митну територiю України готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини.

     2.5. У разi виявлення фактiв недоставки вантажу в прикордонну митницю справу про порушення митних правил заводить митниця, якiй було надано вiдповiдне зобов'язання.

     В окремих випадках допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

     У разi виникнення спiрних питань щодо заведення справи про порушення митних правил та здiйснення провадження по нiй вони вирiшуються Управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України.

     2.6. При пiдтвердженнi факту невивезення з України ДС або готової продукцiї, виготовленої з ДС, внутрiшня митниця повiдомляє про це податковi органи.

3. Обов'язки начальникiв регiональних митниць та начальникiв митниць по здiйсненню контролю за вивезенням з України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини

     3.1. Начальники внутрiшнiх митниць:

     3.1.1. Затверджують в митницях до введення в дiю цього наказу технологiю взаємодiї структурних пiдроздiлiв по здiйсненню контролю за вивезенням ДС та ГП, з чiтким визначенням функцiй та обов'язкiв кожного структурного пiдроздiлу, який бере участь у здiйсненнi контролю.

     Технологiя має забезпечувати:

     - органiзацiю окремого облiку та зберiгання ВМД на вивезення давальницької сировини та ВМД на ввезення готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировини, у пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють їх митне оформлення. При цьому ВМД на вивезення давальницької сировини зшивається з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на ввезення готової продукцiї в однiй загальнiй справi. Схема облiку повинна забезпечувати розмежування операцiй з давальницькою сировиною, що знятi з контролю, вiд таких, що перебувають на контролi;

     - органiзацiю окремого облiку та зберiгання ВМД на ввезення давальницької сировини та ВМД на вивезення готової продукцiї, виготовленої з попередньо ввезеної давальницької сировини, у пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють їх митне оформлення. При цьому ВМД на ввезення давальницької сировини зшивається з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на вивезення готової продукцiї в однiй загальнiй справi. Схема облiку повинна забезпечувати розмежування операцiй з давальницькою сировиною, що знятi з контролю, вiд таких, що перебувають на контролi;

     - установлення схеми митного контролю, яка виключає можливiсть митного оформлення ввезення на митну територiю України готової продукцiї без попереднього вивезення давальницької сировини;

     - ведення у структурних пiдроздiлах митницi окремих журналiв прийому-передачi iнформацiї про вивезення ДС та готової продукцiї, виготовленої з ДС, з обов'язковим записом у цих журналах про виконання вiдповiдальними особами своїх функцiй у визначенi термiни i пiдтвердженням запису особистим пiдписом.

     3.1.2. Призначають наказом по митницi вiдповiдальних осiб, якi будуть здiйснювати контроль за вивезенням з України ДС та ГП, а також осiб, вiдповiдальних за своєчасну передачу вiдповiдної iнформацiї в електронному виглядi до ЦБД IАМУ.

     3.1.3. При виявленнi фактiв порушення вимог цього наказу прикордонними митницями термiново iнформують Держмитслужбу.

     3.2. Начальники прикордонних митниць:

     3.2.1. Затверджують в митницях до введення в дiю цього наказу технологiю взаємодiї структурних пiдроздiлiв по здiйсненню контролю за вивезенням ДС та ГП, з чiтким визначенням функцiй та обов'язкiв кожного структурного пiдроздiлу, який бере участь у здiйсненнi контролю.

     Технологiя має забезпечувати:

     - реєстрацiю в окремому журналi вантажiв по експорту ДС та ГП;

     - ведення у структурних пiдроздiлах митницi окремих журналiв прийому-передачi iнформацiї про вивезення ДС та готової продукцiї, виготовленої з ДС, з обов'язковим записом у цих журналах про виконання вiдповiдальними особами своїх функцiй у визначенi термiни i пiдтвердженням запису особистим пiдписом.

     3.2.2. Призначають наказом по митницi вiдповiдальних осiб, якi будуть здiйснювати контроль за вивезенням з України ДС та ГП, а також осiб, вiдповiдальних за своєчасну передачу вiдповiдної iнформацiї в електронному виглядi до ЦБД IАМУ.

     3.2.3. При виявленнi фактiв порушення вимог цього наказу внутрiшнiми митницями термiново iнформують Держмитслужбу.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.