Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 532 від 27.08.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.97 N 283

Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї

     З метою посилення контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з неї, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Тимчасовий порядок митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з неї (додається).

     2. Начальникам прикордонних митниць розпочати роботу з пiдтвердження фактiв вивезення за межi митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї за вантажними митними декларацiями, оформленими у внутрiшнiх митницях, через 15 календарних днiв з дати затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з неї.

     3. Прес-центру (Котов О.I.) забезпечити доведення вимог цього наказу до суб'єктiв зовншшьоекономiчної дiяльностi України через засоби масової iнформацiї.

     4. Вважати таким, що втратив чиннiсть, лист Держмиткому вiд 31.07.96 р. N 11/2-5643 з дати, зазначеної в п.2 цього наказу.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л.Деркач

 

Додаток
до наказу Держмитслужби України

 Тимчасовий порядок митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та продукцiї, виготовленої з неї

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Тимчасовий порядок (надалi - Порядок) розроблено вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоєкономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N32, ст. 255) та статей 24, 69, 71 Митного кодексу України.

     Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв ЗЕД незалежно вiд їх форми власностi та органiзацiйної форми при здiйсненнi ними операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.

     1.2. Термiни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

     "внутрiшня митниця" - митниця, в зонi дiяльностi якої акредитований вiдправник (одержувач) давальницької сировини (готової продукцiї), що здiйснює митне оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) на вивезення давальницької сировини та ввезення готової продукцiї, виготовленої з неї, а також ВМД на вивезення готової продукцiї, виготовленої з попередньо ввезенної на митну територiю України давальницької сировшаi;

     "прикордонна митниця" - миткиця, розташована на митному кордонi України, в зонi дiяльностi якої здiйснюється перемiщення через митний кордон України давальницької сировини (готової продукцiї).

     2. Особливостi митного контролю за вивезенням з України давальницької сировини

     2.1. При митному оформленнi вивезення давальницької сировини iнспектор внутрiшньої митницi повинен детально проаналiзувати контракт на перероблення давальницької сировини в готову продукцiю.

     Контракт повинен, зокрема, мiстити такi обов'язковi положення:

  • розрахунок виходу готової продукцiї в результатi перероблення давальницької сировини. При цьому давальницька сировина повинна становити не менше 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї;

  • чiтке визначення варiанта розрахунку за виготовлення готової продукцiї (у грошовiй формi, шляхом видiлення частини давальницької сировини чи готової продукцiї або з використанням трьох форм одночасно);

  • визначення кiлькостi та вартостi готової продукцiї, яка має повернутися на митну територiю України.

     Лише за наявностi у контрактi (договорi) зазначеної iнформацiї допускається митне оформлення вивезення давальницької сировини з України.

     2.2. Для митного оформлення вивезення давальницької сировини вiдправник подає внутрiшнiй митницi ВМД на шести основних аркушах. При цьому шостий аркуш повинен бути копiєю четвертого аркуша ВМД. На зворотному боцi першого i четвертого аркушiв декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта.

     Пiсля митного оформлення ВМД вiдправниковi видасться четвертий та шостий (тобто копiя четвертого) аркушi ВМД, якi повиннi супроводжувати вантаж при перевезеннi його до митного кордону України.

     П'ятий аркуш ВМД "для декларанта" залишається на контролi у внутрiшнiй митницi.

     2.3. При перемiщеннi давальницької сировини через митний кордон України в пунктi пропуску митний пiдроздiл (митний пост, вiддiл) залишає четвертий аркуш ВМД у своїх справах, шостий аркуш ВМД (копiю четвертого) направляє внутрiшнiй митницi, яка здiйснила митне оформлення вивезення давальницької сировини. При цьому на зворотному боцi шостого аркуша ВМД робиться запис такого змiсту:

"Вантаж перемiщено через митний кордон України
" ________________ 199  р.
    (дата перемiщення)                                

                                                      
Начальник поста (вiддiлу)                                     (пiдпис)                                       (прiзвище)

Назва пункту пропуску

Назва прикордонної
митницi
 особиста номерна  печатка iнспектора,
 який здiйснив митне  оформлення

     Не пiзнiше дня, наступного за днем проведення митного оформлення, шостий примiрник ВМД надсилається поштою внутрiшнiй митницi. За наявностi факсимiльного зв'язку мiж митницями попередньо передається факсограма.

     На четвертому аркушi ВМД робиться вiдмiтка про вiдправлення шостого аркуша ВМД внутрiшнiй митницi. Начальник митного пiдроздiлу в пунктi пропуску органiзовує окремий облiк та зберiгання ВМД, за якими оформлено вивезення давальницької сировини (готової продукцiї).

     2.4. Внутрiшня митниця видає п'ятий аркуш ВМД "для декларанта" вiдправниковi давальницької сировини за умови надходження факсограми (а у випадках вiдсутностi факсимiльного зв'язку - поштового примiрника ВМД).

     Факсограма та одержаний поштовий примiрник шостого аркуша ВМД реєструються у внутрiшнiй митницi згiдно з установленим порядком, передаються до митного пiдроздiлу, який здiйснював митне оформлення вивезення давальницької сировини, та зшиваються безпосередньо з першим аркушем вiдповiдної ВМД.

     3. Особливостi митного контролю за ввезенням на митну територiю України готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировини

     Начальник внутрiшньої митницi:

  • органiзовує окремий облiк та зберiгання ВМД на вивезення давальницької сировини та ВМД на ввезення готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировишi, у пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють їх митне оформлення. При цьому ВМД на вивезення давальницької сировини зшивається з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на ввезення готової продукцiї в однiй загальнiй справi. Схема облiку повинна забезпечувати розмежування операцiй з давальницькою сировиною, що знятi з контролю, вiд таких, що перебувають на контролi;

  • встановлює схему митного контролю, яка виключає можливiсть митного оформлення ввезення на митну територiю України готової продукцiї без попереднього вивезення давальницької сировини.

     4. Особливостi митного контролю за вивезенням з України готової продукцiї, виготовленої з попередньо ввезеної (чи закупленої на територiї України) давальницької сиоовини

     4.1. При митному оформленнi ввезення давальницької сировини на митну територiю України iнспектор внутрiшньої митницi дiє аналогiчно пункту 2.1 цього Порядку.

     4.2. Механiзм взаємодiї внутрiшньої та прикордонної митниць при здiйсненнi митного контролю за вивезенням з України готової продукцiї аналогiчний викладеному у пп. 2.2 -2.4 цього Порядку.

     4.3. Порядок облiку у внутрiшнiй митницi ВМД на ввезення давальницької сировини на митну територiю України та вивезення з України готової продукцiї аналогiчний порядку, визначеному у роздiлi 3 цього Порядку.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.