Документ скасований: Наказ СРМ № 8 від 12.01.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

7 жовтня 1998 року N 656

Щодо змiни митного режиму "тимчасове ввезення" на "iмпорт"

Iз змiнами згiдно НСРМ
вiд 13.11.98 р. N 735

З метою недопущення випадкiв безпiдставного розмiщення суб'єктами ЗЕД предметiв в режим тимчасового ввезення та вiдповiдно ухилення вiд своєчасного внесення до бюджету належних митних платежiв та на виконання наказу ДМСУ вiд 09.09.98р. N558 ,

НАКАЗУЮ :

1. Встановити, що переоформлення товарiв в режим "iмпорт", ранiше заявлених в режим "тимчасове ввезення" здiйснюється на пiдставi заяви суб"єкта ЗЕД за встановленою формою ( додаток 1 ), яка подається в митницю оформлення з комплектом документiв у трьох примiрниках. До пакету документiв, необхiдних для розгляду цього питання вiдносяться :

копiї ВМД, контрактiв, рахункiв, транспортних документiв, сертифiкатiв походження, iнших документiв, якi використовувались при митному оформленнi, гарантiйних зобов'язань, протоколiв про ПМП, постанов по справам про ПМП, контрактiв (або доповнень) про змiну митного режиму, новi рахунки, iншi необхiднi документи.

2. Встановити, що пiсля реєстрацiї в загальному вiддiлi митницi розгляд заяви проводиться в пiдроздiлi, якому пiдконтрольнi предмети, заявленi в режим "тимчасове ввезення".

У випадку позитивного рiшення щодо змiни митного режиму заява суб'єкта ЗЕД з заповненим митницею 8 роздiлом заяви пiдлягає направленню для перевiрки до Схiдної РМ. Один iз пакетiв документiв iз заявою залишається у справах митницi.

3. Встановити, що перевiрка надiсланих iз пiдпорядкованих митниць i пiдроздiлiв СРМ завiзованих заяв щодо переоформлення предметiв в режим "iмпорт", ранiше заявлених в режим "тимчасове ввезення", проводиться у ВОМК СРМ.

У випадку позитивного рiшення щодо змiни митного режиму заява суб'єкта ЗЕД з заповненим Схiдною РМ 9 роздiлом заяви пiдлягає направленню до ДМСУ. Один iз пакетiв документiв iз заявою залишається у справах ВОМК СРМ.

4.Встановити термiн розгляду заяв :

- згiдно п.2 - 5 днiв,

- згiдно п.3 - 7 днiв.

5. Митне оформлення предметiв в режим "iмпорт" ранiше заявлених в режим "тимчасове ввезення" проводити лише пiсля надання ДМСУ дозволу на їх випуск у вiльне використання за пiдписом заступника Голови Служби.

6. Начальникам пiдпорядкованих митниць та пiдроздiлiв СРМ органiзувати перевiрку дотримання суб'єктами ЗЕД положень дiючого законодавства щодо порядку розпорядження та використання предметiв, розмiщених в режим "тимчасове ввезення" з початку 1998 року. Перевiрки проводити щоквартально, за результатами яких до порушникiв митних правил застосовувати санкцiї вiдповiдних статей Митного кодексу України.

(П. 6 змiнено згiдно НСРМ вiд 13.11.98 р. N 735.
Дiя старої редакцiї п.6 скасована починаючи з 12.11.98 р.)

7. Вiдповiдальнiсть за виконання даного наказу покласти на начальникiв пiдпорядкованих митниць та начальникiв пiдроздiлiв СРМ.

8. Контроль за виконання наказу покласти на заступникiв начальника Схiдної регiональної митницi Коржика В.I., Даниленка О.Г., Пруднiкова М.I. в частинi, що їх стосується.

 

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

 

УЗГОДЖЕНО :

Даниленко О.Г.
Коржик В.I.
Пруднiков М.I.
Лад В.Б.
Сушко В.Т.
Полiщук Л.Є.

Вик.: вiддiл ОМК

Тел.: 12-77-48


Додаток 1
до наказу СРМ
вiд 07.10.98 N 656

Вих. N____ дата ______

Державна митна
Служба України
----------------------------------------
м. Київ, вул. Дегтярiвська, 11

З А Я В А
про переоформлення тимчасово ввезеного майна
у вiльне використання

 

1. Пiдприємство

зареєстроване в

митницi

пiд N

юридична адреса

2. Банкiвськi вiдомостi :

рр ________________ назва банку _______________ МФО ____________________

адреса банка

вр ________________ назва банку ________________ МФО ___________________

адреса банку

3. Просить переоформити у вiльне використання вантаж

оформлений в режим тимчасового ввезення до ________________________

згiдно гарантiйного зобов'язання N___________ вiд____________________

по ВМД N __________________ вiд ________________

4. Вантаж був ввезений:

транспортним засобом (тип) ______________ N __________________________________

по товаросупровiдним документам ___________________ вiд _______________________

вага (кг) нетто/брутто __________/__________

Iнвойс (рахунок-проформа, сертифiкат) N__________вiд___________________________

Фактурна вартiсть (валюта контракту) ___________________________________________

Контракт N________________________ вiд _______________________________________

5.Причина переоформлення:

Контракт (доп.) на переоформлення N ______________ вiд ________________________

Нова фактурна вартiсть (валюта контракту)______________________________________

Iнвойс (рахунок)N__________вiд_______________________________________________

6. Керiвник __________________ (Пiдпис, П.I.Б.)

Гол. бухгалтер __________________ (Пiдпис, П.I.Б.)

Печатка пiдприємства

7. Документи, що додаються ( всього ___________ аркушiв )

8. На даний час товар, зазначений вище, використовується в заявлених цiлях, а саме:

_______________________ митниця (пiдроздiл СРМ) пiдтверджує обгрунтованiсть та правомiрнiсть попереднього оформлення товарiв в режим "тимчасове ввезення" i не заперечує проти переоформлення вищезазначених товарiв з режиму "тимчасове ввезення" у вiльний обiг.

Виконавець: ________________________ (посада, П.I.Б., пiдпис, ОНП)

Начальник пiдроздiлу ___________________ ( П.I.Б., пiдпис)

Начальник митницi _____________________ (П.I.Б., пiдпис)

(крiм СРМ)

Печатка митницi

 

9.Схiдна регiональна митниця пiдтверджує обгрунтованiсть та правомiрнiсть попереднього оформлення товарiв в режим "тимчасове ввезення" i не заперечує проти переоформлення вищезазначених товарiв з режиму "тимчасове ввезення" у вiльний обiг.

 

Виконавець ______________________________(посада, П.I.Б., пiдпис)

Начальник ВОМК СРМ ___________________ (П.I.Б., пiдпис)

Начальник митницi _______________________ (П.I.Б., пiдпис)

Печатка митницi

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.