Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 784 від 16.12.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

09 вересня 1998 р. N 558

Щодо митного контролю за товарами, заявленими в митний режим "тимчасове ввезення"

     З метою недопущення випадкiв безпiдставного розмiщення суб'єктами ЗЕД товарiв в режим "тимчасове ввезення" та вiдповiдно ухилення вiд своєчасного внесення до бюджету належних митних платежiв, Н А К А З У Ю:

     1. Заборонити начальникам митниць розглядати питання про надання дозволу щодо розмiщення в митний режим "iмпорт" товарiв, ранiше заявлених в режимi "тимчасове ввезення".

     2. Встановити наступне:

     2.1. Розгляд матерiалiв та пiдготовку рiшень, зазначених в пунктi 1 даного наказу, здiйснює Управлiння нетарифного регулювання Держмитслужби з залученням, при необхiдностi, фахiвцiв iнших Управлiнь.

     2.2. Матерiали з зазначених питань до Держмитслужби надсилаються начальниками регiональних митниць з вiдповiдними висновками щодо обгрунтованостi та правомiрностi попереднього оформлення товарiв в режимi "тимчасове ввезення", з пропозицiями щодо митного оформлення товарiв в митний режим "iмпорт" та пiдтвердженням, що такi товари використовуються на час звернення в заявлених цiлях.

     2.3. Рiшення про надання (ненадання) дозволу на випуск таких товарiв у вiльне використання пiдписуються заступником Голови Служби.

     3. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць затвердити органiзацiйнi заходи щодо систематичних перевiрок стану використання товарiв, що заявленi в режим "тимчасове ввезення", за результатами яких до порушникiв митних правил застосовувати санкцiї вiдповiдних статей Митного Кодексу України.

     4. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.), Управлiнню митних доходiв та платежiв (Шульга С.В.), Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.), Управлiнню по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Крикун О.О.), Управлiнню власної безпеки (Новiков С.Г.) до 20.01.99 р. в межах своєї компетенцiї доповiсти Головi Служби про результати виконання вимог зазначеного наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.