ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Закон України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1994 р., N 46, ст. 414; 1999 р., N 19, ст. 173; 2002 р., N 26, ст. 176, N 29, ст. 194; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 6, ст. 38, N 22, ст. 317; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 липня 2004 року N 1961-IV доповнити статтею 261 такого змiсту:

     "Стаття 261. Обмеження або заборона дорожнього руху пiд час проїзду окремих осiб, щодо яких здiйснюється, державна охорона

     Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобiв, пiшоходiв на окремих дiлянках вулиць, автомобiльних дорiг дозволяється пiд час проїзду автомобiльним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, а також глав iноземних держав, парламентiв i урядiв, керiвникiв мiжнародних мiжурядових органiзацiй та iноземних делегацiй, якi перебувають в Українi з офiцiйним вiзитом.

     Безпечний та безперешкодний проїзд автомобiльного транспорту з особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, забезпечується спецiальними пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України шляхом введення тимчасового обмеження або заборони руху iнших учасникiв дорожнього руху за допомогою регулювання дорожнього руху та з використанням спецiальних автомобiлiв або мотоциклiв з розпiзнавальним пофарбуванням i написами встановленого зразка з увiмкненими спецiальними свiтловими та, за необхiдностi, звуковими сигналами.

     Тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобiв, пiшоходiв на окремих дiлянках вулиць, автомобiльних дорiг встановлюється не ранiше нiж за десять хвилин до та вiдмiняються не пiзнiше нiж через три хвилини пiсля проїзду осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Пiд час проїзду автомобiльного транспорту з особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, дозволяється рух автомобiлiв швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, мiлiцiї, оперативно-рятувальних та iнших аварiйних служб, якi виконують невiдкладнi службовi завдання.

     Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобiв, пiшоходiв на окремих дiлянках вулиць, автомобiльних дорiг пiд час проїзду автомобiльним транспортом iнших осiб, крiм зазначених у частинi першiй цiєї статтi, забороняється.

     Безперешкодний проїзд офiцiйних делегацiй та осiб, щодо яких здiйснюється супровiд кортежем (ескортом), забезпечується мобiльним загоном мотоциклiв або автомобiлiв.

     Такий супровiд здiйснюється за вiдповiдною технологiєю та в порядку, визначеному Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i Управлiнням державної охорони України".

     2. Пункт 3 статтi 18 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "i дорогах" доповнити словами "вiдповiдно до закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
16 грудня 2004 року
N 2249-IV

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.