ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) такi змiни:

     1. Частину першу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 25, а у жiнок - 20 рокiв страхового стажу встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     За кожний повний рiк страхового стажу понад 25 рокiв чоловiкам i 20 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток мiнiмального розмiру пенсiї за вiком, зазначеного в абзацi першому цiєї частини".

     2. У статтi 42:

     назву пiсля слiв "економiки України" доповнити словами "прожиткового мiнiмуму";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, пiдвищується розмiр пенсiї, визначений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону. Перерахунок пенсiї провадиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     3. Абзац перший частини четвертої статтi 45 пiсля слiв "частиною другою статтi 38" доповнити словами "частиною третьою статтi 42".

     4. Частину третю статтi 113 пiсля слiв "у зв'язку iз" доповнити словами "забезпеченням виплати пенсiй в розмiрi, передбаченому статтею 28 цього Закону та".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Встановити, що дiя статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" поширюється на пенсiонерiв, яким пенсiю призначено до набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
N 2291-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.