Документ скасований: Постанова КМУ № 424 від 08.06.2005

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 сiчня 2005 р. N 46


Про внесення змiн до Положення про порядок обчислення i сплати до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та за транзитне транспортування трубопроводами амiаку, природного газу територiєю України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про порядок обчислення i сплати до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та за транзитне транспортування трубопроводами амiаку, природного газу територiєю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2000 р. N 1742 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 48, ст. 2083; 2001 р., N 13, ст. 537; 2003 р., N 14, ст. 622, N 32, ст. 1703), змiни, що додаються.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України М.АЗАРОВ

Iнд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 сiчня 2005 р. N 46

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про порядок обчислення i сплати до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та за транзитне транспортування трубопроводами амiаку, природного газу територiєю України

     1. У пунктi 2:

     в абзацi першому слова "пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "господарювання";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,89 долара США за 1 тонну";

     в абзацi третьому цифри "0,3" замiнити цифрами "0,39".

     2. У пунктi 6:

     в абзацi першому слова i цифри "а до її затвердження - за формами згiдно з додатками 1-3" виключити;

     в абзацi другому слова i цифри "до 25 числа мiсяця, що настає за звiтним" замiнити словами i цифрами "протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Рентна плата, яка нарахована за звiтний перiод i не внесена в установлений строк (протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пенi згiдно iз Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     3. Додатки 1-3 до Положення виключити.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.