ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.02.2005р. N 25/6-9-17/1489-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо Перелiк товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, затверджений Мiнекономiки 10.02.2005 року вiдповiдно до п.1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання реекспорту товарiв" вiд 06.08.03 N 1211.

     Додаток: зазначене на 1 арк.

Т.в.о. заступника Голови Служби С.М.Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
С. Терьохiн
10 лютого 2005 року

Перелiк товарiв
iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi з бiтумiнозних мiнералiв
2711 21 00 00 Газ природний
  
Директор департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю
В. Андрiящук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.