ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

23 червня 1999 року N 392

Про внесення змiн до наказу СРМ вiд 17.09.97р. 289

 З метою вдосконалення та впорядкування розгляду звернень суб'єктiв ЗЕД з питань продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна,

НАКАЗУЮ :

1.Абзац третiй пункту 3.2. Тимчасової технологiчної схеми продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна (Тимчасової технологiчної схеми), затвердженої наказом СРМ вiд 17.09.97р. 289 викласти в наступнiй редакцiї :

"В тому разi, коли надiсланi не всi необхiднi документи, пiдроздiлом, в якому майно знаходиться на контролi, на адресу органiзацiї у 7-денний термiн направляється лист, в якому вказується про необхiднiсть надiслати додатковi матерiали з обов'язковим зазначенням термiну виконання цих вимог. В разi ненадання необхiдних для митного контролю документiв або надання таких документiв не в повному обсязi, що унеможливило прийняття вiдповiдного рiшення митницею та призвело до порушення термiну, встановленого зобов'язанням про зворотне ввезення (вивезення) майна, iнспектор вiддiлу складає протокол про ПМП за ст.108,113 Митного кодексу України."

2.Пункт 3.3. Тимчасової технологiчної схеми викласти в наступнiй редакцiї:

"Начальник пiдроздiлу на пiдставi рапорту вiдповiдального за розгляд документiв спiвробiтника та з урахуванням iнших обставин, що можуть вплинути на рiшення щодо продовження термiну, проставляє на листi-заявi резолюцiю щодо доцiльностi або недоцiльностi продовження термiну.

У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити неможливо, за наявностi достатнiх пiдстав, у 15-денний термiн пiдроздiл, в якому майно знаходиться на облiку, готує лист-вiдповiдь суб'єкту ЗЕД, у якiй зазначає :

- iнформацiю про причини вiдмови;

- вимоги до суб'єкта ЗЕД щодо виконання ним вимог ст.71 Митного кодексу України у двотижневий термiн з обов'язковим зазначенням конкретної дати;

- попередження про застосування санкцiй ст.113 Митного кодексу України до суб'єкта ЗЕД у разi невиконання рiшення начальника митницi або його заступника.  

3.Пункт 3.4. Тимчасової технологiчної схеми викласти в наступнiй редакцiї :

"У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити можливо, особою, вiдповiдальною за розгляд зазначених документiв, на адресу органiзацiї складається лист-вiдповiдь iз обов'язковим зазначенням того, що до закiнчення термiну тимчасового ввезення (вивезення) майна керiвником пiдприємства мають бути виконанi вимоги ст.71 Митного кодексу України. В разi невиконання вiн буде притягнутий до вiдповiдальностi згiдно ст.108, 113 Митного кодексу України. Завiзована заява разом iз пакетом документiв та проектом вiдповiдi заявниковi передається на пiдпис заступнику начальника митницi.

Копiя вiдповiдi заявнику та пакет документiв повертається до пiдроздiлу, в якому майно знаходиться на контролi.

4.Пункт 4.5. Тимчасової технологiчної схеми викласти в наступнiй редакцiї :

 "Вiддiл ОМК в 10-денний термiн розглядає наданi документи та готує проект вiдповiдi суб'єкту ЗЕД та надсилає копiю начальнику митницi, який вiзував заяву, за пiдписом начальника митницi або його заступника".

5.Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на начальникiв митних постiв та вiддiлiв.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника Схiдної регiональної митницi Даниленка О.Г та Коржика В.I. згiдно розподiлу обов'язкiв.

Т.в.о. начальника Схiдної реґiональної митницi В.I. Коржик

Погоджено :

Начальник ВОМК Лад В.Б.
Начльник ЮС Сушко В.Т.
Начальник ЗВ Полiщук Л.Є.

 

 

 

Вик. Зубарева М.О.

ВОМК

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.