Документ скасований: Наказ СРМ № 340 від 14.05.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

17 вересня 1997 року N 289


Про порядок продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна

Iз змiнами згiдно НСРМ
вiд 23.06.99 р. N 392 ,
вiд 10.01.2001 р. N 9.

 З метою вдосконалення та впорядкування розгляду звернень суб'єктiв ЗЕД з причини продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна та на виконання вимог ст.71 Митного кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасову технологiчну схему продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна i ввести її в дiю в Схiднiй регiональнiй митницi з 20.09.97 р.

2. Встановити, що затверджена технологiчна схема є обов'язковою для всiх пiдроздiлiв митниць, якi здiйснюють митне оформлення вантажiв суб'єктiв ЗЕД.

3. Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на начальникiв митних постiв та вiддiлiв.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Коржика В.I.

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом по Схiднiй регiональнiй
митницi
N289 вiд "17"вересня 1997р.

 

  

 

Тимчасова технологiчна схема
продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна.

1.Загальнi положення.

 Ця технологiчна схема розроблена на пiдставi ст.71 Митного кодексу України, згiдно вимог наказу ДМСУ N 186 вiд 25 квiтня 1997року. " Щодо делегування регiональним митницям права на розгляд окремих питань, пов'язаних з практичним регулюванням процесу митного оформлення товарiв та майна " з метою впорядкування роботи та розподiлу обов'язкiв мiж пiдроздiлами митницi.

2.Порядок надання документiв.

2.1. Суб'єкт ЗЕД у разi необхiдностi продовження термiну тимчасового ввезення ( вивезення ) майна завчасно ( до закiнчення строку, зазначеного у графi 44 вантажної митної декларацiї на тимчасове ввезення ( вивезення ) майна ) надсилає поштою або здає до загального вiддiлу митницi, яка здiйснила оформлення зазначеної ВМД наступнi документи:

1.Мотивовану заяву про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) майна, в якiй має бути зазначено перелiк усiх документiв, що додаються.

2.Копiї ВМД.

 3.Iншi документи (копiї контрактiв, договорiв, звернення iноземних фiрм з приводу продовження зазначених строкiв, якi можуть бути використанi митницями при прийняттi належного рiшення).

 4.Копiї листiв, якими було продовжено термiн тимчасового ввезення (вивезення), якщо таке продовження було.

 5.Копiї протоколiв про ПМП та постанов по ним, якщо було складено такi протоколи.

Зазначенi копiї документiв повиннi бути завiренi печаткою пiдприємства та особистим пiдписом його керiвника або особи, яка згiдно облiкової картки суб'єкта ЗЕД уповноважена на роботу з митницею.

  2.2. Вiдповiдальний спiвробiтник загального вiддiлу реєструє наданi суб'єктом ЗЕД документи у журналi вхiдної кореспонденцiї, (облiковiй картцi вхiдної кореспонденцiї) та передає для вiзування заступнику начальника митницi, який за своїми функцiональними обов'язками вiдповiдає за вказану роботу.

2.3. Заступник начальника митницi пiсля вiзування надає пакет документiв до загального вiддiлу.

2.4. Вiдповiдальний спiвробiтник загального вiддiлу виписує контрольну картку на пакет документiв i за встановленим на розгляд порядком передає його до пiдроздiлу, який зазначений у резолюцiї заступника начальника митницi.

3. Порядок розгляду заяви суб'єкта ЗЕД щодо продовження
термiнiв тимчасового ввезення ( вивезення ) майна.

3.1. Начальник пiдроздiлу, на розгляд до якого надано пакет документiв i у якому майно знаходиться на облiку, розглядає цi документи i накладає вiзу на листi-заявi, в якiй призначає особу, вiдповiдальну за розгляд зазначених документiв.

3.2. Особа, вiдповiдальна за розгляд зазначених документiв, перевiряє наявнiсть всiх необхiдних для прийняття рiшення документiв, а також достовiрнiсть даних, зазначених у заявi, перевiряє наявнiсть та стан використання майна, зазначеного у ВМД на тимчасове ввезення, та у присутностi повноважних осiб органiзацiї, яка звернулася за продовженням термiну тимчасового ввезення майна, складає акт, у якому вказує на мiсцезнаходження вантажу та мету його використання за формою ( додаток N 1 ).Акт пiдписується iнспектором та особами, у присутностi яких було проведено догляд майна та проставляються вiдтиски особистої номерної печатки iнспектора та печатки органiзацiї.

 Пiсля завершення вказаних операцiй рапортом на iм'я начальника пiдроздiлу доповiдає пропозицiї щодо можливостi продовження термiну.

 В тому разi, коли надiсланi не всi необхiднi документи, пiдроздiлом, в якому майно знаходиться на контролi, на адресу органiзацiї у 7-денний термiн направляється лист, в якому вказується про необхiднiсть надiслати додатковi матерiали з обов'язковим зазначенням термiну виконання цих вимог. В разi ненадання необхiдних для митного контролю документiв або надання таких документiв не в повному обсязi, що унеможливило прийняття вiдповiдного рiшення митницею та призвело до порушення термiну, встановленого зобов'язанням про зворотне ввезення (вивезення) майна, iнспектор вiддiлу складає протокол про ПМП за ст.108,113 Митного кодексу України.

(Абзац 3 пункту 3.2. змiнено згiдно НСРМ вiд 23.06.99 р. N 392 .)

3.3. Начальник пiдроздiлу на пiдставi рапорту вiдповiдального за розгляд документiв спiвробiтника та з урахуванням iнших обставин, що можуть вплинути на рiшення щодо продовження термiну, проставляє на листi-заявi резолюцiю щодо доцiльностi або недоцiльностi продовження термiну.

У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити неможливо, за наявностi достатнiх пiдстав, у 15-денний термiн пiдроздiл, в якому майно знаходиться на облiку, готує лист-вiдповiдь суб'єкту ЗЕД, у якiй зазначає :

- iнформацiю про причини вiдмови;

- вимоги до суб'єкта ЗЕД щодо виконання ним вимог ст.71 Митного кодексу України у двотижневий термiн з обов'язковим зазначенням конкретної дати;

- попередження про застосування санкцiй ст.113 Митного кодексу України до суб'єкта ЗЕД у разi невиконання рiшення начальника митницi або його заступника.  

(Пункт 3.3. змiнено згiдно НСРМ вiд 23.06.99 р. N 392.)

3.4. У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити можливо, особою, вiдповiдальною за розгляд зазначених документiв, на адресу органiзацiї складається лист-вiдповiдь iз обов'язковим зазначенням того, що до закiнчення термiну тимчасового ввезення (вивезення) майна керiвником пiдприємства мають бути виконанi вимоги ст.71 Митного кодексу України. В разi невиконання вiн буде притягнутий до вiдповiдальностi згiдно ст.108, 113 Митного кодексу України. Завiзована заява разом iз пакетом документiв та проектом вiдповiдi заявниковi передається на пiдпис заступнику начальника митницi.

Копiя вiдповiдi заявнику та пакет документiв повертається до пiдроздiлу, в якому майно знаходиться на контролi.

(Пункт 3.4. змiнено згiдно НСРМ вiд 23.06.99 р. N 392.)

4. Особливостi продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення)
майна, що знаходиться на контролi в iншiй митницi регiону.

4.1.Суб'єкти господарювання мають надсилати на адресу регiональної митницi мотивовану заяву про продовження строку тимчасового ввезення ( вивезення ) майна, завiзовану в митному органi, який здiйснив пропуск майна через митний кордон України, тобто в митницi, де майно знаходиться на контролi.

 Пiд вiзуванням розумiється проставлення в заявi резолюцiї та пiдпису начальника ( заступника начальника ) митницi. Зазначений пiдпис завiряється гербовою печаткою митницi.

 Вiзуються тiльки мотивованi заяви, в яких обов'язково має бути зазначений перелiк усiх документiв, що додаються ( п.2 даної технологiчної схеми ).

4.2. Вiдповiдальний спiвробiтник загального вiддiлу реєструє наданi суб'єктом ЗЕД документи у журналi вхiдної кореспонденцiї,(облiковiй картцi вхiдної кореспонденцiї) та передає для вiзування заступнику начальника митницi, який за своїми функцiональними обов'язками вiдповiдає за вказану роботу.

4.3. Заступник начальника митницi, пiсля вiзування надає пакет документiв до загального вiддiлу.

4.4. Вiдповiдальний спiвробiтник загального вiддiлу виписує контрольну картку на пакет документiв i за встановленим на розгляд порядком передає його до вiддiлу ОМК.

4.5. Вiддiл ОМК в 10-денний термiн розглядає наданi документи та готує проект вiдповiдi суб'єкту ЗЕД та надсилає копiю начальнику митницi, який вiзував заяву, за пiдписом начальника митницi або його заступника.

(Пункт 4.5. змiнено згiдно НСРМ вiд 23.06.99 р. N 392.)

5. Порядок контролю за майном, яке тимчасово ввезено (вивезено)
на митну територiю України.

5.1. Контроль за дотриманням термiну тимчасового ввезення майна та його використанням здiйснюється пiдроздiлом митницi, який здiйснив оформлення вiдповiдної вантажної митної декларацiї (ВМД).

В межах повноважень вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил спiвробiтники зазначеного вiддiлу можуть залучатись до процесу митного контролю та митного оформлення вантажiв i транспортних засобiв на будь-якiй стадiї у всiх пiдроздiлах митницi в яких здiйснюється митний контроль та проводиться митне оформлення (далi - оперативних пiдроздiлах) на пiдставi письмового рiшення (план - завдання) начальника ВБК та ПМП (або особи, яка виконує його обов'язки).

(П. 5.1. доповнено абзацом другим згiдно НСРМ вiд 10.01.2001 р. N 9.)

5.2. Контроль здiйснюється шляхом виїзду призначеної начальником пiдроздiлу особи за мiсцем знаходження майна, зазначеним у листi суб'єкта ЗЕД i впровадження догляду майна та складання акту за формою (додаток N1).Акт складається у порядку визначеному статею 3 Митного кодексу України. Контроль здiйснюється не рiдше, нiж 1 раз на три мiсяцi. Акт контролю зберiгається у справах пiдроздiлу в окремiй тецi.

5.3. Контроль за дотриманням термiну тимчасового вивезення майна здiйснюється на пiдставi наданих документiв, в тому числi повiдомлення сторони-нерезидента про фактичне знаходження у нього зазначеного майна та декларацiї сторони-резидента про знаходження за кордоном валютних цiнностей та майна.

 

"УЗГОДЖЕНО"

Даниленко О.Г.

Спiваков В.В

Лад В.Б.

Полiщук Л.Є.


Додаток N1.

"__"__________ 1997р. м. Харкiв

 

АКТ.

 Мною, iнспектором__________(назва) митницi вiддiлу _________

( П.I.Б.),

в присутностi ( П.I.Б., посада )

складено даний акт про наступне.

 Вантаж (найменування, кiлькiсть):


оформлений в митному вiдношеннi по документам:


знаходиться за адресою:
та використовується для:
Iнспектор Схiдної регiональної митницi _____________ (П.I.Б.)

М.П. (пiдпис)

Представник органiзацiї _____________ (П.I.Б.)

М.П. (пiдпис)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.