ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такi змiни:

     1. Статтю 60 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 60. Встановлення опiки та пiклування судом

     1. Суд встановлює опiку над фiзичною особою у разi визнання її недiєздатною i призначає опiкуна за поданням органу опiки та пiклування.

     2. Суд встановлює пiклування над фiзичною особою у разi обмеження її цивiльної дiєздатностi i призначає пiклувальника за поданням органу опiки та пiклування.

     3. Суд встановлює опiку над малолiтньою особою, якщо при розглядi справи буде встановлено, що вона позбавлена батькiвського пiклування, i призначає опiкуна за поданням органу опiки та пiклування.

     4. Суд встановлює пiклування над неповнолiтньою особою, якщо при розглядi справи буде встановлено, що вона позбавлена батькiвського пiклування, i призначає пiклувальника за поданням органу опiки та пiклування".

     2. Частину першу статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Опiкуна або пiклувальника призначає орган опiки та пiклування, крiм випадкiв, встановлених статтею 60 цього Кодексу".

     3. Частини першу i другу статтi 75 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суд, якщо вiн призначив опiкуна чи пiклувальника, або орган опiки та пiклування за заявою особи звiльняє її вiд повноважень опiкуна або пiклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опiки та пiклування протягом одного мiсяця.

     Особа виконує повноваження опiкуна або пiклувальника до винесення рiшення про звiльнення її вiд повноважень опiкуна або пiклувальника чи до закiнчення мiсячного строку вiд дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

     2. Суд, якщо вiн призначив пiклувальника, або орган опiки та пiклування може звiльнити пiклувальника вiд його повноважень за заявою особи, над якою встановлено пiклування".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 березня 2005 року
N 2450-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.