ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення правового захисту економiчної конкуренцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 308 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) доповнити словами "а також на письмову вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України у зв'язку iз розслiдуванням ними антиконкурентних узгоджених дiй iз зазначенням у нiй пiдстав для її надання".

     2. У Законi України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV):

     1) абзац четвертий статтi 1 доповнити реченням такого змiсту: "Зокрема, пов'язаними фiзичними особами вважаються такi, якi є подружжям, батьками та дiтьми, братами та (або) сестрами";

     2) статтю 4 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Органи державної влади, до компетенцiї яких належить забезпечення державного регулювання та управлiння у вiдповiдних галузях економiки, проводять монiторинг ринкiв цих галузей з метою аналiзу та прогнозування їх розвитку".

     У зв'язку з цим частини третю-п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою-шостою;

     3) абзац другий частини першої статтi 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Узгодженими дiями є також створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслiдком створення якого є координацiя конкурентної поведiнки мiж суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, об'єднання, або мiж ними та новоствореним суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання";

     4) у статтi 6:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Антиконкурентними узгодженими дiями вважається також вчинення суб'єктами господарювання схожих дiй (бездiяльностi) на ринку товару, якi призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренцiї у разi, якщо аналiз ситуацiї на ринку товару спростовує наявнiсть об'єктивних причин для вчинення таких дiй (бездiяльностi)".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     частину п'яту пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Органи Антимонопольного комiтету України на пiдставi вмотивованого клопотання в iнтересах розслiдування справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї забезпечують конфiденцiйнiсть iнформацiї про особу".

     У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм-шостим;

     5) частину п'яту статтi 10 викласти у такiй редакцiї:

     "5. Вчинення узгоджених дiй, передбачених цiєю статтею, забороняється до отримання дозволу органiв Антимонопольного комiтету України або Кабiнету Мiнiстрiв України";

     6) у частинi другiй статтi 11 слова "згоди органiв" замiнити словами "дозволу органiв";

     7) у частинi першiй статтi 13 слова "зокрема обмеження конкурентоспроможностi iнших суб'єктiв господарювання" виключити;

     8) абзац третiй частини другої статтi 15 пiсля слiв "або здiйснення" доповнити словами "узгоджених дiй";

     9) у частинi другiй статтi 22:

     пiдпункт "в" пункту 2 виключити;

     пiсля пункту 2 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "3) створення суб'єкта господарювання двома i бiльше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого перiоду буде самостiйно здiйснювати господарську дiяльнiсть, але при цьому таке створення не призводить до координацiї конкурентної поведiнки мiж суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або мiж ними та новоствореним суб'єктом господарювання".

     У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

     10) в абзацi третьому статтi 23 слова "чи суб'єкти господарювання" замiнити словами "та суб'єкти господарювання";

     11) у частинi першiй статтi 24:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "1) у випадках, передбачених частиною другою статтi 22 цього Закону та iншими нормативно-правовими актами, коли сукупна вартiсть активiв або сукупний обсяг реалiзацiї товарiв учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин контролю, за останнiй фiнансовий рiк, у тому числi за кордоном, перевищує суму, еквiвалентну 12 мiльйонам євро, визначену за офiцiйним валютним курсом, встановленим Нацiональним банком України, що дiяв в останнiй день фiнансового року, i при цьому";

     доповнити частину пунктом 2 такого змiсту:

     "2) у випадках, передбачених частиною другою статтi 22 цього Закону та iншими нормативно-правовими актами, незалежно вiд сукупної вартостi активiв або сукупного обсягу реалiзацiї товарiв учасникiв концентрацiї, коли:

     частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрацiї або сукупна частка учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин контролю, перевищує 35 вiдсоткiв, та концентрацiя вiдбувається на цьому чи сумiжному з ним ринку товару";

     12) у статтi 30:

     частину другу пiсля слова "заявника" доповнити словом "(заявникiв)";

     друге речення абзацу першого частини третьої пiсля слова "заявником" доповнити словом "(заявниками)";

     перше речення абзацу першого частини четвертої доповнити словами "та на час проведення експертизи";

     13) частину другу статтi 36 пiсля слова "коли" доповнити словами "дiї чи бездiяльнiсть, що мiстить ознаки";

     14) у статтi 37:

     частину першу пiсля слова "конкуренцiї" доповнити словами "в тому числi наслiдкiв такого порушення";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "У разi коли вiдповiдача визначено пiсля початку розгляду справи, йому протягом трьох робочих днiв надсилається розпорядження про залучення до участi у справi як вiдповiдача разом з розпорядженням про початок розгляду справи";

     15) частину п'яту статтi 52 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби розмiр доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комiтету України на пiдставi адмiнiстративної iнформацiї, отриманої з iнших джерел";

     16) у статтi 54:

     частину першу статтi виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. За правопорушення, передбачене пунктом 16 статтi 50 цього Закону, працiвники суб'єктiв господарювання, об'єднань несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     17) у статтi 56:

     у частинi першiй статтi:

     в абзацi другому слова "немає можливостi" замiнити словами "розпорядження, немає можливостi, зокрема";

     абзац п'ятий пiсля слова "рiшення" доповнити словом "розпорядження";

     у частинi третiй слова "тридцятиденний строк" замiнити словами "двомiсячний строк";

     частину п'яту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Нарахування пенi зупиняється на час розгляду органом Антимонопольного комiтету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевiрку чи перегляд рiшення у справi про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "8. Протягом п'яти днiв з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надiслати вiдповiдно до Антимонопольного комiтету України або його територiального вiддiлення документи, що пiдтверджують сплату штрафу".

     У зв'язку з цим частини восьму i дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою i десятою;

     18) у текстi Закону слово "суд" у всiх вiдмiнках замiнити словами "господарський суд" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2005 року
N 2596-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.