ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 177 Сiмейного кодексу України i статтi 32 Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Сiмейного та Цивiльного кодексiв України такi змiни:

     1. У статтi 177 Сiмейного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Батьки управляють майном, належним малолiтнiй дитинi, без спецiального на те повноваження. Батьки зобов'язанi дбати про збереження та використання майна дитини в її iнтересах.

     Якщо малолiтня дитина може самостiйно визначити свої потреби та iнтереси, батьки здiйснюють управлiння її майном, враховуючи такi потреби та iнтереси";

     доповнити пiсля частини першої двома новими частинами такого змiсту:

     "2. Батьки малолiтньої дитини не мають права без дозволу органу опiки та пiклування вчиняти такi правочини щодо її майнових прав:

     укладати договори, якi пiдлягають нотарiальному посвiдченню та (або) державнiй реєстрацiї, в тому числi договори щодо подiлу або обмiну житлового будинку, квартири;

     видавати письмовi зобов'язання вiд iменi дитини;

     вiдмовлятися вiд майнових прав дитини.

     3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолiтньою дитиною правочинiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, лише з дозволу органу опiки та пiклування".

     У зв'язку з цим частини другу-п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою-сьомою;

     частину сьому доповнити словами "та повернути доходи, одержанi вiд управлiння її майном".

     2. В абзацi другому частини другої статтi 32 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника" замiнити словами "згода батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника i дозвiл органу опiки та пiклування".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
2 червня 2005 року
N 2620-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.