ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1) такi змiни:

     1. У статтi 2:

     1) частину першу замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Страховиками, якi мають право здiйснювати страхову дiяльнiсть на територiї України, є:

     фiнансовi установи, якi створенi у формi акцiонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю згiдно iз Законом України "Про господарськi товариства" , з урахуванням того, що учасникiв кожної з таких фiнансових установ повинно бути не менше трьох, та iнших особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi (далi - страховики-резиденти);

     зареєстрованi Уповноваженим органом вiдповiдно до цього Закону та законодавства України постiйнi представництва у формi фiлiй iноземних страхових компанiй, якi також одержали у встановленому порядку лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi (далi - фiлiї страховикiв-нерезидентiв).

     Страховиками-нерезидентами вважаються фiнансовi установи, що створенi та мають лiцензiю на провадження страхової дiяльностi вiдповiдно до законодавства тих iноземних держав, у яких вони зареєстрованi.

     Положення цього Закону, що застосовуються до страховикiв-резидентiв, застосовуються до фiлiй страховикiв-нерезидентiв з особливостями, встановленими цим Законом".

     У зв'язку з цим частини другу-тринадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою-п'ятнадцятою;

     2) у частинi сьомiй слова "При створеннi страховика" i "статутного фонду страховика" замiнити вiдповiдно словами "При створеннi страховика-резидента" i "статутного фонду страховика-резидента";

     3) пiсля частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Порядок реєстрацiї, лiцензування, здiйснення нагляду за дiяльнiстю, застосування заходiв впливу та лiквiдацiї фiлiй страховикiв-нерезидентiв встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

     Страховик-нерезидент має право на вiдкриття фiлiї в Українi за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, не належить до держав, якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, а також спiвпрацює iз Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF);

     2) мiж уповноваженим органом iз здiйснення нагляду за страховими компанiями країни, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом пiдписано меморандум (укладено угоду) про обмiн iнформацiєю;

     3) за страховою дiяльнiстю вiдповiдно до законодавства країни реєстрацiї страховика-нерезидента здiйснюється державний нагляд;

     4) мiж Україною та країною, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, укладено мiжнародний договiр про запобiгання податковим ухиленням та уникнення подвiйного оподаткування;

     5) страховик-нерезидент розташований на територiї країн або окремих територiй, якi згiдно з рiшенням Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на територiї iнших країн, якщо неофшорний статус такого страховика пiдтверджений висновком вiдповiдної торгово-економiчної мiсiї;

     6) рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховика-нерезидента вiдповiдає вимогам, встановленим Уповноваженим органом;

     7) мiнiмальний розмiр гарантiйного депозиту на рахунках уповноважених банкiв-резидентiв, якi мають лiцензiю на здiйснення операцiй на усiй територiї України та не перебувають на момент розмiщення такого депозиту у процедурi санацiї, фiнансового оздоровлення чи банкрутства, на момент реєстрацiї фiлiї є не меншим за мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика-резидента, встановлений у статтi 30 цього Закону.

     Порядок режиму рахунку, на якому облiковується такий депозит, установлюється спiльним рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України.

     Вимоги до гарантiйного депозиту встановлюються Уповноваженим органом;

     8) наявнiсть письмового безвiдкличного зобов'язання страховика-нерезидента про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникли у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України;

     9) страховикам України надане право вiдкривати свої фiлiї на територiї iноземної держави, в якiй створений i дiє страховик-нерезидент.

     Реєстрацiя фiлiй страховикiв-нерезидентiв здiйснюється Уповноваженим органом.

     Дiяльнiсть фiлiї страховика-нерезидента повинна вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та/або нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".

     У зв'язку з цим частини дев'яту-п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою-дев'ятнадцятою.

     2. У статтi 30:

     1) абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "наявностi сплаченого статутного фонду для страховикiв-резидентiв або гарантiйного депозиту для фiлiй страховикiв-нерезидентiв та наявностi гарантiйного фонду страховика";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальний розмiр статутного фонду (гарантiйного депозиту) страховика, який займається видами страхування iншими, нiж страхування життя, встановлюється у сумi, еквiвалентнiй 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, 10 млн євро за валютним обмiнним курсом валюти України".

     3. Статтю 31 пiсля частини двадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Страховi резерви фiлiй страховикiв-нерезидентiв повиннi бути розмiщенi на територiї України".

     У зв'язку з цим частини двадцять першу та двадцять другу вважати вiдповiдно частинами двадцять другою та двадцять третьою.

     4. Статтю 37 пiсля пункту 2 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "3) вiдкликати лiцензiю на провадження страхової дiяльностi фiлiєю страховика-нерезидента, якщо страховика-нерезидента позбавлено лiцензiї на провадження страхової дiяльностi або якщо його лiквiдовано/оголошено банкрутом у країнi, в якiй його зареєстровано".

     У зв'язку з цим пункти 3-11 вважати вiдповiдно пунктами 4-12.

     5. У статтi 38:

     1) в абзацi першому частини четвертої слово "страховик" замiнити словами "страховик-резидент";

     2) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Уповноважений орган встановлює окремий порядок видачi лiцензiй, перелiк документiв, якi додаються до заяви для одержання лiцензiї фiлiєю страховика-нерезидента, термiни розгляду заяви фiлiї страховика-нерезидента, виходячи з правил рiвного доступу до ринкiв фiнансових послуг".

     6. У статтi 43:

     1) в абзацi першому частини першої слово "страховика" замiнити словами "страховика-резидента";

     2) в абзацах другому, третьому, четвертому i шостому частини другої слова "страховика" i "страховиком" замiнити вiдповiдно словами "страховика-резидента" i "страховиком-резидентом";

     3) у частинi третiй:

     в абзацах першому i третьому слова "страховика" i "страховикiв" замiнити вiдповiдно словами "страховика-резидента" i "страховикiв-резидентiв";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "залучення до числа учасникiв страховика-резидента iнших страховикiв (у тому числi страховикiв-нерезидентiв) за умови проведення ними всiх розрахункiв за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав";

     4) у частинах п'ятiй i сьомiй слово "страховика" замiнити словами "страховика-резидента";

     5) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Вимоги страхувальникiв, застрахованих осiб, вигодонабувачiв та кредиторiв задовольняються за рахунок активiв фiлiї страховика-нерезидента, в разi їх недостатностi - гарантiйного депозиту, а в разi недостатностi активiв фiлiї страховика-нерезидента та її гарантiйного депозиту - за рахунок страховика-нерезидента, який створив таку фiлiю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через п'ять рокiв пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     2. Уповноваженому органу в рiчний термiн з дня опублiкування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
7 липня 2005 року
N 2774-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.