ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу адмiнiстративного судочинства України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N N 35 - 36, 37, ст. 446) такi змiни:

     1. Пункт 10 частини першої статтi 3 пiсля слiв "розгляд i вирiшення адмiнiстративної справи в судi" доповнити словом "першої".

     2. У частинi шостiй статтi 24 слова "за участi не менше двох третин чисельностi кожної палати" замiнити словами "за правилами, передбаченими частиною другою статтi 241 цього Кодексу".

     3. У частинi першiй статтi 240 слова "колегiєю у складi семи суддiв" замiнити словами "колегiєю суддiв Судової палати в адмiнiстративних справах Верховного Суду України за участi не менше двох третин її чисельностi (але не менше п'яти суддiв)".

     4. Частину другу статтi 241 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо виявлено неоднакове застосування судами касацiйної iнстанцiї одного i того самого положення закону, то справа розглядається колегiєю суддiв на спiльному засiданнi вiдповiдних судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спiльного засiдання палат формується головами вiдповiдних палат у рiвнiй кiлькостi. Головує на спiльному засiданнi почергово голова вiдповiдної палати".

     5. У роздiлi VII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) пункти 4, 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Окружний адмiнiстративний суд починає свою дiяльнiсть пiсля призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддiв i за наявностi облаштованого примiщення.

     Апеляцiйний адмiнiстративний суд починає свою дiяльнiсть пiсля призначення (обрання) до його складу не менше семи суддiв i за наявностi облаштованого примiщення, але не пiзнiше 1 вересня 2006 року.

     Про початок дiяльностi кожного окружного та апеляцiйного адмiнiстративних судiв Державна судова адмiнiстрацiя України повiдомляє через загальнодержавнi та вiдповiднi мiсцевi офiцiйнi друкованi видання.

     5. До початку дiяльностi окружних та апеляцiйних адмiнiстративних судiв пiдсуднi їм справи вирiшують у першiй та апеляцiйнiй iнстанцiях вiдповiднi мiсцевi та апеляцiйнi загальнi суди за правилами Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

     У мiсцевих та апеляцiйних загальних судах запроваджується спецiалiзацiя суддiв з розгляду адмiнiстративних справ.

     Пiсля початку дiяльностi окружного адмiнiстративного суду адмiнiстративнi позови, поданi до вiдповiдних мiсцевих загальних судiв у справах, що пiдсуднi окружному адмiнiстративному суду, передаються цими судами до окружного адмiнiстративного суду, якщо провадження у справi ще не вiдкрито.

     Пiсля початку дiяльностi апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйнi скарги в адмiнiстративних справах, поданi до вiдповiдних апеляцiйних загальних судiв, передаються цими судами до апеляцiйного адмiнiстративного суду, якщо апеляцiйне провадження у справi ще не вiдкрито.

     Адмiнiстративнi справи, провадження в яких було вiдкрито мiсцевими та апеляцiйними загальними судами до початку дiяльностi вiдповiдного адмiнiстративного суду, розглядаються i вирiшуються цими судами.

     6. До початку дiяльностi окружних та апеляцiйних адмiнiстративних судiв адмiнiстративнi справи, пiдвiдомчi господарським судам вiдповiдно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирiшують у першiй та апеляцiйнiй iнстанцiях вiдповiднi мiсцевi та апеляцiйнi господарськi суди за правилами Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

     Касацiйний перегляд рiшень за такими справами здiйснює Вищий адмiнiстративний суд України за правилами Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

     Пiсля початку дiяльностi окружного адмiнiстративного суду адмiнiстративнi позови, поданi до вiдповiдних мiсцевих господарських судiв у справах, що пiдсуднi окружному адмiнiстративному суду, передаються цими судами до окружного адмiнiстративного суду, якщо провадження у справi ще не вiдкрито.

     Пiсля початку дiяльностi апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйнi скарги в адмiнiстративних справах, поданi до вiдповiдних апеляцiйних господарських судiв, передаються цими судами до апеляцiйного адмiнiстративного суду, якщо апеляцiйне провадження у справi ще не вiдкрито.

     Адмiнiстративнi справи, провадження в яких було вiдкрито мiсцевими та апеляцiйними господарськими судами до початку дiяльностi вiдповiдного адмiнiстративного суду, розглядаються i вирiшуються цими судами вiдповiдно до абзацу першого цього пункту.

     Перегляд судових рiшень, зазначених в абзацi першому цього пункту, за винятковими обставинами здiйснюється за правилами Кодексу адмiнiстративного судочинства України";

     2) абзац перший пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Пiсля набрання чинностi цим Кодексом заяви i скарги у справах, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин, заяви у справах щодо вiдмови органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану внести виправлення в актовий запис цивiльного стану (глави 29 - 32 i 36 Цивiльного процесуального кодексу України 1963 року), позовнi заяви у господарських справах, що вiднесенi цим Кодексом до адмiнiстративної юрисдикцiї, а також апеляцiйнi, касацiйнi скарги (подання), заяви (подання) про перегляд судових рiшень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами у таких справах, поданi i не розглянутi до набрання чинностi Кодексом адмiнiстративного судочинства України, розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом";

     3) пункт 10 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Касацiйнi скарги (подання) на рiшення господарських судiв, у справах, визначених пунктом 7 цього роздiлу, що поданi до набрання чинностi цим Кодексом i не розглянутi Вищим господарським судом України, передаються для вирiшення до Вищого адмiнiстративного суду України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2005 року
N 2953-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.