ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" щодо процедурних питань антидемпiнгового розслiдування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65; 2000 р., N 24, ст. 186; 2003 р., N 37, ст. 300) такi змiни:

     1. Статтю 1 пiсля пункту 13 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "14) країна iмпорту - Україна".

     У зв'язку з цим пункти 14-27 вважати пунктами 15-28.

     2. Частину першу статтi 5 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Членами Комiсiї є Голова Комiсiї, його перший заступник, заступники та посадовi особи органiв виконавчої влади".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     3. У статтi 7:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Цiни, що встановлюються мiж асоцiйованими сторонами (мiж контролюючою стороною i пiдконтрольною їй) або сторонами, якi уклали компенсацiйну угоду, можуть не вважатися цiнами, що практикуються у звичайних торговельних операцiях, i можуть не використовуватися для визначення нормальної вартостi тiльки у разi, якщо не встановлюється, що такi цiни не впливають на взаємовiдносини сторiн";

     у пунктi 2 частини восьмої слова "вищими за питомi витрати" замiнити словами "нижчими за питомi витрати".

     4. У статтi 9:

     у пунктi 2 частини восьмої слово "реальну" замiнити словом "фактичну";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. У разi якщо товар iмпортується в країну iмпорту не з країни походження, а з країни експорту, експортна цiна цього товару може порiвнюватись з цiною на внутрiшньому ринку цiєї країни експорту. Однак у разi якщо товар перевозиться транзитом через країну або такий товар не виробляється у країнi експорту, або для нього вiдсутня порiвняльна цiна в країнi експорту, порiвняння може здiйснюватись iз цiною в країнi походження товару".

     5. У статтi 10:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Щодо обсягу демпiнгового iмпорту розглядається, чи мало мiсце значне зростання демпiнгового iмпорту чи то в абсолютних показниках, чи вiдносно виробництва або споживання вiдповiдних товарiв в Українi.

     Щодо впливу демпiнгового iмпорту на цiни подiбного товару розглядається:

     1) чи були цiни на товар, що є об'єктом демпiнгового iмпорту, нижче цiн на подiбний товар;

     2) чи призвiв демпiнговий iмпорт до зниження цiн на подiбний товар;

     3) чи перешкоджав демпiнговий iмпорт зростанню цiн на подiбний товар, яке мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту.

     При дослiдженнi питання, зазначеного в пунктi 1 частини другої цiєї статтi, розглядається бiльше нiж один фактор iз зазначених у цiй частинi";

     абзац десятий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "При дослiдженнi питання, зазначеного в пунктi 2 частини другої цiєї статтi, розглядається бiльше нiж один фактор iз зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi";

     в абзацi першому частини десятої слово "iснування" замiнити словом "наявностi";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. При винесеннi висновку про те, що подальший демпiнговий iмпорт у країну iмпорту з країни експорту (країн експорту) є неминучим та заподiюватиме iстотну шкоду, якщо не буде застосовано заходiв для запобiгання цьому, всi фактори, зазначенi у частинi десятiй цiєї статтi, повиннi розглядатися сукупно".

     6. Частини дев'яту i десяту статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "9. У процесi антидемпiнгової процедури Мiнiстерство водночас розглядає докази наявностi демпiнгу та шкоди, якi мiстяться у скарзi, оцiнює їх достатнiсть та обґрунтованiсть з метою прийняття рiшення про порушення антидемпiнгового розслiдування або про вiдмову в його порушеннi.

     У разi, якщо у процесi антидемпiнгової процедури Мiнiстерство встановлює, що докази наявностi демпiнгу або шкоди або причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними не є достатнiми для порушення антидемпiнгового розслiдування, зокрема, що фактичний чи потенцiйний обсяг демпiнгового iмпорту з країни експорту є незначним або демпiнгова маржа вважається мiнiмальною, Мiнiстерство рекомендує Комiсiї не порушувати антидемпiнгове розслiдування та вiдхилити скаргу, що подається заявником вiдповiдно до частин першої - третьої цiєї статтi.

     Демпiнгова маржа вважається мiнiмальною, якщо її величина становить менше двох вiдсоткiв експортної цiни.

     Фактичний чи потенцiйний обсяг демпiнгового iмпорту з країни експорту, як правило, вважається незначним, якщо вiн становить менше трьох вiдсоткiв iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, в країну iмпорту, якщо тiльки обсяги демпiнгового iмпорту з країн експорту, обсяги iмпорту кожної з яких становлять менше трьох вiдсоткiв iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, в країну iмпорту, разом не становлять бiльше семи вiдсоткiв.

     10. Скарга може бути вiдкликана заявником пiд час проведення антидемпiнгової процедури до порушення антидемпiнгового розслiдування. У цьому разi антидемпiнгова процедура припиняється, а скарга вважається такою, що не подавалась, крiм випадкiв, якщо припинення антидемпiнгової процедури суперечить нацiональним iнтересам".

     7. У частинi десятiй статтi 13:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "10. Строк проведення антидемпiнгового розслiдування не повинен перевищувати одного року з дня набрання чинностi рiшенням про його порушення";

     в абзацi другому цифри "15" замiнити цифрами "18".

     8. В абзацi першому частини одинадцятої статтi 14 слова "та повинен" замiнити словами "та може".

     9. У статтi 16:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Порядок припинення антидемпiнгової процедури або антидемпiнгового розслiдування без застосування антидемпiнгових заходiв. Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв";

     частину першу виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi, якщо у процесi антидемпiнгового розслiдування робиться висновок, що докази наявностi демпiнгу або шкоди або причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними не є достатнiми для обґрунтування продовження антидемпiнгового розслiдування, зокрема, що фактичний чи потенцiйний обсяг демпiнгового iмпорту є незначним або демпiнгова маржа вважається мiнiмальною, Комiсiя за поданням Мiнiстерства приймає рiшення про припинення антидемпiнгового розслiдування без застосування антидемпiнгових заходiв.

     Демпiнгова маржа вважається мiнiмальною, якщо її величина становить менше двох вiдсоткiв експортної цiни.

     Фактичний чи потенцiйний обсяг демпiнгового iмпорту з країни експорту, як правило, вважається незначним, якщо вiн становить менше трьох вiдсоткiв iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, в країну iмпорту, якщо тiльки обсяги демпiнгового iмпорту з країн експорту, обсяги iмпорту кожної з яких становлять менше трьох вiдсоткiв iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, в країну iмпорту, разом не становлять бiльше семи вiдсоткiв.

     У разi, якщо у процесi антидемпiнгового розслiдування Мiнiстерство встановлює, що в окремих експортерiв величина демпiнгової маржi становить менше двох вiдсоткiв експортної цiни, антидемпiнгове розслiдування припиняється Комiсiєю за поданням Мiнiстерства без застосування антидемпiнгових заходiв стосовно цих експортерiв. Цi експортери залишаються суб'єктами антидемпiнгової процедури та можуть стати суб'єктами нового антидемпiнгового розслiдування в процесi наступного перегляду антидемпiнгових заходiв, що здiйснюється вiдповiдно до роздiлу V цього Закону";

     у пунктi 3 частини п'ятої слова "та повинен" замiнити словами "та може".

     10. Абзац перший частини другої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi, якщо вже запроваджено справляння попереднього антидемпiнгового мита та якщо Мiнiстерством остаточно встановленi факти наявностi демпiнгу та шкоди, Комiсiя за пропозицiєю Мiнiстерства, незалежно вiд того, чи буде прийматися рiшення про застосовування остаточного антидемпiнгового мита, може приймати рiшення про уточнення розмiру ставки попереднього антидемпiнгового мита".

     11. У частинi першiй статтi 22 слово "спiвробiтництва" замiнити словом "спiвпрацi".

     12. Частину третю статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi, якщо пiд час поновленого розслiдування Мiнiстерство встановлює, що величина демпiнгової маржi збiльшилася, Комiсiя за пропозицiєю Мiнiстерства простою бiльшiстю голосiв приймає рiшення про внесення поправок до попереднього рiшення щодо застосування нової ставки антидемпiнгового мита у зв'язку з визначенням нових експортних цiн. Пропозицiя схвалюється Комiсiєю, якщо вона не вирiшує простою бiльшiстю її вiдхилити, у межах одного мiсяця пiсля її подання Мiнiстерством. Ставка антидемпiнгового мита, установлена вiдповiдно до цiєї статтi, не може перевищувати удвiчi ставку мита, встановлену Комiсiєю в її первiсному рiшеннi".

     13. У статтi 28:

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слiв "може бути" доповнити словами "за пропозицiєю Мiнiстерства";

     у пунктi 1 слова "тимчасово змiнюються таким чином" замiнити словами "на ринку України тимчасово змiнилися таким чином";

     у пунктi 3 слова "товаровиробником, були розглянутi" замiнити словами "товаровиробником до Мiнiстерства, були врахованi";

     в абзацi п'ятому слово "необґрунтованим" замiнити словом "невиправданим";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Без шкоди частинi шостiй цiєї статтi Мiнiстерство може вимагати вiд органiв виконавчої влади в Українi у кожнiй справi подавати iнформацiю, необхiдну вiдповiдно до цiєї статтi для ефективного контролю за застосуванням антидемпiнгових заходiв i за дiяльнiстю iмпортерiв, продавцiв та українських виробникiв. У цьому разi повиннi застосовуватися положення частин четвертої i п'ятої статтi 13. Будь-якi данi, поданi органами виконавчої влади вiдповiдно до цiєї статтi, використовуються згiдно з вимогами, встановленими частиною шостою статтi 32".

     14. У частинi третiй статтi 30 слова "рiшення щодо" замiнити словами "рiшення про".

     15. Частину шосту статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Iнформацiя, що одержується вiдповiдно до цього Закону, використовується виключно в цiлях, для яких вимагається її надання. Це положення не виключає використання iнформацiї, що одержується в процесi одного антидемпiнгового розслiдування, для цiлей порушення iнших антидемпiнгових розслiдувань у межах того ж самого антидемпiнгового розслiдування щодо товару, що є об'єктом розгляду".

     16. Доповнити статтею 361 такого змiсту:

     "Стаття 361. Застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну з країн, що розвиваються та є членами СОТ

     При розглядi скарг про застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту товару з країн - членiв СОТ, якi розвиваються, придiляється особлива увага стану таких країн. При цьому перед застосуванням антидемпiнгового мита, яке стосується iнтересiв країни, що розвивається, - члена СОТ, повиннi бути розглянутi iншi можливостi вжиття конструктивних заходiв правового захисту, передбаченого законодавством України".

     17. У текстi Закону, крiм частини другої статтi 2, статтi 3, статтi 4, статтi 5, частини одинадцятої статтi 12, частини чотирнадцятої статтi 14, абзацу другого частини другої, частин четвертої, п'ятої статтi 24, частини п'ятої статтi 28, статтi 34, статтi 38, слово "Україна" в усiх вiдмiнках замiнити словами "країна iмпорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування, крiм пункту 16 роздiлу I, що набирає чинностi з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
1 листопада 2005 року
N 3027-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.