ПРОТОКОЛ

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про поетапну вiдмiну вилучень з режиму вiльної торгiвлi

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Республiки Бiлорусь, далi Договiрнi Сторони,

     базуючись на положеннях Угоди про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року та Протоколу про внесення змiн i доповнень до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року, пiдписаного 2 квiтня 1999 року,

     домовилися про наступне:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони погодились про те, що вiдмiна вилучень з режиму вiльної торгiвлi буде здiйснюватися у вiдповiдностi з графiком згiдно з додатком до цього Протоколу.

Стаття 2

     До цього Протоколу за взаємною письмовою згодою Договiрних Сторiн можуть вноситися змiни i доповнення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами, що є невiд'ємною частиною цього Протоколу, i набувають чинностi згiдно зi статтею 3 цього Протоколу.

Стаття 3

     Цей Протокол набуває чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Договiрними Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття ним чинностi.

     Вчинено в м. Мiнськ 21 травня 2004 року у двох примiрниках, кожний українською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Бiлорусь

 

Додаток
до Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про поетапну вiдмiну вилучень з режиму вiльної торгiвлi

ГРАФIК
вiдмiни вилучень з режиму вiльної торгiвлi

Код ТН ЗЕД Назва товару Дата вiдмiни
Вилучення з боку України
010290100 молодняк великої рогатої худоби 2005 рiк
010290310 нетелi
010290330 корови
010290350 бики
010290370 воли
010290900 iнше
010410 вiвцi живi
4101 шкури великої рогатої худоби
4102 шкури овець або ягнят
410390000 шкури свиней
1701 цукор 1 сiчня 2007 року
1702 iншi види цукру
Вилучення з боку Республiки Бiлорусь
1701 99 100 цукор бiлий 1 сiчня 2007 року
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.