ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.12.05 N 010/498-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


     За результатами розгляду запитiв митних органiв щодо питань заповнення граф окремої митної декларацiї (далi - ОМД) повiдомляємо про наступне.

     Згiдно зi статтею 235 Митного кодексу України, у разi вивезення за межi митної територiї України товарiв, ввезених для переробки на митнiй територiї України, чи продуктiв їх переробки такi товари пiдлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларацiї, в якiй зазначаються кiлькiсть та вартiсть українських товарiв, витрачених на здiйснення операцiй щодо переробки товарiв, що ввозилися для переробки.

     Митне оформлення українських товарiв, використаних пiд час переробки товарiв, що походять з iнших країн, здiйснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України для митного оформлення експорту товарiв українського походження.

     Вiдповiдно до пункту 1.1 Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 23.06.98 N 363, митнi збори, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, справляються при кожному здiйсненнi митного оформлення товарiв за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД).

     Таким чином, при вивезеннi за межi митної територiї України продуктiв переробки, митний контроль та митне оформлення зi справлянням належних митних зборiв здiйснюється за ВМД, на пiдставi якої продукти переробки фактично перемiщуються через митний кордон України.

     Витраченi українськi товари, що перемiщуються через митний кордон України, контролюються митними органами у складi продуктiв переробки, зазначених у графi 31 вказаної ВМД. При цьому збори за митне оформлення товарiв, задекларованих у ОМД, не справляються, а графи В та С ОМД не заповнюються.

     Крiм того, оскiльки контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України, здiйснюється за експортною ВМД, на пiдставi якої продукти переробки фактично перемiщуються через митний кордон України та її електронною копiєю, вiдповiдно до Порядку застосування окремої митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.12.03 N 909, графа 52 ОМД не заповнюється.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.