ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Цивiльного кодексу України щодо права на iнформацiю

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такi змiни:

     1) пункт 4 частини другої статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "4) у приниженнi честi та гiдностi фiзичної особи, а також дiлової репутацiї фiзичної або юридичної особи";

     2) у статтi 277:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Негативна iнформацiя, поширена про особу, вважається недостовiрною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного";

     в абзацi третьому частини четвертої слово "неправдивостi" замiнити словом "недостовiрностi";

     3) статтю 278 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 278. Заборона поширення iнформацiї, якою порушуються особистi немайновi права

     1. Якщо особисте немайнове право фiзичної особи порушене у газетi, книзi, кiнофiльмi, теле-, радiопередачi тощо, якi готуються до випуску у свiт, суд може заборонити розповсюдження вiдповiдної iнформацiї.

     2. Якщо особисте немайнове право фiзичної особи порушене в номерi (випуску) газети, книзi, кiнофiльмi, теле-, радiопередачi тощо, якi випущенi у свiт, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення";

     4) у статтi 296:

     частину другу пiсля слiв "iнших творах" доповнити словами "крiм творiв документального характеру";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Iм'я фiзичної особи, яка затримана, пiдозрюється чи обвинувачується у вчиненнi злочину, або особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справi про адмiнiстративне правопорушення та в iнших випадках, передбачених законом";

     5) частину четверту статтi 301 доповнити словами "а також за її згодою";

     6) текст статтi 302 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фiзична особа має право вiльно збирати, зберiгати, використовувати i поширювати iнформацiю.

     Збирання, зберiгання, використання i поширення iнформацiї про особисте життя фiзичної особи без її згоди не допускаються, крiм випадкiв, визначених законом, i лише в iнтересах нацiональної безпеки, економiчного добробуту та прав людини.

     2. Фiзична особа, яка поширює iнформацiю, зобов'язана переконатися в її достовiрностi.

     Фiзична особа, яка поширює iнформацiю, отриману з офiцiйних джерел (iнформацiя органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, звiти, стенограми тощо), не зобов'язана перевiряти її достовiрнiсть та не несе вiдповiдальностi в разi її спростування.

     Фiзична особа, яка поширює iнформацiю, отриману з офiцiйних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2005 року
N 3261-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.