ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2004 р., N 13, ст. 181) такi змiни:

     1. Абзац четвертий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "- застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi iндивiдуального режиму лiцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законiв України, що встановлюють певнi заборони, обмеження або порядок здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй".

     2. Частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Санкцiї, зазначенi у цiй статтi, застосовуються центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, органiв Антимонопольного комiтету України, спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та Нацiонального банку України або за рiшенням суду. Санкцiї, зазначенi у цiй статтi, можуть бути застосованi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi протягом трьох рокiв з дня виявлення порушення законодавства".

     3. Пiсля частини другої доповнити новими частинами такого змiсту:

     "Подання щодо застосування санкцiй повинно мiстити такi данi: найменування та реквiзити суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (для iноземних суб'єктiв господарювання - мовою країни їхнього мiсцезнаходження), вiдомостi про змiст порушення з посиланням на конкретнi положення законодавства України, вид спецiальної санкцiї, яку пропонується застосувати, найменування та реквiзити контрагента, при виконаннi контракту з яким порушено законодавство, iншу доцiльну iнформацiю.

     Застосуванню спецiальних санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарювання може передувати офiцiйне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     Iндивiдуальний режим лiцензування дiє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законiв України та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     Тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi дiє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законiв України, але не бiльше трьох мiсяцiв з дати винесення вiдповiдного рiшення центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики. Пiсля тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики на iндивiдуальний режим лiцензування.

     Подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється виключно за рiшенням суду.

     Для подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики на пiдставi iнформацiї iнiцiатора застосування даної санкцiї звертається з позовною заявою до суду.

     При прийняттi рiшення щодо подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суд зазначає термiн, на який подовжено дiю цiєї санкцiї.

     Якщо суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, до яких застосовано санкцiї, усунуто допущенi порушення законодавства України або вжито практичнi заходи, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законiв України, iнiцiатори подання щодо застосування санкцiй можуть направляти центральному органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики матерiали про їх скасування (змiну виду, тимчасове зупинення).

     У разi виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування контрагента чи Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду, Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України про визнання або стягнення з iноземного суб'єкта господарської дiяльностi боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), а також у разi вжиття заходiв щодо усунення порушень законодавства дiю санкцiй центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики може бути тимчасово зупинено. Пiсля закiнчення строку зупинення санкцiї дiя її поновлюється без додаткового рiшення центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     У разi усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законiв України, i приведення своєї зовнiшньоекономiчної дiяльностi у вiдповiднiсть iз законами України або надання достатнiх доказiв неможливостi (безперспективностi) застосування практичних заходiв, що гарантують виконання закону, суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi, до яких застосовано санкцiї, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики вiдповiднi матерiали та виходити з клопотанням про скасування (змiну виду, тимчасове зупинення) дiї санкцiй.

     Клопотання повинно мiстити такi документи:

     лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжитi заходи щодо приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз нормами законодавства України;

     оригiнали або завiренi в установленому порядку копiї матерiалiв (довiдки) вiд державних органiв, що здiйснюють контроль за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю чи валютний контроль, та/або агентiв валютного контролю, якi засвiдчують вжитi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi практичнi заходи щодо приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз нормами законодавства України.

     Загальний термiн розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днiв.

     З метою уточнення iнформацiї центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики може звертатися до державних органiв, що здiйснюють контроль у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, валютний контроль, та агентiв валютного контролю iз запитами про одержання додаткових матерiалiв (iнформацiї) щодо дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi звернулися до нього з клопотанням про скасування (змiну виду, тимчасове зупинення) дiї санкцiї.

     Вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть iнформацiї, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй, на пiдставi яких приймаються вiдповiднi рiшення центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики, несе iнiцiатор подання у порядку, передбаченому законом.

     Вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть вiдомостей, поданих до центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики, несуть суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами вiсiмнадцятою i дев'ятнадцятою.

     4. Частину вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Застосування санкцiй, зазначених у цiй статтi, може бути оскаржено в судi. Представництво iнтересiв держави при розглядi таких судових спорiв забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики та державними органами, якi внесли подання про застосування санкцiй. Оскарження застосування санкцiй у судовому порядку до винесення судом вiдповiдного рiшення не зупиняє їх дiю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний термiн:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2005 року
N 3268-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.