Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1046 від 24.11.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

23.01.06 N 34


Про затвердження форми договору про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi

     На виконання наказу Держмитслужби України вiд 12.12.05 N 1220 "Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.12.05 за N 1505/11785, наказую:

     1. Затвердити форму договору про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi, що додається.

     2. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних та фiзичних осiб.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.01.06 N 34
Форма

ДОГОВIР N ____
про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi

м. ________ _______________
(дата)
      (далi - ВИКОНАВЕЦЬ)
(назва митного органу)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi )
  , що дiє на пiдставi Положення про  
  , з одного боку, та  
(назва)
 
(назва суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi)
(далi - ЗАЯВНИК) в особi   ,
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
що дiє на пiдставi   вiд   N   ,
(назва установчого документа)
з другого боку, далi Сторони, уклали цей Договiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Предметом Договору є застосування ЗАЯВНИКОМ попереднього повiдомлення в електронному виглядi (далi - ЕПП) з використанням електронного цифрового пiдпису для здiйснення ВИКОНАВЦЕМ митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також визначення обов'язкiв Сторiн iз забезпечення iнформацiйної безпеки при обмiнi ЕПП вiдповiдно до вимог Закону України вiд 22.05.03 N 852-IV "Про електронний цифровий пiдпис".

2. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ДО ОБМIНУ ЕПП

     2.1. ВИКОНАВЕЦЬ з метою обмiну ЕПП:

     - доводить до вiдома ЗАЯВНИКА вимоги до апаратних, системних, телекомунiкацiйних засобiв, каналiв зв'язку, програмного забезпечення, засобiв захисту iнформацiї, що входитимуть до пiдсистеми ЗАЯВНИКА й забезпечуватимуть iнтерфейс з автоматизованою системою (далi - АС) ВИКОНАВЦЯ;

     - призначає осiб, вiдповiдальних за здiйснення обмiну даними з ЗАЯВНИКОМ;

     - передає ЗАЯВНИКОВI експлуатацiйну документацiю (зокрема, формат передання даних) для органiзацiї взаємодiї пiдсистеми ЗАЯВНИКА з АС ВИКОНАВЦЯ.

     2.2. ЗАЯВНИК з метою обмiну ЕПП:

     - призначає осiб, вiдповiдальних за здiйснення обмiну даними з ВИКОНАВЦЕМ, i подає митному органу документи, що пiдтверджують призначення й повноваження таких осiб;

     - отримує у ВИКОНАВЦЯ сертифiкат ключа;

     - самостiйно й за власнi кошти забезпечує наявнiсть необхiдних апаратних, системних, телекомунiкацiйних засобiв, каналiв зв'язку, програмного забезпечення, засобiв захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог ВИКОНАВЦЯ та їх технiчне супроводження.

     2.3. Пiдключення ЗАЯВНИКА до фрагмента вiдомчої телекомунiкацiйної мережi Держмитслужби України (далi - ВТМ) проводиться на пiдставi заяви ЗАЯВНИКА до ВИКОНАВЦЯ й здiйснюється через абонентськi пункти ЗАЯВНИКА згiдно зi схемами, описом технологiї обмiну ЕПП i технiчними умовами, якi є невiд'ємною частиною цього Договору, пiсля погодження Департаментом iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби України та затвердження ВИКОНАВЦЕМ.

     2.4. Єдиним видом пiдключення абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА до фрагмента ВТМ є надання доступу до iнформацiйних ресурсiв ВИКОНАВЦЯ видiленими каналами зв'язку.

     2.5. Подання ЕПП здiйснюється ЗАЯВНИКОМ вiдповiдно до Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 12.12.05 N 1220 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 15.12.05 за N 1505/11785.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

     3.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

     3.1.1. Перевiряти ЗАЯВНИКА з питань: зберiгання програмного забезпечення й сертифiкатiв ключiв i користування ними; виконання вимог до захисту iнформацiї; достовiрностi iнформацiї, потрiбної для реєстрацiї ЗАЯВНИКА в АС ВИКОНАВЦЯ й формування сертифiката ключа.

     3.1.2. Негайно зупиняти оформлення ЕПП ЗАЯВНИКА в разi порушення ним порядку роботи iз засобами обмiну ЕПП або в разi передання їх (у тому числi тимчасово) третiм особам.

     3.1.3. Запроваджувати новi програмнi та технологiчнi засоби обмiну ЕПП.

     3.1.4. Обробляти данi ЕПП ЗАЯВНИКА за допомогою засобiв обчислювальної технiки, використовувати цi данi в автоматизованих процесах митного контролю й митного оформлення та при формуваннi статистичної звiтностi ВИКОНАВЦЯ.

     3.2. ЗАЯВНИК має право:

     3.2.1. Отримувати вiд ВИКОНАВЦЯ консультацiї з питань, пов'язаних з експлуатацiєю складових пiдсистеми ЗАЯВНИКА на безоплатнiй основi.

     3.2.2. Вимагати у ВИКОНАВЦЯ скасування, блокування, замiни або поновлення сертифiкатiв ключiв.

     3.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

     3.3.1. Приймати до розгляду заяви про пiдключення абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА до фрагмента ВТМ.

     3.3.2. Розробляти та надавати ЗАЯВНИКОВI протягом 30 календарних днiв пiсля отримання вiд нього заяви технiчнi умови, якi повиннi мiстити описи способу пiдключення, мiсць розташування обладнання, а також технiчних параметрiв у точках з'єднання.

     3.3.3. Приймати ЕПП ЗАЯВНИКА до оформлення.

     3.3.4. Не пiзнiше нiж за 5 календарних днiв до змiни ключової системи ВИКОНАВЦЯ або внесення змiн до АС ВИКОНАВЦЯ iнформувати про це ЗАЯВНИКА.

     3.3.5. Забезпечувати захист i конфiденцiйнiсть iнформацiї ЗАЯВНИКА про змiст, засоби, програмну реалiзацiю обмiну ЕПП.

     3.3.6. Визначати доцiльнiсть задоволення прохань ЗАЯВНИКА щодо скасування, блокування, замiни або поновлення сертифiкатiв ключiв i зберiгати документи, на пiдставi яких цi ключi були скасованi, блокованi, замiненi або поновленi.

     3.4. ЗАЯВНИК зобов'язується:

     3.4.1. Подавати ВИКОНАВЦЕВI заяви про потребу пiдключення абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА до фрагмента ВТМ.

     3.4.2. Проводити протягом двох мiсяцiв з дня отримання технiчних умов ВИКОНАВЦЯ монтаж, установку, iнсталяцiю й настройку програмно-апаратних засобiв, потрiбних для пiдключення абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА, вiдповiдно до цих технiчних умов.

     3.4.3. Дотримувати вимог ВИКОНАВЦЯ до експлуатацiї абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА, а саме:

     - установити на технiчних засобах абонентських пунктiв тiльки програмне забезпечення обмiну ЕПП, а також лiцензiйне програмне забезпечення антивiрусного захисту iнформацiї;

     - не допускати пiд час експлуатацiї абонентських пунктiв пiдключення засобiв обчислювальної технiки, не передбачених технiчними умовами ВИКОНАВЦЯ, а також змiни встановлених цими умовами правил фiльтрацiї потокiв без документального оформлення вiдповiдних змiн Сторонами;

     - забезпечити контроль доступу спiвробiтникiв ЗАЯВНИКА в примiщення абонентських пунктiв;

     - вести журнал облiку робiт в абонентських пунктах.

     3.4.4. Виконувати всi вимоги до захисту iнформацiї, що мiститься в ЕПП (у тому числi технiчнi, програмнi, органiзацiйнi).

     3.4.5. Забезпечувати захист i конфiденцiйнiсть iнформацiї ВИКОНАВЦЯ про змiст, засоби, програмну реалiзацiю обмiну ЕПП.

     3.4.6. У разi виникнення непередбачених ситуацiй узгоджувати з ВИКОНАВЦЕМ послiдовнiсть дiй з їх усунення.

     3.4.7. Не передавати (у тому числi тимчасово) програмнi засоби ВИКОНАВЦЯ третiм особам.

     3.4.8. Своєчасно надавати ВИКОНАВЦЕВI iнформацiю про змiну даних, що мiстяться в сертифiкатi ключа.

     3.5. Не передавати свої права за цим Договором третiм особам.

4. ПОРЯДОК ДIЙ ПРИ КОМПРОМЕТАЦIЇ КЛЮЧIВ

     4.1. У разi втрати, крадiжки, несанкцiонованого копiювання ключiв, передання їх у лiнiї зв'язку у вiдкритому виглядi, а також при будь-якому iншому видi розголошення ключової iнформацiї чи при неможливостi вiрогiдно встановити, що сталося з ключовими носiями, зокрема якщо ключовий носiй вийшов з ладу й доказово не спростовано можливiсть дiй зловмисника (далi - компрометацiя ключiв), виконується повна змiна всiх документiв.

     4.2. Вiдповiдальна особа будь-якої Сторони повинна негайно припинити обмiн ЕПП з iншою Стороною й повiдомити телефоном про можливiсть компрометацiї ключiв вiдповiдальну особу iншої Сторони в разi:

     - утрати ключових носiїв (у тому числi з їх наступним виявленням);

     - звiльнення працiвника, що мав доступ до ключової iнформацiї;

     - виникнення пiдозри у витоку iнформацiї або в її спотвореннi пiд час обмiну ЕПП;

     - нерозшифрування вхiдного або вихiдного повiдомлення;

     - порушення пломб i печаток ЗАЯВНИКА (ВИКОНАВЦЯ) на апаратних засобах абонентських пунктiв ЗАЯВНИКА.

     4.3. Вiдповiдальна особа будь-якої Сторони пiсля одержання телефонного повiдомлення вiдповiдальної особи iншої Сторони про компрометацiю ключiв повинна невiдкладно зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi подiй i призупинити дiю ключа.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

     Сторони несуть вiдповiдно до законодавства України вiдповiдальнiсть за порушення умов цього Договору, яке призвело або може призвести до негативних наслiдкiв.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

     6.1. Сторона звiльняється вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо таке невиконання стало наслiдком причин, що перебувають поза сферою впливу цiєї Сторони, а саме наслiдком стихiйного лиха, пожежi, вiйни, страйку, вiйськових дiй, громадських безпорядкiв, рiшення органу державної влади чи змiни в законодавствi або дiї iнших обставин, що впливають на виконання Стороною зобов'язань за цим Договором (далi - дiя обставин непереборної сили).

     6.2. Дiя обставин непереборної сили пiдтверджується вповноваженим на те органом. Сторона, яка зазнала дiї обставин непереборної сили, повинна невiдкладно, але не пiзнiше трьох календарних днiв повiдомити iншу Сторону про настання таких обставин. Невиконання цiєї умови позбавляє Сторону, яка зазнала дiї зазначених обставин, права посилатися на них.

     6.3. Дiя обставин непереборної сили автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Договором на строк, що дорiвнює часу дiї таких обставин та лiквiдацiї наслiдкiв.

     6.4. Якщо дiя обставин непереборної сили триватиме понад мiсяць, то кожна зi Сторiн має право вiдмовитися вiд виконання зобов'язань за цим Договором i в такому разi жодна зi Сторiн не має права на вiдшкодування iншою Стороною можливих збиткiв.

7. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО НЬОГО

     7.1. Сторона, яка вважає за потрiбне розiрвати цей Договiр чи внести змiни до нього, надсилає вiдповiдну пропозицiю iншiй Сторонi.

     7.2. Сторона, що одержала вiд iншої Сторони пропозицiю про дострокове розiрвання цього Договору або про внесення змiн до нього, повинна надiслати протягом 20 календарних днiв вiдповiдь на пропозицiю.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРIВ

     Спори, що виникають протягом строку дiї Договору, вирiшуються вiдповiдно до законодавства України.

9. IНШI УМОВИ

     9.1. Контроль за забезпеченням iнформацiйної безпеки при обмiнi ЕПП здiйснюється особами ВИКОНАВЦЯ, вiдповiдальними за захист iнформацiї, а також комiсiєю Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби України вiдповiдно до встановленого порядку.

     9.2. У разi потреби вiдключення абонентського пункту ЗАЯВНИКА вiд фрагмента ВТМ ВИКОНАВЕЦЬ iнформує про це ЗАЯВНИКА за 2 (два) тижнi до дати вiдключення.

     9.3. Вiдключення абонентського пункту ЗАЯВНИКА вiд ВТМ при порушеннi ЗАЯВНИКОМ технiчних умов ВИКОНАВЦЯ здiйснюється протягом 3 робочих днiв пiсля надiслання ЗАЯВНИКОВI письмового повiдомлення про це.

     9.4. Цей Договiр укладено у двох оригiнальних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу - по одному для кожної зi Сторiн.

     9.5. Змiни до цього Договору оформлюються Додатковою угодою.

     9.6. Взаємовiдносини Сторiн, не врегульованi цим Договором, регулюються законодавством України.

     9.7. Представниками Сторiн, вiдповiдальними за вирiшення всiх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, є:

    вiд ВИКОНАВЦЯ:   ;
(прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону)
    вiд ЗАЯВНИКА:   .
(прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону)

10. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ

     10.1. Цей Договiр набирає чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та дiє до 31.12.06. Якщо жодна зi Сторiн не заявить за мiсяць до закiнчення строку дiї цього Договору про намiр припинити його, то дiя цього Договору продовжується на наступний рiк на тих самих умовах.

     10.2. Дiя Договору може бути припинена у випадках, передбачених законодавством України.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

М.П.

ЗАЯВНИК

 

 

М.П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.