МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2005 N 731


Про затвердження Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 сiчня 2006 р. за N 62/11936

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 22 травня 2013 року N 318


     Вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 року N 672 "Про затвердження Порядку проведення iнспектування, огляду, аналiзу, обстеження та знезараження пiдкарантинних матерiалiв i об'єктiв та їх перелiку", Положення про Державну службу з карантину рослин України, затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11 грудня 2003 року N 439, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1244/8565, та Директиви Європейського Союзу вiд 5 жовтня 2004 року N 2004/102/ЄС наказую:

     1. Затвердити Фiтосанiтарнi правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу, що додаються.

     2. Головнiй державнiй iнспекцiї з карантину рослин України (Добрянський Я.В.) подати наказ в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Мельника С.I.

Мiнiстр О.П.Баранiвський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України
22.12.2005 N 731
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 сiчня 2006 р. за N 62/11936

ФIТОСАНIТАРНI ПРАВИЛА
ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу

1. Загальнi положення

     1.1. Цi Фiтосанiтарнi правила спрямованi на запобiгання проникненню i розповсюдженню в Українi карантинних та iнших шкiдливих органiзмiв та визначають загальнi органiзацiйнi i правовi вимоги щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу з хвойних i листяних порiд.

     Дiя цих Фiтосанiтарних правил не поширюється на:

     дерев'яний пакувальний матерiал товщиною менше 6 мм;

     дерев'яний пакувальний матерiал, виготовлений з переробленого дерев'яного матерiалу (фанери, деревостружкової плити, структурно-орiєнтованої дошки) з використанням клею, тепла i тиску або будь-якої їх комбiнацiї;

     бочки для алкогольних напоїв, якi нагрiвалися в процесi виготовлення;

     подарунковi коробки, виготовленi з деревини, яка пройшла переробку методом, що унеможливлює зараження шкiдливими органiзмами;

     тирсу, деревну стружку;

     дерев'янi складовi, постiйно прикрiпленi до вантажних автомобiлiв i контейнерiв.

(пункт 1.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.2. Цi Правила розробленi вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин" та iнших нормативно-правових актiв i поширюються на осiб, якi займаються ввезенням з-за кордону, перевезенням в межах країни, експортом, виробництвом та маркуванням пакувального матерiалу.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.3. Цi Фiтосанiтарнi правила обов'язковi для виконання головними державними фiтосанiтарними iнспекторами (їх заступниками), державними фiтосанiтарними iнспекторами (далi - фiтосанiтарний iнспектор) та особами, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту, виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу.

(пункт 1.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.4. Пункт 1.4 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.5. Пункт 1.5 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.6. Пункт 1.6 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.7. Пункт 1.7 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.8. Пункт 1.8 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

     1.9. Пункт 1.9 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

2. Визначення термiнiв

     У цих Фiтосанiтарних правилах наведенi нижче термiни вживаються в таких значеннях:

     агломерована деревина - лiсопродукцiя, що пройшла механiчну, термiчну та хiмiчну обробку з метою пiдвищення її якостi;

     антисептування - обробка хiмiчною речовиною, яка використовується для захисту деревини вiд карантинних та шкiдливих органiзмiв;

     вiзуальна перевiрка - перевiрка рослин, продуктiв рослинного походження або iнших об'єктiв регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бiнокуляра або мiкроскопа з метою виявлення шкiдливих органiзмiв;

     деревина, вiльна вiд кори, - деревина, очищена вiд кори, за винятком васкулярного камбiю, дiлянок кори, що вросла бiля сучкiв, а також деревинних кишень з корою, що вросла мiж кiльцями рiчного шару;

     маркування - загальновизнаний у свiтi штамп або клеймо, що наноситься на пакувальний матерiал для засвiдчення його фiтосанiтарного стану пiсля окорування деревини, проведення термообробки або знезараження;

     оброблений пакувальний матерiал - матерiал, який є складовою частиною дерев'яних конструкцiй, виготовлених за допомогою клею, термообробки i тиску або будь-якої їх комбiнацiї;

     обрiзна деревина - деревина, обрiзана таким чином, що видаленi всi природнi округлi поверхнi;

     окорована деревина - деревина, що пiддана процесу очищення, результатом якого є видалення кори;

     пакувальний матерiал - деревина або продукцiя з деревини, що використовується для закрiплення, захисту або перемiщення товарного продукту, а також матерiалу, який може сприяти поширенню або за допомогою якого можуть поширюватися карантиннi органiзми;

     пiддон - засiб для пакування, який має дерев'яний настил i за потреби надбудову для розмiщення та закрiплення товару, але не пов'язаний з ним;

     повторне порушення - вчинення особою протягом одного року аналогiчного порушення цих Фiтосанiтарних правил незалежно вiд притягнення до вiдповiдальностi за попереднє порушення;

     термообробка (HT) - процес, пiд час якого пакувальний матерiал або лiсопродукцiя нагрiвається до температури по всiй товщинi деревини (включаючи серцевину) як мiнiмум до +56 °C не менше 30 хвилин та позначається кодом HT.

     Iншi термiни в цих Фiтосанiтарних правилах вживаються у значеннях, наведених у статтi 1 Закону України "Про карантин рослин".

(глава 2 у редакцiї наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

3. Реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу

     3.1. Виробництво та маркування дерев'яного пакувального матерiалу на територiї України здiйснюють особи, що включенi до загальнодержавного реєстру осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу (далi - Реєстр), який веде Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України.

     3.2. Особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, повиннi мати:

     сушильнi камери для термообробки деревини та дерев'яного пакувального матерiалу та мiсця, обладнанi для проведення знезараження (фумiгацiї) (MB);

     печi або обладнання для знищення деревини або дерев'яного пакувального матерiалу, зараженого шкiдливими органiзмами.

     3.3. Для включення до Реєстру особа надає до територiального органу Держветфiтослужби України (Головної державної фiтосанiтарної iнспекцiї, державної фiтосанiтарної iнспекцiї Автономної Республiки Крим, державних фiтосанiтарних iнспекцiй в областях) за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) заяву на включення до загальнодержавного реєстру осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу (додаток 1) (далi - заява), до якої додаються:

     копiя плану (схеми) земельної дiлянки, на якiй розмiщено потужностi, зазначенi в пунктi 3.2 цiєї глави;

     копiя документа, який засвiдчує право власностi або користування на земельну дiлянку та потужностi, зазначенi у пунктi 3.2 цiєї глави.

     3.4. Протягом тридцяти дiб з дня отримання заяви:

     фiтосанiтарним iнспектором здiйснюється перевiрка виконання заявником дотримання вимог цих Фiтосанiтарних правил (далi - перевiрка);

     за результатами проведення перевiрки фiтосанiтарною iнспекцiєю надсилається до Держветфiтослужби України подання з усiма матерiалами щодо включення заявника до Реєстру;

     на пiдставi зазначеного подання Держветфiтослужбою України приймається рiшення про включення або вiдмову у включеннi заявника до Реєстру, про що письмово повiдомляється заявник.

     3.5. Кожнiй особi, яка включена до Реєстру, Держветфiтослужба України присвоює персональний п'ятизначний код та видає посвiдчення про реєстрацiю особи, яка здiйснює господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, згiдно з додатком 2 до цих Фiтосанiтарних правил (далi - Посвiдчення).

     3.6. У разi втрати або пошкодження виданого Посвiдчення, змiни вiдомостей, що зазначались у заявi або в документах, що давались до заяви, особа зобов'язана письмово повiдомити Держветфiтослужбу України протягом десяти робочих днiв. На пiдставi письмового звернення особi видається нове Посвiдчення замiсть втраченого або пошкодженого.

     3.7. Кожна особа, яка включена до Реєстру згiдно з присвоєним їй персональним п'ятизначним кодом, виготовляє штамп для маркування вiдповiдно до вимог пунктiв 5.11 та 5.14 глави 5 цих Фiтосанiтарних правил.

     Передача штампа для маркування iншим особам не дозволяється.

     3.8. Пiдставами для вiдмови у включеннi до Реєстру є:

     подання неповного пакета документiв, зазначеного в пунктi 3.3 цiєї глави;

     виявлення на територiї земельної дiлянки, зазначеної в пунктi 3.3 цiєї глави, регульованих шкiдливих органiзмiв;

     виявлення в поданих документах на включення до Реєстру недостовiрних вiдомостей;

     подання заяви у строк менше одного року з дати виключення з Реєстру у зв'язку з:

     виявленням на територiї земельної дiлянки, зазначеної в пунктi 3.3 цiєї глави, регульованих шкiдливих органiзмiв;

     вчиненням особою повторного порушення вимог цих Фiтосанiтарних правил.

     Рiшення про вiдмову у включеннi до Реєстру приймається у письмовiй формi iз обґрунтуванням причин вiдмови, про що письмово повiдомляється заявника.

     3.9. Пiдставами для виключення особи з Реєстру є:

     виявлення на територiї земельної дiлянки, зазначеної в пунктi 3.3 цiєї глави, регульованих шкiдливих органiзмiв;

     виявлення в поданих документах на включення до Реєстру недостовiрних вiдомостей;

     неповiдомлення в десятиденний строк вiдповiдної фiтосанiтарної iнспекцiї про змiну вiдомостей, зазначених у заявi та документах, що додавалися до заяви;

     вчинення особою повторного порушення вимог цих Фiтосанiтарних правил.

     Держветфiтослужба України приймає рiшення про виключення особи з Реєстру та надсилає їй копiю вiдповiдного рiшення протягом десяти робочих днiв з дня його прийняття.

     Штамп для маркування та Посвiдчення особи, яку виключено з Реєстру, пiдлягають знищенню.

(глава 3 у редакцiї наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

4. Увезення на територiю України, перевезення в межах України та вивезення за межi територiї України дерев'яного пакувального матерiалу

     4.1. Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт дерев'яного пакувального матерiалу як супровiдного матерiалу для будь-яких вантажiв здiйснюються за умови його окорування, термiчної обробки або знезараження, про що свiдчить наявнiсть маркування на ньому з двох протилежних бокiв.

     4.2. Маркований дерев'яний пакувальний матерiал, який супроводжує будь-який вантаж, не супроводжується документами дозвiльного характеру у сферi карантину рослин, крiм випадкiв, якщо країна призначення не виставляє iнших умов.

     4.3. У разi вiдсутностi маркування на дерев'яному пакувальному матерiалi, виявлення у маркованому дерев'яному пакувальному матерiалi шкiдливих органiзмiв у живому станi або личинкових отворiв дiаметром бiльше 3 мм, утворених регульованими шкiдливими органiзмами (зокрема вусачами роду Monochamus), вiн пiдлягає огляду, фiтосанiтарнiй експертизi, проведенню маркування або повторного маркування, а у випадках неможливостi проведення зазначених заходiв - знищенню пiд контролем фiтосанiтарного iнспектора або при ввезеннi в Україну такого пакувального матерiалу - поверненню в установленому законодавством порядку.

     4.4. Митне оформлення пакувального матерiалу при ввезеннi в Україну або вивезеннi з України здiйснюється пiсля фiтосанiтарного контролю в порядку, встановленому законодавством.

     4.5. Пакувальний матерiал, що ввозиться в Україну в негерметичних транспортних засобах, пiдлягає вiзуальнiй перевiрцi в пунктах пропуску через державний кордон фiтосанiтарним iнспектором.

     4.6. Увезення в Україну дерев'яного пакувального матерiалу у виглядi партiї товару проводиться за наявностi оригiналу фiтосанiтарного сертифiката, що видається державними органами з карантину i захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу на iмпорт або транзит, що видається Держветфiтослужбою України.

     4.7. Дерев'яний пакувальний матерiал, який надходить у митницi призначення, пiдлягає вiзуальнiй перевiрцi фiтосанiтарним iнспектором.

     4.8. Вивезення за межi територiї України дерев'яного пакувального матерiалу у виглядi партiї товару здiйснюється у супроводi фiтосанiтарного сертифiката.

     4.9. Дерев'яний пакувальний матерiал у виглядi партiї товару вивозиться за межi України за наявностi маркування.

(глава 4 у редакцiї наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)

5. Виробництво, переробка та маркування дерев'яного пакувального матерiалу

     5.1. Виробництво та маркування дерев'яного пакувального матерiалу проводяться тiльки з окорованої неураженої шкiдливими органiзмами деревини.

     5.2. Пiсля розвантаження деревини, призначеної для виготовлення дерев'яного пакувального матерiалу, транспортнi засоби пiдлягають обов'язковому очищенню зi знищенням решток, а в разi потреби - знезараженню.

     5.3. Складськi примiщення та обладнання, що використовувались для виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, пiдлягають обов'язковому очищенню вiд залишкiв непридатної деревини та кори.

     5.4. З метою виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, не менше двох разiв за вегетацiйний перiод обстежують мiсця виробництва як вiзуально, так i за допомогою феромонних пасток та iнших методiв обстеження. У випадках виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв особа повiдомляє фiтосанiтарну iнспекцiю та застосовує заходи щодо локалiзацiї та лiквiдацiї регульованих шкiдливих органiзмiв.

     Результати обстежень особа заносить до журналу проведення обстежень мiсць виробництва дерев'яного пакувального матерiалу (додаток 3).

     З метою профiлактики розповсюдження шкiдливих органiзмiв склади та iншi складськi примiщення i ємностi, де зберiгаються деревина та дерев'яний пакувальний матерiал, пiдлягають (не рiдше одного разу на два роки) знезараженню.

     5.5. До процесу виготовлення дерев'яного пакувального матерiалу має передувати окорування деревини.

     Пiсля проведення окорування будь-яка кiлькiсть вiзуально вiдокремлених та чiтко розрiзнених невеликих частинок кори може залишатися, якщо вони:

     мають ширину менше нiж 3 сантиметри (незалежно вiд їх довжини);

     мають ширину бiльше нiж 3 сантиметри при загальнiй площi поверхнi однiєї окремої частинки кори меншої нiж 50 квадратних сантиметрiв.

     Окорування повинно здiйснюватись до термообробки або знезараження (фумiгацiї).

     5.6. Термообробку партiї деревини або дерев'яного пакувального матерiалу рекомендовано здiйснювати в сушильних камерах, якi оснащенi:

     не менш нiж чотирма термоперетворювачами (температурними датчиками) та чотирма перетворювачами вологи (датчиками вимiрювання вологи), якi розмiщують в найтовщих частинах деревини, що пiдлягає термообробцi, з двох протилежних бокiв шляхом просвердлювання отворiв дiаметром, який дорiвнює їх дiаметру;

     не менш нiж двома стацiонарними термоперетворювачами (температурними датчиками) та перетворювачами вологи (датчиками вимiрювання вологи), якi розмiщенi в мiсцях подачi найнижчої температури в сушильнiй камерi;

     автоматизованою системою контролю температури та вологи в деревинi та камерi, яка вiдображає iнформацiю про технологiчний процес пiд час проведення термообробки на екранi та надає можливiсть виводу графiчного зображення даних на паперових носiях про вiдношення температури до часу та вологостi до часу в деревинi та сушильнiй камерi.

     Засоби вимiрювальної технiки сушильних камер проходять повiрку вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

     Проведення термообробки (HT) пiдтверджується суб'єктом господарювання оформленням акта довiльної форми та графiчним зображенням даних на паперових носiях.

     5.7. Для проведення знезараження (фумiгацiї) використовуються препарати, дозволенi для використання на територiї України.

     Проведення знезараження (фумiгацiї) пiдтверджується суб'єктом господарювання оформленням вiдповiдного акта довiльної форми.

     5.8. Термiчно обробленi або знезараженi дерев'яний пакувальний матерiал та сировина для виготовлення дерев'яного пакувального матерiалу складуються окремо вiд необроблених або незнезаражених дерев'яного пакувального матерiалу та сировини.

     5.9. Пiсля проведення особою окорування, знищення залишкiв непридатної для використання деревини та кори, термообробки або знезараження та здiйснення фiтосанiтарного контролю фiтосанiтарним iнспектором шляхом проведення огляду партiї дерев'яного пакувального матерiалу на дерев'яний пакувальний матерiал наноситься маркування шляхом проставлення штампа.

     5.10. Маркування наноситься на дерев'яний пакувальний матерiал з двох протилежних бокiв для доступностi та легкого його розпiзнавання.

     5.11. Маркування дерев'яного пакувального матерiалу (додаток 4) може бути трьох видiв залежно вiд розмiрiв дерев'яного пакувального матерiалу:

     вид А: довжиною 10 см та шириною 1 см та роздiлятися рискою, утворюючи два прямокутники розмiрами 4 х 1 см та 6 х 1 см;

     вид Б: довжиною 3,5 см та шириною 2,5 см та роздiлятися рискою, утворюючи два прямокутники розмiрами 1,5 х 2,5 та 2,0 х 2,5 см;

     вид В: довжиною 10 см та шириною 6 см та роздiлятися рискою, утворюючи два прямокутники розмiрами 5 х 6 см та 5 х 6 см.

     5.12. Маркування повинно легко читатися та бути нанесене фарбою чи шляхом випалювання, що не змивається i не переноситься на iншi предмети.

     5.13. Для маркування дерев'яного пакувального матерiалу використовується фарба зеленого або синього кольору. Використання фарб iнших кольорiв не дозволяється.

     5.14. Маркування включає:

     у лiвiй частинi - символ та скорочену назву Мiжнародної конвенцiї про захист рослин (IPPC);

     у правiй частинi:

     дволiтерний код країни виробника дерев'яного пакувального матерiалу;

     п'ятизначний код, присвоєний особi, яка включена до Реєстру;

     символи HT або MB.

     У межах нанесення маркування не повинно бути жодної iншої iнформацiї.

     Поряд з маркуванням можуть проставлятися логотип торговельної марки виробника, номер партiї та дата проведення маркування (у форматi: ДД.ММ.РРРР).

     5.15. Отвори, якi були утворенi пiд час вимiрювання вологи або температури деревини, позначаються символом "control".

     5.16. Частини пакувального матерiалу, що замiнюються пiд час його ремонту, також повиннi мати маркування. Маркування пакувального матерiалу пiсля ремонту або замiни окремих деталей проводиться пiд контролем державних фiтосанiтарних iнспекторiв на пiдставi проведеного огляду.

     5.17. Повторне проведення маркування здiйснюється пiсля видалення попереднього маркування шляхом зафарбовування або стирання.

     Повторне маркування проводиться пiд контролем державних фiтосанiтарних iнспекторiв на пiдставi проведеного огляду.

     5.18. Особа, яка включена до Реєстру, заносить до журналу реєстрацiї виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу (додаток 5) iнформацiю стосовно деревини, що надiйшла для виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу та знищення залишкiв непридатної деревини.

     5.19. Контроль за виконанням вимог цих Фiтосанiтарних правил здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

(Фiтосанiтарнi правила доповнено главою 5 згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)
Головний державний iнспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський

 

Додаток 1
до Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу
(пункт 3.3)
Начальнику Головної державної фiтосанiтарної iнспекцiї / державної фiтосанiтарної iнспекцiї Автономної Республiки Крим / _______________ областi
_________________________

ЗАЯВА
на включення до загальнодержавного реєстру осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу

Заявник   ,
(найменування та мiсцезнаходження / прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання суб'єкта господарювання)
номер телефону   ,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) ____________________,
форма власностi   ,
спецiалiзацiя виробництва, перелiк та опис потужностей, якi перебувають на правi власностi або в користуваннi суб'єкта господарювання
 
 
  ,
просить:
1) провести перевiрку територiй та потужностей з метою визначення фiтосанiтарного стану та можливостi здiйснення господарської дiяльностi з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу за адресою:
 
(мiсце розташування виробництва)
2) надiслати подання до Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби України щодо включення до загальнодержавного реєстру осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу.
До цiєї заяви додаються:
копiя документа, який засвiдчує право власностi або користування земельною дiлянкою, на якiй знаходяться зазначенi потужностi, на ___ арк.;
копiя плану (схеми) земельної дiлянки, на якiй розмiщено потужностi, на ____ арк.
Додаткова iнформацiя  
"___" ____________ 20__ року

М. П. (за наявностi)

______________
(пiдпис заявника)

 

Додаток 2
до Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу
(пункт 3.5)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України

ПОСВIДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦIЮ ОСОБИ,
яка здiйснює господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу

N ______

Видано особi:  
(найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi суб'єкта господарювання, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi))
Посвiдчення про реєстрацiю особи засвiдчує, що  
 
(найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi суб'єкта господарювання)
зареєстровано "___" ____________ 20__ року за N ________ у загальнодержавному реєстрi осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу, вiднесеного до групи кодiв УКТ ЗЕД 4415.
Додаткова iнформацiя:
Посвiдчення про реєстрацiю особи видано на пiдставi наказу Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби України вiд "___" ____________ 20__ року N _________
Особi присвоєно код:  
(п'ятизначний код)
Дата видачi: ____________ 20__ року
Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 3
до Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу
(пункт 5.4)

Журнал
проведення обстежень мiсць виробництва дерев'яного пакувального матерiалу

 
(найменування, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ / прiзвище, iм'я, по батьковi суб'єкта господарювання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв)*
N з/п Дата прове-
дення обсте-
ження
Адреса мiсця розташування виробництва дерев'яного пакувального матерiалу, яке обстежувалось Метод проведення обстеження (вiзуальний, за допомогою феромонних пасток тощо) Площа обстежуваної земельної дiлянки (га) Iнформацiя щодо примiщення та потужностей, якi обстежувались Кiлькiсть деревини, яка знаходилась на територiї мiсця виробництва дерев'яного пакувального матерiалу пiд час проведення обстеження (м. куб.) Назва та кiлькiсть дерев'яного пакувального матерiалу, який знаходився на територiї мiсця розташування виробництва дерев'яного пакувального матерiалу пiд час проведення обстеження
(тис. штук)
Результати обстеження Примiтки Прiзвище, iм'я, по батьковi та пiдпис особи, яка проводила обстеження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Особа    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

____________
* Або серiя та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi.

 

Додаток 4
до Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу
(пункт 5.11)

Види маркування дерев'яного пакувального матерiалу

     де UA - код країни;

     00000 - iндивiдуальний код особи, яка здiйснює господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу;

     YY- код обробки HT або MB.

 

Додаток 5
до Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу
(пункт 5.16)

Журнал
реєстрацiї виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу

 
(найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi суб'єкта господарювання)
N з/п Iнформацiя стосовно деревини, що надiйшла для виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу Iнформацiя про виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матерiалу Iнформацiя про знищення залишкiв непридатної деревини Дата та номер акта про проведення термообробки або знезара-
ження
Дата та номер акта фiтосанiтаного контролю Пiдпис вiдповi-
дальної особи
Примiтки
дата надход-
ження деревини
мiсце походження деревини назва деревини кiлькiсть (м. куб / штук) назва дерев'яного пакувального матерiалу виготовлено марковано дата кiлькiсть (м куб. / тонн)
HT MB
дата кiлькiсть (м куб. / штук) дата кiль-
кiсть (м куб. / штук)
дата кiль-
кiсть (м куб. / штук)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
(додаток замiнено додатками 1 - 5 згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 22.05.2013р. N 318)
Copyright © 2018 НТФ «Интес»
Все права сохранены.