Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 18 квiтня 1997 р. N 359


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 128),

     цифри i слова

"73.24 21000
73.24 29000
Ванни iз ливарного чавуну   неемальованi  або емальованi та iншi" 15 20

     замiнити цифрами i словами

"73.24 21000
73.34 29000
Ванни iз ливарного чавуну неемальованi або емальованi та iншi (крiм ванн iз ливарного чавуну та сталевих емальованих прямокутних завдовжки не бiльш як 1700 мiлiметрiв)". 15 20

     3. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1376 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" вид товару за кодом 54.07 20190 та у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1378 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" вид товару за кодом 15.15 30 виключити.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 52

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 квiтня 1997 р. N 359

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
15.15 30 Олiя рицинова та її фракцiї 1 20
28.21 10000 Тiльки оксид залiза 2 10
28.36 92000 Карбонат стронцiю 2 10
54.07 20190 Тканини, що виробляються iз стрiчок полiетилену або полiпропiлену завширшки З метри i бiльше 1 5
63.05 10100
63.05 10900
63.05 90000
Тiльки мiшки льнянi i конопледжутовi 20 20
72.02 50000 Феросiлiкохром 2 10
72.02 70000 Феромолiбден 2 10
72.02 91000 Феротитан i феросiлiкотитан 2 10
72.02 92000 Ферованадiй 2 10
72.02.93000 Феронiобiй 2 10
73.24 21000 Тiльки ванни з ливарного чавуну емальованi прямокутнi завдовжки не бiльш як 1700 мiлiметрiв 25 40
73.24 29000 Тiльки ванни сталевi емальованi прямокутнi завдовжки не бiльш як 1700 мiлiметрiв 25 40
84.78 10000
84.78 90000
Устаткування для пiдготовки i приготування тютюну, нiде в iншому мiсцi цiєї групи спецiально не згадане, та частини до нього 1 10
90.01 3000 Лiнзи контактнi 10 10
90.01 40310 Лiнзи для окулярiв iз скла для корекцiї зору однофокальнi 10 20
90.01 40390 Тiльки лiнзи для окулярiв iз скла для корекцiї зору бiфокальнi астегматичнi 10 20
90.01 40100
90.01 40900
Тiльки лiнзи для окулярiв iз скла сонцезахиснi 10 20
90.03 11000 Оправи пластмасовi 10 20
90.03 19300 Оправи з недорогоцiнного металу 10 10
90.18 32100 Тiльки голки медичнi одноразового використання типу "Луер" 10 10
90.18 50900 Тiльки припади i пристрої офтальмологiчнi оптичнi для обстеження зору 10 10

* тут i далi у вiдсотках до митної вартостi товару.

Перший заступник
Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. РЯБОКОНЬ

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.