ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

08.02.06 N 93


Про створення митних органiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 2 червня 2006 року N 443,
вiд 5 березня 2008 року N 199

     Керуючись частиною четвертою статтi 15 Митного кодексу України, вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.00 N 1022/2000, наказую:

     1. Створити Кучурганську митницю. Пiдпорядкувати її Держмитслужбi. Визначити зоною дiяльностi Кучурганської митницi Великомихайлiвський, Iванiвський, Роздiльнянський, Ширяївський, Бiляївський (крiм м. Теплодара та залiзничної станцiї "Усатове") райони Одеської областi, територiї пунктiв пропуску через державний кордон України: "Старокозаче - Тудора", "Маяки-Удобне - Паланка" (Бiлгород-Днiстровський район), мiсцем розташування - м. Роздiльна Одеської областi. Установити код Кучурганської митницi 50900 00 00.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 02.06.2006 р. N 443, пункт 1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 05.03.2008р. N 199)

     2. Створити Ягорлицьку митницю. Пiдпорядкувати її Держмитслужбi України. Визначити з 01.07.2006 зоною дiяльностi Ягорлицької митницi Котовський, Ананьївський, Савранський, Любашiвський, Балтський, Кодимський, Фрунзiвський, Красноокнянський райони Одеської областi, мiсцем розташування - м. Котовськ Одеської областi. Установити код Ягорлицької митницi 51000 00 00.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.06.2006 р. N 443)

     3. Установити граничну чисельнiсть працiвникiв Кучурганської митницi в кiлькостi 271 одиницi, Ягорлицької митницi в кiлькостi 210 одиниць.

     4. Начальникам Кучурганської та Ягорлицької митниць:

     4.1. У 15-денний строк надати:

     Департаменту органiзацiї митного контролю - пропозицiї щодо створення митних постiв у зонi дiяльностi митниць i встановлення кодiв митних пiдроздiлiв;

     Фiнансово-економiчному управлiнню - пропозицiї щодо структури, штатного розпису та кошторису митниць з урахуванням вимог цього наказу.

     4.2. У мiсячний строк подати на затвердження в установленому порядку Положення про митницю.

     4.3. Проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi й громадян у зонi дiяльностi митниць про змiни, передбаченi цим наказом.

     5. Департаменту кадрової роботи (Карпенко В.П.) у мiсячний строк пiсля затвердження штатного розпису Кучурганської та Ягорлицької митниць внести пропозицiї керiвництву Держмитслужби щодо кандидатiв для призначення на керiвнi посади цих митниць.

     6. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) забезпечити можливiсть переходу на використання кодiв новостворених митниць при обробцi електронних копiй митних документiв, статистичної та нормативно-довiдкової iнформацiї тощо, а також унесення потрiбних змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     7. Департаменту ресурсного забезпечення, капiтального будiвництва та експлуатацiї об'єктiв митної iнфраструктури (Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити виготовлення та вчасну видачу новоствореним митницям вiдповiдної кiлькостi матриць i пуансонiв до особистих митних забезпечень.

     8. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) до 01.04.06 забезпечити внесення змiн до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.04.04 N 233 (зi змiнами й доповненнями).

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.