КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 червня 2006 р. N 801


Про затвердження Порядку здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення iноземними державами, їх економiчними або митними об'єднаннями антидемпiнгових, спецiальних захисних або компенсацiйних розслiдувань щодо iмпорту товарiв українського походження

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 червня 2011 року N 578,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     З метою посилення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв та забезпечення вiльного доступу товарiв українського походження на зовнiшнiй ринок Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення iноземними державами, їх економiчними або митними об'єднаннями антидемпiнгових, спецiальних захисних або компенсацiйних розслiдувань щодо iмпорту товарiв українського походження (додається).

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 червня 2006 р. N 801

ПОРЯДОК
здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення iноземними державами, їх економiчними або митними об'єднаннями антидемпiнгових, спецiальних захисних або компенсацiйних розслiдувань щодо iмпорту товарiв українського походження

(У текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнено словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011 року N 578)

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2021 року N 875)

     1. Цей Порядок визначає механiзм здiйснення центральними органами виконавчої влади захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв, якi провадять операцiї з поставки товарiв українського походження пiд час проведення iноземними державами, їх економiчними або митними об'єднаннями антидемпiнгових, спецiальних захисних або компенсацiйних розслiдувань щодо iмпорту таких товарiв (далi - розслiдування).

     2. Здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення розслiдування забезпечується Мiнекономiки.

     МЗС через закордоннi дипломатичнi установи України та iншi центральнi органи виконавчої влади сприяють Мiнекономiки у здiйсненнi захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення розслiдування, у тому числi в органiзацiї закордонних вiдряджень пiд час здiйснення такого захисту.

     Мiнекономiки має право через МЗС звертатися до закордонних дипломатичних установ України для забезпечення здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення розслiдування, у тому числi iз запитами щодо отримання iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв та статистичної iнформацiї про стан ринку країни перебування.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 578)

     3. Закордоннi дипломатичнi установи України вiдслiдковують в офiцiйних джерелах iноземних держав iнформацiю про наявнiсть загрози порушення розслiдування або факт його порушення та оперативно iнформують Мiнекономiки через МЗС, зокрема з використанням електронної системи обмiну iнформацiєю.

     У разi надходження до закордонних дипломатичних установ України iнформацiї вiд компетентних органiв вiдповiдної iноземної держави, економiчного або митного об'єднання держав (далi - компетентнi органи) щодо отримання заяви про iнiцiювання розслiдування, iнформацiї про порушення та проведення розслiдування, застосування вiдповiдних заходiв, iншої iнформацiї по сутi розслiдування зазначенi установи невiдкладно надсилають таку iнформацiю в установленому порядку Мiнекономiки через МЗС.

     У разi надходження вiд компетентних органiв до закордонних дипломатичних установ України матерiалiв, адресованих вiтчизняним товаровиробникам, такi матерiали невiдкладно надсилаються зазначеними установами безпосередньо адресатам.

     У разi порушення розслiдування закордонною дипломатичною установою України дослiджується та невiдкладно надсилається Мiнекономiки через МЗС статистична iнформацiя про обсяги iмпорту товарiв, що є об'єктом розслiдування, динамiку виробництва, продаж та споживання даних товарiв у вiдповiднiй iноземнiй державi, iнша iнформацiя про результати проведення розслiдування та застосування заходiв.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 578)

     4. Мiнекономiки пiсля надходження iнформацiї про проведення розслiдування:

     iнформує про це заiнтересованi центральнi органи виконавчої влади та вiтчизняних товаровиробникiв i у разi потреби звертається до них з метою одержання додаткової iнформацiї з питань, що стосуються розслiдування;

     звертається до Держмитслужби з метою одержання iнформацiї про експортнi операцiї з поставки товарiв українського походження (вiдомостi про експортерiв, iмпортерiв, вартiсть та обсяг поставок товару тощо), стосовно яких проводиться розслiдування.

     Пiсля надходження запиту Мiнекономiки центральнi органи виконавчої влади та вiтчизнянi товаровиробники невiдкладно подають необхiдну iнформацiю. Вiтчизняний товаровиробник може зазначити, що iнформацiя має конфiденцiйний характер. У такому разi Мiнекономiки забезпечує захист iнформацiї вiд розголошення.

     5. Вiтчизняний товаровиробник на запит або з власної iнiцiативи iнформує Мiнекономiки про свiй намiр взяти участь у розслiдуваннi як заiнтересована сторона.

     Якщо вiтчизняний товаровиробник не подав необхiдної iнформацiї або повiдомив про вiдмову вiд участi у розслiдуваннi, Мiнекономiки на пiдставi iнформацiї, що надiйшла вiд заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади та вiтчизняних товаровиробникiв, приймає рiшення стосовно доцiльностi участi Української Сторони у розслiдуваннi.

     6. Для забезпечення участi Української Сторони у розслiдуваннi Мiнекономiки безпосередньо або через МЗС звертається протягом установленого строку до компетентних органiв з метою одержання матерiалiв, на пiдставi яких було прийнято рiшення про проведення розслiдування, i реєстрацiї Мiнекономiки та (або) закордонної дипломатичної установи України як заiнтересованої сторони розслiдування.

     Участь вiтчизняного товаровиробника у розслiдуваннi забезпечується таким товаровиробником шляхом звернення до компетентного органу щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування i подальшої реалiзацiї її прав та обов'язкiв, передбачених законодавством iноземних держав, їх економiчних або митних об'єднань, якi проводять розслiдування.

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 578)

     7. До прийняття компетентними органами iноземної держави остаточного рiшення за результатами розслiдування Мiнекономiки має право:

     самостiйно або разом з представниками МЗС, iнших центральних органiв виконавчої влади, заiнтересованих вiтчизняних товаровиробникiв iнiцiювати проведення та брати участь у консультацiях з компетентними органами стосовно розслiдування;

     готувати та надсилати компетентним органам обґрунтування позицiї Української Сторони;

     самостiйно або разом з представниками закордонних дипломатичних установ України, МЗС, iнших центральних органiв виконавчої влади, заiнтересованих вiтчизняних товаровиробникiв брати участь у публiчних заходах (слуханнях, зустрiчах), якi проводяться у рамках розслiдування;

(абзац четвертий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 578)

     проводити у разi потреби переговори, готувати та подавати в установленому порядку пропозицiї щодо укладення з iноземними державами мiжнародних договорiв з метою забезпечення вiльного доступу товарiв українського походження на зовнiшнiй ринок.

     У разi коли Мiнекономiки не має можливостi взяти участь у слуханнях та консультацiях, участь у зазначених заходах беруть представники закордонних дипломатичних установ України з метою доведення позицiї Української Сторони, пiдготовленої Мiнекономiки.

(пункт 7 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 578)

     8. Про результати розслiдування Мiнекономiки iнформує заiнтересованi центральнi органи виконавчої влади.

     9. У разi застосування iноземною державою, економiчним або митним об'єднанням держав антидемпiнгових, компенсацiйних, iнших обмежувальних заходiв до товарiв українського походження або перегляду ранiше запроваджених обмежувальних заходiв захист iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.