Документ скасований: Постанова КМУ № 446 від 14.05.2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.11.97 N 11/6-10753

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

     До вiдома та використання в роботi з митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї.) надсилаємо на Вашу адресу постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1997 року N 1211 "Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi".

     Зазначаємо, що дiя згаданої постанови не розповсюджувться на iмпорт сiльськогосподарської продукцiї. Митне оформлення сiльскогоспiодарської продукцiї, що пiдпадає пiд визначення першої - двадцять четвертої груп ТН ЗЕД, слiд проводити згiдно вимог ст.4 Закону України вiд 17 липня 1997 року N 468/97-ВР "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї".

     Додаток: згадане, на 3 арк., в 1 прим.

Заступник Голови Служби Ю.Соловков

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 листопада 1997 р. N 1211


Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 листопада 2000 року N 1672
вiд 13 грудня 2001 року N 1671,
вiд 24 лютого 2003 року N 191,
вiд 27 серпня 2003 року N 1361,
вiд 28 жовтня 2004 року N 1464,
вiд 24 грудня 2005 року N 1277

     Вiдповiдно до статтi 18 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi (додається).

     2. Державнiй митнiй службi та Державному комiтетовi по стандартизацiї, ї метрологiй та сертифiкацiї в мiсячний термiн привести вiдомчi нормативнi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 листопада 1997 р. N 1211

Порядок
митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

     1. Цей Порядок визначає механiзм митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     2. Дiя Порядку не поширюється на товари (продукцiю), що ввозяться:

     у режимi тимчасового ввезення;

     у режимi реiмпорту;

     у режимi магазину безмитної торгiвлi;

     у режимi знищення або руйнування;

     у режимi переробки на митнiй територiї України;

     як гуманiтарна та технiчна допомога;

     як подарунки;

     як iнвестицiї до статутних фондiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть;

     на митнi лiцензiйнi склади;

     на склади тимчасового зберiгання;

     як дослiднi зразки для проведення дослiджень чи випробувань на пiдставi документального пiдтвердження Держспоживстандарту та як дослiднi зразки сортiв рослин для цiлей державного випробування на пiдставi документального пiдтвердження Держсортслужби, якi пiдпадають пiд визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД;

(пункт 2 доповнено абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2003 р. N 191, абзац десятий пункту 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2003 р. N 1361, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     як зразки посуду столового i кухонного фарфорового, фаянсового, керамiчного, скляного, класифiкованого згiдно з УКТЗЕД за товарними позицiями 6911, 6912 i 7013, загальною кiлькiстю не бiльш як 50 штук (елементiв набору), якi передаються на безоплатнiй основi одним учасником виставки, ярмарку.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2005 р. N 1277)

     3. Пiдставою митного оформлення товару (продукцiї) для вiльного використання на митнiй територiї України є:

     сертифiкат вiдповiдностi або його копiя, виданi Держспоживстандартом або уповноваженим ним органом сертифiкацiї;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     свiдоцтво про визнання вiдповiдностi або його копiя, виданi Держспоживстандартом або уповноваженим ним органом сертифiкацiї;

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     наявнiсть товару (продукцiї) в державному реєстрi сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi.

(абзац четвертий пункту 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     Дiя зазначеного сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) або його копiї поширюється на:

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     усi партiї товару (продукцiї), що надходять (надсилаються) на адресу одного одержувача протягом усього термiну дiї сертифiката, якщо у ньому зазначено, що товар (продукцiя) випускається серiйно i назва, тип, вид, марка та виробник цього товару (продукцiї), зазначенi у цьому сертифiкатi, вiдповiдають назвi, типу, виду, марцi та виробнику, зазначеним у супровiдних документах (накладна, коносамент, CMR, iнвойс тощо);

(абзаци шостий i сьомий замiнено абзацом шостим згiдно з постановою КМУ вiд 08.11.2000 р. N 1672, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим)
(абзац шостий в редакцiї постанови КМУ вiд 13.12.2001 р. N 1671)

     певну партiю товару (продукцiї), якщо в сертифiкатi, виданому на iм'я одного одержувача, подано iнформацiю про цю партiю товару (продукцiї) iз зазначенням виробника, назви, типу, виду, марки, розмiру та супровiдних документiв (накладна, коносамент, CMR, iнвойс тощо)

(доповнено абзацом шостим, згiдно постанови КМУ вiд 13.12.2001 р. N 1671, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим

     товари (продукцiю), що постачається трубопровiдним транспортом за одним актом приймання-передачi протягом термiну, необхiдного для перемiщення товару (продукцiї) обсягом, зазначеним в актi.

     Пiдставою вiдмови в митному оформленнi є:

(пункт 3 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     подання митному органу сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, строк дiї якого закiнчився на момент здiйснення митного оформлення;

(пункт 3 доповнено абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     наявнiсть у державному реєстрi сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi iнформацiї про те, що дiю сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi скасовано чи анульовано.

(пункт 3 доповнено абзацом одинадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     4. Номер i дата видачi сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi зазначаються у вантажнiй митнiй декларацiї. У справах митного органу, що здiйснив митне оформлення товару для вiльного використання, залишаються ксерокопiї зазначених документiв.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)

     5. Пiдставою митного оформлення товару (продукцiї), що ввозиться незiбраним (комплектний об'єкт), чи iншого товару (продукцiї), який для здiйснення сертифiкацiї потребує виконання монтажних робiт, є:

     договiр на проведення робiт iз сертифiкацiї товару (продукцiї) мiж власником (володiльцем) та органом сертифiкацiї;

     довiдка органу сертифiкацiї про укладення такого договору iз зазначенням номера договору та дати пiдписання.

     6. У разi коли для проведення сертифiкацiї товару (продукцiї) необхiдно вiдiбрати проби чи зразки товару (продукцiї), який перебуває пiд митним контролем, власник (володiлець) звертається до митного органу з письмовою заявою про надання дозволу на видачу зразкiв на пiдставi договору мiж власником (володiльцем) товару (продукцiї) та органом сертифiкацiї про проведення робiт iз сертифiкацiї або довiдки органу сертифiкацiї про укладення такого договору iз зазначенням номера договору, дати його пiдписання, термiну виконання робiт i необхiдної кiлькостi проб чи зразкiв.

     Якщо сертифiкацiя передбачає проведення випробувань руйнiвними методами, власник (володiлець) товару письмово повiдомляє про це митний орган i подає акт про знищення зразкiв пiд час випробувань, складений органом сертифiкацiї. При цьому кiлькiсть товару (продукцiї) у вантажнiй митнiй декларацiї зазначається з урахуванням виданих зразкiв.

     7. У разi коли власник (володiлець) товару (продукцiї) не одержав сертифiкат вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, товар (продукцiя) повинен бути ввезений до митного лiцензiйного складу або вивезений за межi митної територiї України.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 р. N 1464)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.