МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 14 липня 2006 року N АД-135/2006/143-35


Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Росiйської Федерацiї, iнформацiю, надану органами виконавчої влади України, заiнтересованими сторонами розслiдування та за результатами розгляду встановила наступне:

     - що протягом перiоду розслiдування (2004 р.) iмпорт в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     - зазначений iмпорт загрожує заподiянням шкоди нацiональному товаровиробнику в майбутньому;

     - нацiональнi iнтереси вимагають застосування до такого iмпорту антидемпiнгових заходiв.

     Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя, з метою усунення загрози заподiяння шкоди нацiональному товаровиробнику в майбутньому, вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має наступний опис:

     Плити деревноволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi походженням з Росiйської Федерацiї.

     Плити деревноволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi можуть класифiкуватися, згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), за кодом 4411 11 00 00.

     Iнформацiя щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД надається в порядку iнформування.

     2. Установити, що:

     2.1. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi цього рiшення.

     2.2. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на три роки.

     2.3. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в п. 1 цього рiшення.

     2.4. Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в п. 1 цього рiшення, становить 31,58%.

     2.5. Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, зазначеного в п. 1 цього рiшення. Митна вартiсть товару, зазначеного в п. 1 цього рiшення, розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України.

     2.6. Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється у готiвковiй або безготiвковiй формi, або шляхом внесення суми мита на депозит або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не встановлено законодавством України.

     2.7. Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), в т. ч. мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв.

     2.8. Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не має створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, зазначеного в п. 1 цього рiшення.

     3. Доручити:

     3.1. Мiнiстерству:

     - завершити антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Росiйської Федерацiї, порушене рiшенням Комiсiї N АД-116/2005/52-87 вiд 21.09.2005р.;

     - забезпечити публiкацiю повiдомлення про це рiшення у газетi "Урядовий кур'єр".

     3.2. Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про це рiшення.

     3.3. Державнiй митнiй службi України:

     - видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     - протягом перiоду застосування остаточних антидемпiнгових заходiв надавати щоквартально до Мiнiстерства митну статистику щодо обсягiв та вартостi iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП), мокрого способу виробництва, твердих, що можуть класифiкуватися, згiдно з УКТ ЗЕД, за кодом 4411 11 00 00.

     3.4. Мiнiстерству i Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання недобросовiсного виконання iноземними виробниками/ експортерами, а також iмпортерами вимог цього рiшення.

     4. Це рiшення набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.